PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teaching English as a Foreign Language 2 - AAA500183
Anglický název: Teaching English as a Foreign Language 2
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=664
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Záměnnost : AAA500117
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Lucie Jiránková, Ph.D. (07.12.2020)
Cílem tohoto základního kurzu didaktiky AJ je představit teoretické základy didaktiky AJ v těsném propojení s
praktickými oborově-didaktickými dovednostmi, které vytvářejí základ pro vykonávání profesních činností učitele
angličtiny na středních školách jako uvědomělé, technicky zvládnuté, teorií a výzkumem podložené činnosti.
Zároveň vytváří předpoklady pro další odborný růst a další vzdělávání angličtinářů. Kurz nutně reflektuje roli
angličtiny v současném světě, kdy angličtina je nejen prvním jazykem v řadě zemí, kde je používána jako
mateřština, ale plní zároveň i roli jazyka mezinárodního dorozumění. Kurz navazuje na kurz Teorie a praxe
jazykové akvizice pro učitele angličtiny (didaktická propedeutika), v němž studenti získali porozumění jazykově-
akvizičním aspektům oboru s akcentem na to, jak se tyto aspekty promítají do současných teorií výuky. Kurz
didaktiky AJ je multidisciplinární a zahrnuje poznatky vycházející z výsledků současného výzkumu v oborech jako
lingvistika, psycholingvistika, korpusová lingvistika, srovnávací lingvistika, pedagogika, psychologie, teorie
jazykové akvizice atp.). Velký důraz přitom klade na praktický nácvik technik využitelných při vyučování cizím
jazykům a vytváření metodických postupů, činností a technik přímo uplatnitelných v jazykové výuce. K tomu slouží
četné interaktivní bloky věnující se praktickému nácviku specifických technik ve spojení s jejich reflexí a zároveň
činnosti vedoucí ke kritickému hodnocení, tvorbě a adaptaci výukových materiálů. Nedílnou součástí kurzu je
mikrovyučování s následnou individuální i skupinovou reflexí, které je aktérům zpřístupněno na videonahrávce. V
průběhu kurzu studenti aktivně pracují na vytváření učitelského portfolia, a to následujícími činnostmi:
• aktivní prací se sebehodnotícími deskriptory a jejich postupným plněním ať už prací v kurzu, nebo
doporučenými postupy pro samostudium
• reflexí vlastní praktické činnosti ať už v podobě vyučování, nebo vytváření materiálů a výukových
postupů
• analýzou výukových materiálů (učebnic, nahrávek, videí atp.)
• přípravou materiálů, které využijí v rámci povinné pedagogické praxe při vyučování na střední škole.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (02.05.2022)

Adaptované požadavky k zápočtu v LS 2019/20 (v svouvislosti s koronavirovými opatřeními)

 

Požadavky k zápočtu

– aktivní účast na seminářích a pravidelná docházka (max. 2 neomluvené absence)

– prezentace vybrané publikace a představení několika vyučovacích technik či aktivit v ní uvedených, spolu s vypracovaným plánem na hodinu, kde tyto aktivity budou představeny

– pravidelná příprava na každý seminář dle instrukcí zadaných v úvodním semináři

– ve zkouškovém období: příprava vlastních výukových listů dle specifikace vyučujícího (see below)

– vedení učitelského portfolia a zpětná vazba k němu.

 

Credit assignment for summer term 2021/22

 

What you have to do

Your task is, in pairs, to design a secondary school week’s lesson plan consisting of three 3 45-minute lessons with B2 students. It is up to you to pick their age.

The lessons are to be interconnected, related to a current topic and as recent materials as possible.

You are to include all language forms and skills in an integrated format.

This time I do not want you to use a coursebook. Yu need to find or design your own materials relating to something truly topical at the time when you are preparing your lesson plan. Materials may (have to) be adapted as you see fit.

 

Mode of work

You are to work in pairs and produce a joint lesson plan for the week. You should meet online, discuss the details of the lesson plans and also how you are going to go about it, who is going to do what and who finds what materials. Then you meet again and agree on the overall plan.

 

What you are to include

1. A page or two of introducing your lesson plan and its rationale, linking it to some theoretical aspects of the teaching theory and basically explainng why the plans look the way they do.

2. The lesson plans for the three 45-minute lessons. They are to include the overal aims and objectives, the aims of the individual activities, expected timings, modes of interaction etc.

3. Copies of all materials you will need for the lessons. If you have adapted some materials, include the original as well and show how you carried out the adaptation.

 

Mode of delivery

Your lesson plans are to be uploaded in the Mahara and shared with me. Then I will meet with each pair for a shor consultation during which you will introduce the plan to me and we will discuss the details and also your Mahara experience. Once all of the plans have been discussed with me, they will be made available to everyone.

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (15.02.2021)

Seminar 1 - ELT textbooks (2)

Seminar 2 & 3- Teaching grammar
Presenting and practising grammar - techniques
Mistakes and correction
Grammar and accuracy in the Common Europe and Framework of Reference

Seminar 4 & 5 - Teaching speaking
Fluency and accuracy
Designing tasks and materials for speaking
Organizing time and space in speaking activities
Sources for speaking activities
Features of communicative activities
Types of communicative activities
How to get your students to talk.
Speaking and spoken interaction in the Common Europe and Framework of Reference

Seminar 6 - Teaching listening
The process and product dichotomy
Bottom-up and top-down approaches
Principles of teaching listening
Designing tasks, adapting tasks
Sources of materials for listening activities
Working with videos
Listening in the Common Europe and Framework of Reference

Seminar 7 - Teaching reading
The process and product dichotomy in relation to reading
Bottom-up and top-down approaches in relation to reading
Principles of teaching reading
Designing and adapting tasks for reading
Graded readers, school and class libraries
Using literature
Reading in the Common Europe and Framework of Reference

Seminar 8 - Teaching writing
The process and product dichotomy in relation to writing
Principles of teaching writing
Designing and adapting tasks for writing
Marking, grading and feedback
Writing in the Common Europe and Framework of Reference

Seminar 9 - Testing, assessment, teaching for exams
Testing, assessment, grading
Designing language tests and exams
Validity and reliability
Types of assessment
The washback effect
Preparing students for exams
The design of the Nová maturita
Preparing students for the Nová maturita

Seminar 10 - Content-integrated learning
Teaching English for Specific Purposes
Teaching English for Academic Purposes
Content and Language Integrated Learning
English as a Medium of Instruction
Business English

Seminar 11 - Curricular documents
Czech curricular documents - overview, critical evaluation, benefits and practical implications
The Common European Framework of Reference

Seminar 12 - Teacher development
Teacher autonomy
Continuous development in all areas.
Overview of recommended books, journals etc.
Conferences/seminars, websites for teachers
Classroom research
Keeping motivated
Growing as an expert, growing as a person
Reflective teaching
The first year and beyond
Kariérní řád
Keeping sane - preventing the burnout syndrome

Seminar 13 - Practicum seminar + Cooperation at schools
Organizace, význam a realizace povinné praxe
Teacher cooperation
Teacher-parent interaction and cooperation

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK