PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teaching English as a Foreign Language 1 - AAA500181
Anglický název: Teaching English as a Foreign Language 1
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8746
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.09.2021)
Angličtina se neustále vyvíjí a v současném světě plní mnoho rolí. Učitelé anglického jazyka musí neustále hledat způsoby, jak se všemi těmito rolemi vyrovnat a jak reagovat na měnící se souvislosti, v nichž se angličtina používá a jak ji vnímají její uživatelé. Ať už se učí angličtinu pro účely globální komunikace, ať už se chtějí naučit jazyk kultur, které považují za atraktivní, nebo potřebují angličtinu jako nástroj pro vykonávání svých
profesních cílů, profese ELT musí neustále hledat způsoby, jak přizpůsobovat své metody a cíle tak, aby vyhovovaly potřebám všech studentů. Jako taková se také neustále vyvíjí.
Předkládaný kurz je koncipován tak, aby tyto problémy řešil, a klade si za cíl připravit moderní učitele angličtiny, kteří budou jak technicky vybaveni pro výuku angličtiny, tak si budou vědomi měnících se kontextů, v nichž se angličtina v současném světě používá. Jeho kurikulárním základem je kombinace komunikativní vlny a třetí vlny kurikula výuky jazyků (Graves 2016), tj. kombinace komunikativního přístupu k výuce jazyků s kontextuálně založenými přístupy, které kladou do popředí užívání jazyka jako významově založené sociální praxe. Její základ pro osvojování druhého jazyka je silně zakotven v tzv. usage-based teoriích.
Kurz představuje stěžejní předmět v programu přípravy učitelů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je určen studentům magisterského studia učitelských studijních programů. Tito studenti si během bakalářské části přípravy osvojili řadu souvisejících pojmů, včetně úvodních témat do ELT a osvojování druhého jazyka a také historického vývoje oboru a několika jeho klíčových vývojových fází. Studenti, kteří do kurzu nastoupí, by měli být obeznámeni s tématy ELT a SLA představenými v kurzech Seminář z anglického jazyka pro učitele 1, Seminář z anglického jazyka pro učitele 2 a Teorie a praxe jazykového vzdělávání pro ELT.

Cílem tohoto základního kurzu didaktiky AJ je představit teoretické základy didaktiky AJ v těsném propojení s praktickými oborově-didaktickými dovednostmi, které vytvářejí základ pro vykonávání profesních činností učitele angličtiny na středních školách jako uvědomělé, technicky zvládnuté, teorií a výzkumem podložené činnosti. Zároveň vytváří předpoklady pro další odborný růst a další vzdělávání angličtinářů. Kurz nutně reflektuje roli angličtiny v současném světě, kdy angličtina je nejen prvním jazykem v řadě zemí, kde je používána jako mateřština, ale plní zároveň i roli jazyka mezinárodního dorozumění. Kurz navazuje na kurz Teorie a praxe jazykové akvizice pro učitele angličtiny (didaktická propedeutika), v němž studenti získali porozumění jazykově-akvizičním aspektům oboru s akcentem na to, jak se tyto aspekty promítají do současných teorií výuky. Kurz didaktiky AJ je multidisciplinární a zahrnuje poznatky vycházející z výsledků současného výzkumu v oborech jako lingvistika, psycholingvistika, korpusová lingvistika, srovnávací lingvistika, pedagogika, psychologie, teorie jazykové akvizice atp.). Velký důraz přitom klade na praktický nácvik technik využitelných při vyučování cizím jazykům a vytváření metodických postupů, činností a technik přímo uplatnitelných v jazykové výuce. K tomu slouží četné interaktivní bloky věnující se praktickému nácviku specifických technik ve spojení s jejich reflexí a zároveň činnosti vedoucí k kritickému hodnocení, tvorbě a adaptaci výukových materiálů. Nedílnou součástí kurzu je mikrovyučování s následnou individuální i skupinovou reflexí, které je aktérům zpřístupněno na videonahrávce. V průběhu kurzu studenti aktivně pracují na vytváření učitelského portfolia, a to následujícími činnostmi:
• aktivní prací se sebehodnotícími deskriptory a jejich postupným plněním ať už prací v kurzu, nebo doporučenými postupy pro samostudium
• reflexí vlastní praktické činnosti ať už v podobě vyučování, nebo vytváření materiálů a výukových postupů
• analýzou výukových materiálů (učebnic, nahrávek, videí atp.)
• přípravou materiálů, které využijí v rámci povinné pedagogické praxe při vyučování na střední škole.

Hlavními tématy tohoto semestru kurzu jsou aktéři procesu ELT, tj. učitelé a žáci, obsah a kontext ELT v České republice (základní kurikulární dokumenty, tvorba kurikula a struktura obsahu ELT) a úvod do výuky vybraných jazykových forem (konkrétně výslovnosti a slovní zásoby) a jazykových dovedností (konkrétně poslechu). Součástí je také seminář o výukových materiálech a využití ICT.
Jedná se o vysoce praktický kurz, v němž jsou studenti neustále zapojováni do diskusí, skupinových aktivit a projektové práce. Pravidelně se také účastní krátkých výukových epizod (mikrovyučování), které mohou trvat od několika vteřin do 20 minut.
Poslední zmíněné "microteachings" jsou natáčeny na video a videa jsou k dispozici účastníkům školení pro jejich soukromou analýzu. Zařazení delšího úseku mikrovyučování je důvodem, proč byl kurz koncipován na tři 45minutové bloky. Právě během posledního z nich probíhá mikrovyučování a jeho analýza (tj. blok zpětné vazby).
Kurz je multidisciplinární a čerpá z výsledků výzkumu v oblasti metodiky výuky jazyků, aplikované lingvistiky, lingvistiky, výzkumu žákovských korpusů, psycholingvistiky, pedagogiky, psychologie a osvojování druhého jazyka.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.09.2021)

Cílem kurzu je vybavit studenty základními dovednostmi a znalostmi, které jsou nezbytné pro odborníky v oblasti ELT. Jeho cílem je využít znalosti a dovednosti získané v bakalářském studiu tohoto studijního programu jako odrazový můstek pro rozvoj jak hlubokého porozumění principům výuky jazyků, tak i souboru praktických dovedností, které lze využít v každodenním životě ve třídě ELT. Vnímá studenta učitelství jako rozvíjejícího se profesionála v oblasti ELT s vysokou mírou samostatnosti, schopností převzít odpovědnost za své vlastní učení sám, ale také ve spolupráci se svými kolegy. Jeho cílem je připravit účastníky kurzu na to, aby se stali kompetentními začínajícími učiteli, kteří dobře ovládají teoretické i praktické aspekty oboru a chápou vztah mezi pedagogikou založenou na důkazech a výzkumu a teoriemi SLA a jejich praktickou aplikací.
Tito učitelé vnímají své studenty jako uživatele angličtiny s různými důvody a motivacemi pro učení se jazyku, učitele, kteří uznávají tento široký, kontextově vázaný základ a snaží se své studenty orientovat na komunikaci založenou na významu, která se odehrává v reálném kontextu a se zcela konkrétními jazykovými a životními cíli. Angličtina je vnímána jednak jako nástroj k dosažení této velké škály cílů, ale také jako jazyk, který mnozí studenti a učitelé mají rádi takový, jaký je: jazyk s bohatou a atraktivní kulturní historií.

Získané způsobilosti. Studenti se v kurzu naučí:

• aplikovat teoretické poznatky k jednotlivým tématům na vytváření praktických profesních návyků
• rozumět současnému kontextu vyučování AJ
• aplikovat doporučení Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
• rozumět obsahu vyučování AJ a identifikovat dle toho typy a součásti sylabů a kurikulí
• pochopit principy výzkumu v oblasti aplikované lingvistiky a didaktiky AJ a jejich aplikovatelnost na výuku AJ
• na základě studia literatury a informací z kurzu identifikovat klíčové otázky didaktiky AJ
• přizpůsobit vyučování AJ dle rolí učitele a žákovských proměnných
• realizovat vyučování jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) AJ ve spojení teorie s praxí
• realizovat vyučování řečových dovedností AJ ve spojení teorie s praxí
• pracovat s učebnicemi a využívat učebnice v celé šíři různých činností s tím spojených
• vybírat vhodné metodické postupy a materiály pro různé výukové kontexty
• pochopit principy využívání digitálních technologií při výuce AJ
• vytvářet metodické postupy s využitím digitálních technologií
• plánovat výuku v krátkodobém i dlouhodobém horizontu
• realizovat výuku dle plánu včetně testování, hodnocení a podávání zpětné vazby
• kriticky analyzovat výuku
• podávat zpětnou vazbu spolužákům, kteří realizují mikrovyučování
• provádět reflexi vlastního vyučování
• orientovat se v sekundární literatuře a periodikách
• plánovat další profesní rozvoj, chápat jeho zákonitosti i nutnost systematického přístupu k němu včetně vedení profesního portfolia.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (25.09.2020)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

 
Účast je povinná, povoleny jsou dvě absence za semestr. Větší počet absencí v průběhu pandemických opatření musí být nahrazen prací navíc individuálně zadávanou vyučujícím. 
 
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (10.09.2020)

Bibliografie (výběr)

(podrobný seznam lteratury ke každému z probíraných témat je uveřejněn v Moodlu)

Brown, H. D. (2007). Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy (3rd ed.). White Plains, NY: Pearson Education.
Brown, H. D. (2014). Principles of language learning and teaching (Sixth Edition.). White Plains, NY: Pearson Education.
Burgess, S., & Head, K. (2005). How to teach for exams. Harlow: Longman.
Burns, A. & Richard, J. C. (2012) Pedagogy and practice in second language teaching, Cambridge: Cambridge University Press
Celce-Murcia, M., Brinton, D., & Snow, M. A. (2014). Teaching English as a second or foreign language. Boston: National Geographic Learning.
Cook, V. (2016) Second language learning and language teaching, Fifth edition, New York: Routledge
Derwing, T. M. & Munro, M. J. (2015) Pronunciation Fundamentals: Evidence-based perspectives for L2 teaching and research, Volume 42 of Language Learning & Language Teaching, John Benjamins Publishing Company
Gower, R., Phillips, D., & Walters, S. (2005). Teaching practice handbook. Oxford: Macmillan Education.
Harmer, J. (2004). How to teach writing. Harlow: Longman.
Harmer, J. (2007). How to teach English. Harlow, Essex: Pearson Education.
Harmer, J. (2015). The practice of English language teaching. Harlow: Pearson/Longman.
Hedge, T. (2000). Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.
Kelly, G. (2001) How to teach pronunciation. Harlow: Longman.
Larsen-Freeman, D. (2011). Techniques and principles in language teaching (3rd ed.). Oxford?; New York: Oxford University Press.
Lightbown, P. (2013). How languages are learned (Fourth edition.). Oxford: Oxford University Press.
O’Leary, M. (2014). Classroom observation: a guide to the effective observation of teaching and learning. London?; New York: Routledge.
Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
Richards, J. C. (2015) Key issues in language teaching, Cambridge. Cambridge University Press
Scrivener, J. (2010). Teaching English grammar: what to teach and how to teach it. Oxford: Macmillan Education.
Scrivener, J. (2011). Learning teaching: the essential guide to English language teaching. [Oxford]: Macmillan Education.
Scrivener, J. (2012). Classroom management techniques. Cambridge, UK?; New York: Cambridge University Press.
Shrum, J. L. (2009). Teacher’s handbook: contextualized language instruction (4th ed.). Boston, MA: Heinle Cengage.
Stanley, G. (2013). Language learning with technology: ideas for integrating technology in the language classroom. Cambridge?; New York: Cambridge University Press.
Thornbury, S. (1999). How to teach grammar. Harlow, England: Pearson Education.
Thornbury, S. (2002). How to teach vocabulary. Harlow: Longman.
Thornbury, S. (2005). How to teach speaking. Harlow, England: Longman.
Thornbury, S. (2006). An A-Z of ELT: a dictionary of terms and concepts used in English language teaching. Oxford: Macmillan Education.
Ur, P. (2012). A course in English language teaching (2nd ed.). Cambridge?; New York: Cambridge University Press.
Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks: a resource book for language teachers and trainers. Cambridge [England]?; New York: Cambridge University Press.
Webb, S. & Nation, P. (2017) How vocabulary is learned, Oxford: Oxford University Press
Wilson, J. J. (2009). How to teach listening. Harlow, Essex, [England]: Pearson Longman.
Wragg, E. C. (2012). An introduction to classroom observation (Classic ed.). London?; New York: Routledge.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (10.09.2020)

seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (21.09.2023)

Požadavky k zápočtu (týká se i distanční výuky)

- aktivní účast na seminářích a pravidelná docházka (max. 2 neomluvené absence) 

- realizace mikrovyučování dle instrukcí zadaných v úvodním semináři a popsaných v platformě Moodle (5minutová prezentace materiálu + 15minutový praktický výstup) 

- samostudium (povinná četba v Moodle - v případě výuky online vyplnění zadaných testů v platfomě Moodle)

- vyhotovení zadaných úkolů na semináře (prezentace atp.)

- závěrečný test.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (29.09.2021)

Týden 1 - Učitel EFL a jeho role
Týden 2 - Student EFL - role, proměnné
Týden 3 - Obsah ELT a kurikulární dokumenty
Týden 4 - Plánování výuky a práce s učebnicemi
Týden 5 - Technologie v ELT
Týden 6 - Výuka výslovnosti 1
Týden 7 - Výuka výslovnosti 2
Týden 8 - Výuka poslechu 1
Týden 9 - Výuka poslechu 2
Týden 10 - Výuka slovní zásoby 1
Týden 11 - Výuka slovní zásoby 2
Týden 12 - Setkání s učitelem EFL
Týden 13 - Učebnice ELT 2

 

Sylabus je inovován v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, realizovaného v rámci OP VVV.

Zapracované změny v oproti pilotní verzi jsou promítnuty v rozšířené podobě sylabu.

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (10.09.2020)

Viz Moodle kurzu

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8746

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK