PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Special Educational Needs in ELT - AAA500168
Anglický název: Special Educational Needs in ELT
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7497
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Mgr. Lucie Jiránková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jiránková, Ph.D. (09.07.2019)
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní informace o specifických poruchách učení (SPU), jejich příčinách a současných formách podpory žáků se SPU v průběhu výuky anglického jazyka. Vymezeny budou současné přístupy ke vzdělávání žáků se SPU na základní, a především na střední škole společně s možnostmi rozvoje těchto žáků. V rámci předmětu budou vymezeny reedukační metody, a hlavně možnosti kompenzace těchto poruch v hodinách angličtiny. V této souvislosti bude velký důraz kladen na adaptaci materiálů. Absolvováním předmětu student získá základní povědomí a znalosti o terminologii z oblasti specifických poruch učení, o současných postupech aplikovaných při výuce anglického jazyka u žáků se SPU a o vhodných přístupech a metodách reedukace žáků se SPU.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jiránková, Ph.D. (09.07.2019)

Po absolvování kurzu bude student schopen:

 • definovat terminologii vztahující se ke specifickým poruchám učení
 • popsat projevy jednotlivých typů specifických poruch učení, jejich příčiny a vliv na žákovu akvizici anglického jazyka
 • orientovat se v systému jazykového vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
 • popsat služby poskytované žákům se specifickými poruchami učení
 • navrhnout vhodná opatření vztahující se k obecným podmínkám jazykového vzdělávání žáků/studentů se specifickými poruchami učení v běžných třídách

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jiránková, Ph.D. (09.07.2019)

 1. Aktivní účast na semináři
 2. Maximálně tři omluvené absence
 3. Prezentace návrhu adaptace učebního materiálů s ohledem na vybranou specifickou poruchu učení
 4. Závěrečný test se dvěma pokusy

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jiránková, Ph.D. (09.07.2019)

Delaney, M. Special Educational Needs. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Dudley, E., Osváth, E. Mixed Ability Teaching - Into the Classroom. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Zelinková, O. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2006. 167 s. ISBN 8073110229.

Zelinková, O. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd. Praha: Portál, 2009. 263 s. ISBN 9788073675141.

Grenarová, R., Vítková, M. (eds.) Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Brno: MU. 2008. 1. vydání. ISBN 987-80-210-4782-2.

Grenarová, R., Vítková, M. Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Brno: MU, 2010, 200 s. ISBN 978-80-210-5375-5.

Grenarová, R., Vítková, M. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Brno: MU, 2011. s. 158. ISBN 978-80-210-5664-0.

Grenarová, R., Vítková, M. (eds.) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno: MU, 2012. 210 s. ISBN 978-80-210-6024-1

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jiránková, Ph.D. (09.07.2019)

Topics to be covered, an oficial syllabus tba

 • Introduction to SEN teaching, types of SEN, common problem areas
 • Ways of working to address SEN - differentiated teaching, collaborative work, assistive technology
 • Types of SEN – information, diagnostic methods, and practical teaching strategies (dyslexia, dysgraphia, dysorthographia, dyscalculia, dyspraxia)
 • Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
 • Social, emotional, and behavioural difficulties (SEBD)
 • Autism spectrum condition (ASC)
 • Speech and language difficulties (SLD)
 • Gifted and talented students
 • Assessment of students with SEN
 • Material adaptation
 • Teaching students with SEN in line with Czech legislature

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jiránková, Ph.D. (19.08.2019)

Znalosti didaktiky AJ (nejlépe Didaktika AJ 1 a Didaktika AJ 2).

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jiránková, Ph.D. (19.08.2019)

Znalosti didaktiky AJ (nejlépe Didaktika AJ 1 a Didaktika AJ 2).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK