PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociofonetika a diskurz - AAA500136
Anglický název: Sociophonetics and Discourse
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AAA5PP136
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (01.07.2015)
Kurz představuje diskurzní analýzu mluvených textů v širším slova smyslu jako klíčovou metodu zkoumání verbální komunikace člověka. Po kratším historickém uvedení jsou různé analytické přístupy konfrontovány na reálném materiálu a jejich přednosti či nedostatky jsou diskutovány s ohledem na výzkum sociofonetické variability. Studenti jsou vedeni k pochopení, že komunikace jakožto sociální akt se promítá do volby použitých jazykových a řečových prostředků a že příslušnost mluvčího k některé ze sociálních skupin je jedním z určujících faktorů. Východiskem rozborů je komunikace anglických rodilých mluvčích.
Předpokladem pro zápis do kurzu jsou znalosti z úvodních kurzů do fonetiky, tj. základy produkce a percepce řeči, a také schopnost operovat se základními pojmy akustiky řeči.

Hlavní tématické okruhy:
1. Přístupy ke zkoumání verbální komunikace (rétorická a diskurzivní psychologie, teorie mluvního aktu, kritická DA)
2. Sociolingvistika a sociofonetika - základní pojmy, předmět zkoumání.
3. Pořizování sociolingvistických dat.
4. Analýza sociofonetických dat.
5. Socioekonomická variabilita, variabilita z hlediska pohlaví a stylová variabilita.
6. Percepce sociální variability.
7. Otázky kontextu komunikačních situací
8. Organizace replik (struktura repliky, elicitace repliky, koncept lingvistického repertoáru)
9. Implikace, nepřímá vyjádření komunikátů
10. Interakce v institucionální prostředí, přesvědčování a autorita
11. Normativní aspekty verbální komunikaceLiteratura
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (10.01.2014)

Základní studijní literatura:

Foulkes, P., Scobbie, J.M. & Watt, D. (2010). Sociophonetics. In: Hardcastle et al., The Handbook of Phonetic Sciences, 2nd. ed., pp. 703-754.

Potter, J. (2003). Discursive psychology: between method and paradigma. Discourse and Society 14/6, pp. 783-94.

Wooffitt, R. (2005). Conversation Analysis and Discourse Analysis. London: Sage Publications.

Hardy, M. a Bryman, A. (2004). Handbook of Data Analysis. London: Sage Publications.

 

Další odborná literatura:

Thomas, E. (2011). Sociophonetics: An Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Meyerhoff, M. (2006). Introducing sociolinguistics. London: Routledge.

Austin, J.L. (1962). How To Do Things With Words. Oxford: Oxford University Press.

Pisoni, D.B. (1997). Some thoughts on ‘normalization’ in speech perception. In: K.Johnson, J.W.Mullennix (Eds.) Talker variability in speech processing, pp. 9-32. San Diego: Academic Press.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK