PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní lingvistické popisy angličtiny - AAA500132
Anglický název: Modern linguistic descriptions of English
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 17 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=575
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (10.01.2019)
Přednáška podává přehled vybraných lingvistických koncepcí využívaných pro popis angličtiny od počátku 20. století do současnosti. Po nastínění základního metodologického a terminologického aparátu strukturalistické lingvistiky je probírána role pražských anglistů při formulaci lingvistické teorie Pražské školy a vzniku Pražského lingvistického kroužku.

V britské lingvistice je sledována recepce strukturalistických myšlenek a jejich zpracování v autonomní teoretický rámec – probírány jsou názory J. R. Firtha a tzv. londýnské školy, naznačen je široký záběr lingvistické koncepce M. A. K. Hallidaye (Systemic Functional Linguistics) a formování korpusové lingvistiky (R. Quirk ad., Survey of English Usage). Survey korpus bude porovnán s dalšími korpusy vycházejícími z tohoto pracoviště a s dalšími významnými korpusy posledních zhruba 50 let, včetně korpusů obsahujících syntaktickou anotaci. Gramatiky založené na Survey korpusu budou zasazeny do kontextu starších a novějších mluvnic angličtiny.

Druhá polovina kurzu je věnována vývoji americké lingvistiky. Na základních postulátech deskriptivismu jsou ilustrována specifika americké lingvistiky a naznačena cesta k lingvistice generativní. Po vysvětlení výchozí verze Chomského transformační generativní gramatiky z 50. let 20. st. jsou probírány dílčí teorie tohoto rámce až po tzv. minimalismus. Lingvistická teorie Ch. Fillmora je sledována od koncepce pádové gramatiky ke koncepci rámcové sémantiky, v této souvislosti bude představena také databáze FrameNet. Závěrečné přednášky budou věnovány úvodu do aktuálních koncepcí kognitivní gramatiky a gramatiky konstrukční.

S několika texty, které ve vývoji lingvistického popisu angličtiny sehrály zásadní roli, se studenti v rámci kurzu seznámí podrobně.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. (01.08.2023)

Atestace bude udělena na základě aktivní účasti ve výuce (včetně diskuzí k zadaným odborným textům) a na základě zpracování analýzy vybraného jevu z perspektivy dvou lingvistických koncepcí a prezentace této analýzy v závěru kurzu.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (15.01.2019)

B. Aarts – A. McMahon: The Handbook of English Linguistics. Wiley-Blackwell 2006.

K. Allan: The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Oxford University Press 2013.

M. Aronoff, M. – J. Rees-Miller: The Handbook of Linguistics. Wiley-Blackwell 2002.

S. Chapman – C. Routledge: Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language. Edinburgh University Press 2009.

J. E. Joseph: From Whitney to Chomsky: essays in the history of American linguistics. Benjamins 2002.

J. E. Joseph – N. Love – T. J. Taylor: Landmarks in Linguistic Thought II: The Western Tradition in the Twentieth Century. London: Routledge 2001.

P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová: Nový encyklopedický slovník češtiny. NLN 2016;www.czechency.org

Matthews, P. H.: The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford University Press 2007.

R. H. Robins: A short history of linguistics. Longman 1984.

P. Seuren: Western Linguistics: An Historical Introduction. Wiley 1998.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK