PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stylistika - AAA500101
Anglický název: Stylistics
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=761
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
P//Je prerekvizitou pro: AAA5PP101, AAA5ZK101
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (11.01.2019)
Kurs seznamuje úcastníky se základními pojmy lingvistické stylistiky a stylistických teorií, zejména britské teorie registru.
Soustreduje se na stylistický rozbor ruzných druhu textu na základe urcení stylisticky relevantních rysu. Jeho cílem je
rozvíjení schopnosti rozlišovat stylistické distinkce na ruzných jazykových rovinách a používat stylisticky adekvátní
jazykové prostredky v ruzných komunikativních situacích.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (11.01.2019)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (11.01.2019)

D. Crystal and D. Davy: Investigating English Style. Longman, London, 1st ed. 1969                 

G. Leech and M. Short: Style in Fiction. Longman, London, 1st ed. 1981

Biber, D. and Conrad, Susan: Register, Genre, and Style. Cambridge University Press, 2009

L. Urbanová and A. Oakland, Úvod do anglické stylistiky. Barrister & Principal, Brno 2008                 

L. Urbanová, Stylistika anglického jazyka. Barrister & Principal, Brno 2008

J. Hoffmannová, Stylistika a... Trizonia, Praha 1997.

Metody výuky -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2010)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2010)

Obsahová náplň předmětu

1. Regionální, sociální a stylistické varianty současného anglického jazyka; termíny užívané k jejich označení.

2. Stylistické informace uváděné v gramatikách a ve slovnících.

3. Stylistické informace uváděné ve slovnících a stylistických příručkách.

4. Styl ve slovní zásobě: neutrální slova vs. slova stylisticky příznaková; slova se stylisticky vyššími konotacemi.

5. Styl ve slovní zásobě: neutrální slova vs. slova stylisticky příznaková; slova se stylisticky nižšími konotacemi.

6. Styl jako kontextově podmíněná volba jazykové formy; relevantní rysy kontextu; klasifikace textů, funkce jazyka.

7. Dimenze britských stylistických teorií: čas, zeměpisná oblast, oblast činnosti, jazykový kanál (mluvený/psaný), stupnice formálnosti jazykového projevu.

8. Dimenze stylistického rozboru vázané na mluvčího a dimenze určené situací.

9. Inherentně stylisticky příznakové prostředky vs. stylisticky neutrální prostředky se stylisticky příznakovou distribucí; stylisticky příznakové prostředky ve

slovní zásobě a gramatice.

10. Stylisticky příznakové prostředky na nadvětné rovině.

11. Úloha statistiky ve stylistice.

12. Řečnické figury.

Kromě výkladu jednotlivých bodů obsahové náplně je nedílnou součástí každého semináře rozbor jednoho druhu textu (konverzace, nepřipravený mluvený projev, odborný jazyk, novinářský jazyk, jazyk náboženství, právních dokumentů, jazyk instrukcí, kondenzovaný jazyk encyklopedických a slovníkových hesel aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK