PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stylistika - AAA400101
Anglický název: An Introduction to English Stylistics
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA500101
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2010)

Kurs seznamuje účastníky se základními pojmy lingvistické stylistiky a stylistických teorií, zejména britské teorie registrů. Soustřeďuje se na stylistický rozbor různých druhů textů na základě určení stylisticky příznakových rysů. Jeho cílem je rozvíjení schopnosti rozlišovat stylistické distinkce na různých jazykových rovinách a používat stylisticky adekvátní jazykové prostředky v různých komunikativních situacích.
Literatura -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2010)

D. Crystal and D. Davy: Investigating English Style, 1st ed. 1969

G. Leech and M. Short: Style in Fiction, 1981

G. M.Turner: Stylistics,1973

L. Urbanová and A. Oakland, Úvod do anglické stylistiky, 2002

L. Urbanová, Stylistika anglického jazyka, 2008

Metody výuky -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2010)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2010)

Obsahová náplň předmětu

1. Regionální, sociální a stylistické varianty současného anglického jazyka; termíny užívané k jejich označení.

2. Stylistické informace uváděné v gramatikách a ve slovnících.

3. Stylistické informace uváděné ve slovnících a stylistických příručkách.

4. Styl ve slovní zásobě: neutrální slova vs. slova stylisticky příznaková; slova se stylisticky vyššími konotacemi.

5. Styl ve slovní zásobě: neutrální slova vs. slova stylisticky příznaková; slova se stylisticky nižšími konotacemi.

6. Styl jako kontextově podmíněná volba jazykové formy; relevantní rysy kontextu; klasifikace textů, funkce jazyka.

7. Dimenze britských stylistických teorií: čas, zeměpisná oblast, oblast činnosti, jazykový kanál (mluvený/psaný), stupnice formálnosti jazykového projevu.

8. Dimenze stylistického rozboru vázané na mluvčího a dimenze určené situací.

9. Inherentně stylisticky příznakové prostředky vs. stylisticky neutrální prostředky se stylisticky příznakovou distribucí; stylisticky příznakové prostředky ve

slovní zásobě a gramatice.

10. Stylisticky příznakové prostředky na nadvětné rovině.

11. Úloha statistiky ve stylistice.

12. Řečnické figury.

Kromě výkladu jednotlivých bodů obsahové náplně je nedílnou součástí každého semináře rozbor jednoho druhu textu (konverzace, nepřipravený mluvený projev, odborný jazyk, novinářský jazyk, jazyk náboženství, právních dokumentů, jazyk instrukcí, kondenzovaný jazyk encyklopedických a slovníkových hesel aj.

Volitelná část specializační zkoušky z anglického jazyka a anglické lingvistiky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK