PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax II - AAA300102
Anglický název: Syntax II
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA500102
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2010)
OBJECTIVES
An advanced course in syntax resuming in more detail topics covered only in essentials in Syntax I (syntax of the nonfinite verb forms, multiple sentence) and introducing new topics: the semantics of negation, word order as a polyfunctional device, functional sentence perspective, syntactic discontinuities, focusing constructions, syntactic ambiguities, garden path phenomena, and grammatical devices of hypersyntax.Literatura -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2010)

Literatura (výběr)

Kapitoly k jednotlivým tématům v mluvnicích

R. Quirk et al., A Comprehensive Grammar of the English Language;

R. Huddleston and G. J. Pullum, Cambridge Grammar of the English Language,

L. Dušková et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (passages on the treated points)

L. Dušková, Studies in the English Language II, Chaps. 20, 24, 27, 30, 37; Prague Linguistic Circle Papers, Vol. 3 (1999), 249-261, Vol. 4. (2002, 251-261)

Metody výuky -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2010)

seminář

Sylabus -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.09.2010)

Syntax II

Název předmětu: Syntax II

Typ předmětu

Rozsah studijního předmětu: 2 hod. týdně

Způsob zakončení: zápočet

Volitelný předmět specializační zkoušky

Vyučující: Dušková

1. Syntax infinitivu (konstrukce s podkladovou podmětovou funkcí; infinitiv ve funkci jmenné části přísudku)

2. Syntax infinitivu (infinitiv ve funkci předmětu, příslovečného určení a přívlastku.

3. Syntax ing-ového tvaru

4. Složité souvětí; koordinace a subordinace na různých rovinách syntaktické závislosti; typy vedlejších vět v složitém souvětí.

5. Složité souvětí (adjunktní, disjunktní a konjunktní funkce adverbiálních vět; různé funkce vedlejších vět uvozených stejnými subordinátory.

6. Slovosled jako polyfunkční prostředek: funkce slovosledu na rovině gramatické, sémantické a jako prostředku emfáze a emocí

7. Slovosled (lineární modifikace) jako faktor aktuálního členění větného; ostatní faktory indikující informační strukturu: kontext, sémantika a intonace.

8. Syntaktické prostředky indikující informační strukturu: vytýkací a pseudovytýkací konstrukce.

9. Strukturní diskontinuity

10. Sémantika záporu

11. Syntaktické dvojznačnosti a falešné skladební dvojice

12. Elipsa

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK