PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lingvistická propedeutika - AAA230030
Anglický název: Introduction to English Linguistics
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=753
Garant: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Záměnnost : AAA130030
Je záměnnost pro: AAA130032
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)
Přednáška shrnuje historii české anglistiky, prezentuje popis základních jazykových rovin současné angličtiny morfologické, syntaktické, fonologické, grafické a lexikální), včetně nástinu anglických variet stylových a regionálních, a seznamuje studenty s příslušnými základními jazykovědnými pojmy.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)

Základní studijní literatura:
Crystal, D. (1995) The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge: Cambridge University Press.
Čermák, F. (2001) Jazyk a jazyky, Karolinum UK.
Dušková, L. (1994 ) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Academia - kap. 1 Morfologie (str. 15-22).
Mathesius, V. (1961) Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, ČSAV.
Nosek, J., Emmerová, J. (1965) Úvod do studia anglického jazyka (UK Praha, skripta).

Doporučená literatura (výběr):
Biber, D., Conrad, S., Leech, G. (2002) Longman Student Grammar of Spoken and Written English, Longman.
Mathesius, V. (2001) Nebojte se angličtiny, H&H.
Greenbaum, S. - Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language (Essex: Longman,1990)
Fried, V. (1954) Anglická interpunkce, SPN.
Leech, G. (2006) A Glossary of English Grammar, Edinburgh University Press.
MacArthur, T., The Oxford Companion to the English Language (Oxford: Oxford University Press, 1996)
Nosek, J. (1991) Grafika moderní angličtiny, Karolinum UK.
Pearce, M. (2007) The Routledge Dictionary of English Language Studies, Routledge.
Vachek, J., Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné (Praha: H & H, 1999)
Trudgill, P., J. Hannah, J. (1994, 3rd ed.) International English. A Guide to Varieties of Standard English, Arnold.
Vachek J. (1994) Vzpomínky českého anglisty, H&H.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)

Požadavky pro zápočet:

Během semestru musí student získat alespoň 60 bodů za testy, které zahrnují:

  • pět průběžných testů v průběhu semestru
  • závěrečný test na konci semestru

Závěrečná atestace probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat do konce akademického roku, ve kterém si student seminář zapsal.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)

Témata:
1. Úvod; místo anglické lingvistiky v rámci jazykovědy; lingvistický popis angličtiny (roviny, jednotky atd.)
2. Postavení a rozšíření angličtiny ve světě; vztah angličtiny k jiným jazykům
3. Anglická gramatika: morfologie (morfém, slovo, slovní druh, gramatické kategorie)
4. Anglická gramatika: syntax (fráze, věta, větný člen)
5. Lexikologie (slovotvorba)
6. Lexikologie (slovotvorba, lexikální sémantika)
7. Lexikologie; lexikografie
8. Genetická a strukturní klasifikace jazyků;  variety
9. Psaný a mluvený jazyk; pravopis; grafika
10. Nadvětná rovina; pragmatika a analýza diskursu
11. Vývoj angličtiny
12. Zápočtový test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK