PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax and semantics - AAA130184
Anglický název: Syntax and semantics
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALINP108B
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3974
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mirjam Friedová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (07.11.2017)
Předmět je koncipován jako úvod do syntaktické analýzy ve funkčně-kognitivním pojetí konstrukční gramatiky.
Studenti se seznámí s teoretickými východisky konstrukčního přístupu k syntaktickému popisu a analýze, převážně
v práci s anglickým a českým jazykovým materiálem. Cílem je vypěstovat si schopnost (i) přesného jazykového
pozorování, (ii) pečlivé analýzy formálních a sémanticko-pragmatických jevů v syntaxi a (iii) obhajování vlastních
závěrů na základě empirických důkazů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (07.11.2017)

Pravidelná docházka na přednášky, závěrečný zápočtový test

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (13.01.2015)

Povinná četba: 


Fillmore, Charles J. (1997). Construction Grammar - lecture notes. UC Berkeley ms.

 

Fried, Mirjam & Jan-Ola Östman (2005). Construction Grammar: A thumbnail sketch. In J-O. Östman & M. Fried (eds.), Construction Grammar in a cross-language perspective, 11-86. Amsterdam & Philadelphia, PA: John Benjamins.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (13.01.2015)

Hlavní tematické okruhy:

Konstrukční analýza (definice, funkčně-kognitivní motivace, cíle, podstata syntaktických generalizací)

Složková analýza syntaktických struktur (složkové testy, hierarchické vztahy, forma a význam)

Nominální konstrukce (modifikace, determinace, gramatická shoda)

Slovesná valence (transitivita, vyjadřování aktantů, pasívum, reflexívum)

Frázové konstrukce (subjekt-predikát, verbální fráze, "raising" a "equi" struktury, syntaktické idiomy)

Typy větných a polovětných doplnění

Základy parataxe a hypotaxe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK