SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Thesis Preparation I. - YMN02PSLI
Title: Diplomní seminář I.
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YMN02PSLI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Interchangeability : YMN025
Is interchangeable with: YMN30P1S0, YMN02DSI, YMN22DSI, YMN025
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: MUHIC (07.02.2013)
An advisory seminar for first-year students who are preparing for their master's thesis, the aim of which is to help students to identify the subject-matter of their thesis, and to design their thesis proposals.
Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (04.02.2014)

1.      Výuka: společný seminář

2.      Individuální práce studenta

3. Konzultace se školitelem

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (04.02.2014)

Povinnosti splnění předmětu a hodnocení

Předmět je úspěšně splněn, pokud  studující byl přítomen na všech třech seminářích a v daném termínu odevzdal projekt diplomové práce v minimální požadované kvalitě.

V případě neúčasti na jednom semináři se hodnocení snižuje o jeden stupeň, v případě neúčasti na dvou seminářích o dva stupně, v případě neúčasti na žádném není předmět splněn. V případě, že nebyla první pracovní verze projektu odevzdána v termínu, student na svůj projekt neobdrží zpětnou vazbu. V případě, že byl finální projekt vrácen k zásadnímu přepracování, je sníženo hodnocení o jeden stupeň.

Syllabus - Czech
Last update: FEJFAPET (16.01.2015)

Kurz se v letním semestru 2014/15 nevyučuje.

Sylabus

 

1. seminář: 26.2. 2014 úvodní setkání, stanovení termínů odevzdávání projektů apod.

 Formální požadavky na diplomovou práci

 Proces podávání projektu diplomové práce: projekt diplomové práce, volba tématu a vedoucího diplomové práce aneb co vás čeká v tomto semestru

 

2. seminář: 5.3. 2014

 

Proces zpracovávání diplomové práce: 

 

o   teoretická vs. empirická diplomová práce,

 

o   cíle diplomové práce, formulace tématu  a (výzkumných) otázek,

 

o   teoretická část diplomové práce u empirického typu diplomové práce

 

o   typy a zdroje literatury

 

o   rešerše literatury

 

3. seminář (termín bude doplněn)

 

Témata semináře:

 

-         Problémy a otázky při psaní projektů diplomových prací

 

o   jak číst odborný text

 

o   akademické styly a žánry akademického psaní

 

o   praktickému nácviku stylových dovedností

 

o   anotace

 

o   citační etika: teorie citace, techniky správného citování a citační úzy, plagiarismus

 

Individuální práce studenta:

Studenti si zvolí vedoucího a téma diplomové práce na základě nabídky Katedry studií občanské společnosti (bude zveřejněno na konci února 2014). Student má možnost si zvolit vlastní téma a vedoucího diplomové práce po konzultaci s vedoucím katedry.

Studenti ve spolupráci se zvoleným vedoucím připravují projekt diplomové práce podle požadavků katedry. Studenti provádějí rešerši odborné literatury.

Důležité termíny:

Zveřejnění témat a vedoucích diplomových prací (DP) 26.2.

Povinnost nahlásit se k některému z vedoucích DP (interní členové či externí spolupracovníci katedry) 24.3.

Termín odevzdání 1. pracovní verze projektu (pracovní verze, náčrt, avšak již ve formuláři projektu) předpokládanému vedoucí DP 28.4.

Termín odevzdání finálního projektu DP do Moodlu a v 1 formuláři podepsaném vedoucím i studentem tajemnici katedry 16.6.

Zadání známek za projekty 30.6.

Termín odevzdání přepracovaných projektů (tam, kde to bylo doporučeno) 8.9.

 

Povinná literatura:

Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. Kap. Úvod, Návrh výzkumu, Obecné schéma pro přípravu návrhu výzkumu, Role teorie a práce s literaturou, s. 9-70.

Individuálně v rámci rešerše odborné literatury dle tématu diplomové práce.

Doporučená literatura

Nekola, M., Geissler, H., Mouralová, M. (eds.) 2011: Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha : Karolinum. Kap.5 Výběr tématu výzkumu, 6. Stanovení cílů výzkumu.

Silverman, D. 2005: Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická příručka.  Bratislava : Ikar. Kap. Jako začať. Výber témy, s. 73-87.

Šanderova, J. 2005: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství. Kap. 3.1. Abstrakt, 4. Vybrané žánry odborných statí ve společenských vědách, 5. Zásady publikační etiky, 6. Strategie a taktika psaní odborného textu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html