SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Thesis Preparation I. (Distance Students) - YMN025
Title: Diplomní seminář I. (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, MC [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMN02PSLI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Interchangeability : YMN02PSLI
Is interchangeable with: YMN02PSLI, YMN22DSI, YMN02DSI
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Bc. Lenka Lukešová (27.05.2011)
An advisory seminar for first-year students who are preparing for their master's thesis, the aim of which is to help students to identify the subject-matter of their thesis, and to design their thesis proposals.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (14.01.2014)

1.      Výuka: společný seminář

2.      Individuální práce studenta

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (14.01.2014)

Studenti mají povinnost se zúčastnit obou seminářů dle termínů v sylabu. Studenti se seznámí s povinnou literaturou a splní domácí úkol (viz sylabus). Všechny materiály ke kurzu jsou k dispozici v Moodlu.

V průběhu semestru si studenti zvolí téma a vedoucí/ho diplomové práce, konzultují téma vedoucím práce a na závěr kurzu odevzdají finální verzy diplomové práce na katedře. Termíny odevzdání budou uvedeny v sylabu kurzu v Moodlu.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: FEJFAPET (15.01.2015)

Tento kurz se v letním semestru 2014/15 nevyučuje.

Výuka: probíhá formou společných seminářů

1. seminář:

Témata semináře:

-         Formální požadavky na diplomovou práci

-         Proces podávání projektu diplomové práce: projekt diplomové práce, volba tématu a vedoucího diplomové práce aneb co vás čeká v tomto semestru

-         Proces zpracovávání diplomové práce: 

o       teoretická vs. empirická diplomová práce,

o       cíle diplomové práce, formulace tématu  a (výzkumných) otázek,

o       teoretická část diplomové práce u empirického typu diplomové práce

o       typy a zdroje literatury

o       rešerše literatury

2. seminář

Témata semináře:

-         Problémy a otázky při psaní projektů diplomových prací

o       jak číst odborný text

o       akademické styly a žánry akademického psaní

o       praktickému nácviku stylových dovedností

o       anotace

o       citační etika: teorie citace, techniky správného citování a citační úzy, plagiarismus

 Individuální práce studenta:

Studenti si zvolí vedoucího a téma diplomové práce na základě nabídky Katedry studií občanské společnosti (bude zveřejněno na konci února 2013). Student má možnost si zvolit vlastní téma a vedoucího diplomové práce po konzultaci s vedoucím katedry.

Studenti ve spolupráci se zvoleným vedoucím připravují projekt diplomové práce podle požadavků katedry. Studenti provádějí rešerši odborné literatury, koncipují plán empirického výzkumu, popřípadě osnovu teoretické argumentace.

 

Důležité termíny:

Zveřejnění témat a vedoucích diplomových prací (DP) 26.2.

Povinnost nahlásit se k některému z vedoucích DP (interní členové či externí spolupracovníci katedry) 24.3.

Termín odevzdání 1. pracovní verze projektu (pracovní verze, náčrt, avšak již ve formuláři projektu) předpokládanému vedoucí DP 28.4.

Termín odevzdání finálního projektu DP do Moodlu a v 1 formuláři podepsaném vedoucím i studentem tajemnici katedry 16.6.

Zadání známek za projekty 30.6.

Termín odevzdání přepracovaných projektů (tam, kde to bylo doporučeno) 8.9.

 

 Podmínky získání zápočtu:

-         Odevzdání dvou domácích úkolů do odevzdávárny v Moodlu

-         Odevzdání projektu diplomové práce

Povinná literatura:

Pozn. Povinná i doporučená literatura bude k dispozici studentům v moodlu u předmětu Diplomový seminář I.

Nekola, M., Geissler, H., Mouralová, M. (eds.) 2011: Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha : Karolinum. Kap.5 Výběr tématu výzkumu, 6. Stanovení cílů výzkumu.

Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. s. 9-70, Kap. Úvod, Návrh výzkumu, Obecné schéma pro přípravu návrhu výzkumu, Role teorie a práce s literaturou

Silverman, D. 2005: Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická příručka.  Bratislava : Ikar. Kap. Jako začať. Výber témy, s. 73-87.

Šanderova, J. 2005: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství. Kap. 3.1. Abstrakt, 4. Vybrané žánry odborných statí ve společenských vědách, 5. Zásady publikační etiky, 6. Strategie a taktika psaní odborného textu.

 

Doporučené materiál:

-         audionahrávky přednášek z akademického roku 2009/2010:

(1)    Teoretická část diplomové práce - koncepce a struktura, (2) Propojení teoretické části s výzkumem - formulace výzkumných otázek, koncepce výzkumu, (3) Práce s literaturou - požadavky kladené na diplomovou práci.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html