SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Phenomenology III: - YMFH018
Title: Fenomenologie IV.
Guaranteed by: Programme Philosophy in the context of humanities (24-FI)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Co-requisite : {The course under this code is intended for MA level students. BA students interested in this course need to enrol the BA level code that begins with "YB".}
Incompatibility : YBFA001, YBFC143
Is incompatible with: YBFC143
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (26.06.2019)
Obsahem kurzu bude představení Diltheyovy filosofie života, jeho zkoumání lidské zkušenosti, které výrazným způsobem ovlivnilo jak fenomenologii Husserla, tak filosofii raného Heideggera. Dále se kurz bude věnovat filosofii M. Heideggera, která na Diltheyovu filosofii rozumění navazuje a současně ji výrazným způsobem
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (26.06.2019)

Povinná:

  • Dilthey, Wilhelm. Život a dejinné vedomie. Bratislava: Pravda, 1980, 396 s. ISBN 75-023-80.
  • Heidegger, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh, 2004, 62 s. ISBN 80-7298-083-1.
  • Dilthey, Wilhelm. Uvedení ve vědy duchové. Praha: Josef Pelcl, 1901, 124 s. ISBN .

Doporučená:

  • Heidegger, Martin. Co je metafyzika? : německo-česky. Praha: OIKOYMENH, 2006, 95 s. ISBN 80-7298-167-6.
  • Heidegger, Martin. Beiträge zur Philosophie. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2006, 204 s. ISBN 978-3-465-03282-3.
  • Dilhtey, Wilhelm. Der Aufbau der Geschichtliechen Welt in der Geisteswissenschaften. Götingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, 381 s. ISBN 978-3-525-30308-5..

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (26.06.2019)

Dvě atestační podmínky:

a) Pravidelná docházka.

b) Odevzdání písemné práce na zadané téma v náležité kvalitě.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (13.02.2021)

1)      Periodizace Heideggerova díla – 3 etapy v rozvoji jeho myšlení (rané, střední a pozdní)

2)      Jaké je pojetí jsoucího a pojetí pravdy podle Heideggerovy přednášky Věk obrazu světa? Co charakterizuje podle této přednášky výzkum? Má každá epocha dějin svůj obraz světa?

3)      Proč je podle Heideggerova textu Novověká matematická přírodní věda hlavním charakterem novověké vědy, že je matematická? Jak se liší nauka o pohybu u Aristotela a Newtona? Jaký je matematický rozvrh u Galileova pokusu s volným pádem a jaký u Descartova cogito sum?

4)      Co je podle Heideggerovy přednášky Otázka techniky technika techné, Gestell? V čem spočívá nebezpečí moderní techniky? Je zde možnost záchrany?

5)      Co je podle Heideggerovy přednášky Věda a zamyšlení věda teorie, skutečnost? Jaký nenápadný věcný obsah se skrývá v bytnosti vědy?

6)      Jaké je pojetí vědy v Bytí a čase (paragraf 3 a 69b)? Jak Heidegger vykládá pojmy, které jsou ústřední pro porozumění novověké vědě: základní pojmy, matematizaci a zpředmětnění?

7)      Jaké jsou podle přednášky Původ uměleckého díla tři v evropské tradici převládající výklady jsoucna? Jaký je vztah mezi pouhou věcí, příručním prostředkem a uměleckým dílem? Jak se v uměleckém díle děje pravda? Čím se liší zhotovování od umění? Co je básnění a co je řeč?

8)      Co je básnění a bydlení podle přednášky Básnicky bydlí člověk? Jak se liší tento výklad od výkladu v přednášce Budovat, bydlet, myslet?

9)      Diltheyovo rozumění jako (znovu)prožívání, pravidla a hranice rozumění. Diltheyovo elementární a vyšší rozumění. Diltheyova hermeneutika, hermeneutický kruh

10)  Diltheyova popisná a rozumějící psychologie

11)  Diltheyova typologie světonázorů a metafyzických systémů

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html