SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Knowledge, Art and Understanding: Heidegger and Dilthey - YBFC143
Title: Vědění, umění a rozumění: Heidegger a Dilthey
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 20 (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Incompatibility : YMFH018
Is incompatible with: YMFH018
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (23.01.2023)
Kurs se bude věnovat Heideggerově pozdní filosofii, výkladu jeho pojetí vědy, techniky a umění. Zaměří se především na výklad základních pojmů a koncepcí týkajících se vědy, techniky a umění v Heideggerových dílech, která byla přeloženy i do češtiny (Věk obrazu světa, Novověká matematická přírodní věda, Věda a zamyšlení, Otázka techniky). Poslední tři přednášky kurzu budou věnovány pojetí rozumění a umění u W. Diltheye.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (24.01.2020)

Doporučená:

  • Heidegger, Martin. Věk obrazu světa. Praha: OIKOYMENH, 2013, 63 s. ISBN 978-80-7298-490-9.
  • Heidegger, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh, 2004, 62 s. ISBN 80-7298-083-1.
  • Heidegger, Martin. Původ uměleckého díla. Praha: OIKOYMENH, 2016, 119 s. ISBN 978-80-7298-207-3.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (27.01.2021)

1)      Periodizace Heideggerova díla – 3 etapy v rozvoji jeho myšlení (rané, střední a pozdní)

2)      Jaké je pojetí jsoucího a pojetí pravdy podle Heideggerovy přednášky Věk obrazu světa? Co charakterizuje podle této přednášky výzkum? Má každá epocha dějin svůj obraz světa?

3)      Proč je podle Heideggerova textu Novověká matematická přírodní věda hlavním charakterem novověké vědy, že je matematická? Jak se liší nauka o pohybu u Aristotela a Newtona? Jaký je matematický rozvrh u Galileova pokusu s volným pádem a jaký u Descartova cogito sum?

4)      Co je podle Heideggerovy přednášky Otázka techniky technika techné, Gestell? V čem spočívá nebezpečí moderní techniky? Je zde možnost záchrany?

5)      Co je podle Heideggerovy přednášky Věda a zamyšlení věda teorie, skutečnost? Jaký nenápadný věcný obsah se skrývá v bytnosti vědy?

6)      Jaké je pojetí vědy v Bytí a čase (paragraf 3 a 69b)? Jak Heidegger vykládá pojmy, které jsou ústřední pro porozumění novověké vědě: základní pojmy, matematizaci a zpředmětnění?

7)      Jaké jsou podle přednášky Původ uměleckého díla tři v evropské tradici převládající výklady jsoucna? Jaký je vztah mezi pouhou věcí, příručním prostředkem a uměleckým dílem? Jak se v uměleckém díle děje pravda? Čím se liší zhotovování od umění? Co je básnění a co je řeč?

8)      Co je básnění a bydlení podle přednášky Básnicky bydlí člověk? Jak se liší tento výklad od výkladu v přednášce Budovat, bydlet, myslet?

9)      Diltheyovo rozumění jako (znovu)prožívání, pravidla a hranice rozumění. Diltheyovo elementární a vyšší rozumění. Diltheyova hermeneutika, hermeneutický kruh

10)  Diltheyova popisná a rozumějící psychologie

11)  Diltheyova typologie světonázorů a metafyzických systémů

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (23.01.2023)

Kurz je zakončen písemným testem, v němž má student prokázat porozumění a obeznámenost s předneseným výkladem a se základními pojmy a myšlenkami textů, jež byl v rámci kurzu interpretovány.  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html