SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociology of Institutions - YBSB006
Title: Sociologie institucí
Guaranteed by: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Teacher(s): doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Co-requisite : YBSB001
Incompatibility : YBSB006K
Pre-requisite : YBSA002
Is incompatible with: YBSB006K
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (03.09.2023)
POZOR!!! KURZU BYLA OMYLEM PŘIŘAZENA ŠPATNÁ KOREKVIZITA, TOTIŽ ÚVOD DO SOCIOKULTURNÍ ANTROPOLOGIE. SPRÁVNĚ MÁ BÝT ÚVOD DO SOCIOLOGIE, BUDE NAPRAVENO A ZMĚNĚNO DO KONCE OBDOBÍ REGISTRACE. Cíle kurzu: 1. Objasnit význam institucí při jednání a soužití lidí a okolností i prostředky, které instituce stabilizují a které umožňují jejich změny (viz podtitul kurzu: proč a jak dochází ke změnám institucí); 2. Studium přednášené látky a doporučených textů umožní studujíícím prohloubit porozumění poznávacím prostředkům, které sociologie uplatňuje při studiu současných společností, zejména jejich institucí; 3. povaha institucí, zejména v jejich současné podobě, vybízí pro jejich analýzu uplatnění víceooborových a mezioborových poznávacích přístupů; výklad nabídne diskusi k metodologickým problémům mezioborových analýz. Sociologická orientace výkladu bude využívat poznatky a diskuse k povaze současných / moderních společností; objasní představy klasiků o povaze přechodu od tradičních k moderním společnostem (Marx, Weber, Durkheim). Současné přístupy ke studiu moderních společností spíše poukazují na vyčerpanost jejich současného institucionálního rámce a hledají alternativní či postmoderní řešení. Výklad těchto otázek, které uzce souvisejí s prolémem studia institucí a jejich změn využije interpretace vybraných současných autorů (Luhmann, Habermas, Berger, Luckmann, Alexander, Giddens). Uvedené teoretické přístupy budou podpořeny analýzou problémů institucionální reflexivity ve vybraných institucích.
Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (31.08.2023)

Metody výuky

Účast na přednáškách, interakce s učitelem, samostatné studium doporučené literatury za podpory prostředků on-line  komunikace (SIS - ppt prezentace), mailová komunikace a dohodnuté on spot konzultace.

 

Kreditová dotace

4 ECTS (1 kredit = 25-30 hodin studia)

Podmínky absolvování kurzu:

Studentka /student se účastní výuky a promýšlí způsob absolvování a atestace kurzu ve formě písemného testu či ve formě zpracování komentáře k přednášeným tématům. Pokud se rozhodne pro zpracování komentáře a interaktivní účast ve výuce, pak postupuje ve dvou krocích: během úvodních přednášek, které objasňují klíčové pojmy, koncepce a výzkumné problémy při studiu institucí, promýšlí téma komentáře, komunikuje s učitelem a do 16. listopadu 2023 mu předloží téma a způsob jeho zpracování (v rozsahu půl stránky).  Během dvou týdnů obdrží studentka / student doporuční učitele ke zpracování komentáře. Při zpracování závěrečné podoby komentáře využívá studentka / student přednášky ke druhé části kurzu, kde jsou diskutovány problémy reflexivity a možných změn vybraných funkčně specifických institucí. Termín předložení  komentáře: do konce ledna 2023 (doporučený rozsah komentáře 4-5 stran).

Hodnocení

Hodnocení proběhne podle výsledků písemného testu anebo podle kvality připraveného komentáře.

Doporučená přehledová literatura:

 

MÜLLER, K., (2017): Inovace-vědění-instituce: k výzvám dnešní doby. Praha, Karolinum  (části 3 a 4)

GIDDENS, A., (1998): Důsledky modernity. Praha, Sociologické nakladatelství (2. a 5. kapitola)

BERGER, P.I., LUCKMANN, T., (1999): Sociální konstrukce reality. Brno, Centrum pro studium demokracie (2. kapitola)

SOKOL, J., (2014): Etika, život, instituce. Praha, Vyšehrad (4.kapitola)

KELLER, J., (2007): Sociologie organizace a byrokracie. Praha, Sociologické nakladatelství (kapitola 2)

 

Časový rozvrh programu kurzu (kurz se koná ve Čt v 14:30-15:50, aula)

 

Představení kurzu v programu humanitní vzdělanosti, aktuální význam studia institucí, objasnění podtitulu kurzu: proč a jak  probíhají změny institucí, poznatkové zázemí kurzu (5.10. 2023)

Pojetí instituce v pohledu sociálních věd a humanitních oborů (historie, antropologie, ekonomie, sociologie); funkcionální a kulturologické paradigma při studiu institucí a argumenty pro jejich dilematickou povahu; pokus o mezioborové pojetí institucí (11.10.2023)

MÜLLER, K., (2017): Inovace-vědění-instituce: k výzvám dnešní doby. Praha, Karolinum (ss. 132-145)

SOKOL, J., (2014): Etika, život, instituce. Praha, Vyšehrad (4.kapitola)

Vymezení institucí a faktorů jejich přeměny z tradičních na moderní formy v pohledu klasických sociálněvědních myslitelů (Marx, Weber, Durkheim); jak jsou jejich poznatky aktuální pro analýzu stavu institucionálního rámce současných společnoistí (18.10. 2023)

MÜLLER, K., (2017): Inovace-vědění-instituce: k výzvám dnešní doby. Praha, Karolinum (ss. 135-153)

 GIDDENS, A., (1998): Důsledky modernity. Praha, Sociologické nakladatelství (2. a 5. kapitola)

Historický exkurz: příklady formování demokratického institucionálního rámce -  kontextu vládnutí v antické obci (25.10. 2023) 

FUSTEL de COULNGES, (1998): Antická obec. Praha, SOFIS (kniha pátá a doslov)

Dilema sociologické interpretace úlohy moderních institucí v postmoderních podmínkách na příkladu vybraných autorů a koncepčních přístupů - N. Luhmann, J. Habermas, A. Giddens (1.11.2023)

MÜLLER, K., (2017): Inovace-vědění-instituce: k výzvám dnešní doby. Praha, Karolinum (ss. 153-173)

GIDDENS, A., (1998): Důsledky modernity. Praha, Sociologické nakladatelství (2. a 5. kapitola)

Historický exkurz: formování veřejné sféry v měšťanských společnostech a moderních (byrokratických) forem veřejné správy (8.11.2023).

 MÜLLER, K., (2017): Inovace-vědění-instituce: k výzvám dnešní doby. Praha, Karolinum (ss. 135-153)

KELLER, J. (2007): Sociologie organizace a byrokracie. Praha, Sociologické nakladatelství (kapitola 2)

Transformace institucionální dimenze kapitalistických tržních forem koordinace; historický kontext jejich vzniku a socio-kulturní důsledky aktuálních forem tržní kooordinace (15.11.2023)

MÜLLER, K., (2017): Inovace-vědění-instituce: k výzvám dnešní doby. Praha, Karolinum (ss. 198-211)

Transformace institucionální dimenze industriálních zdrojů moderních společností; zdroje a cesty technizace lidských společností a jejich vliv na proměny institucionálního uspořádání univerzit (29.12.2023)

MÜLLER, K., (2017): Inovace-vědění-instituce: k výzvám dnešní doby. Praha, Karolinum (ss. 177-198)

Problémy transformace institucí liberálně demokratického politického vládnutí; teoretické přístupy k politické moci v historické perspektivě; stát, politická veřejnost a občanské sféra (6.12.2023)   

MÜLLER, K., (2017): Inovace-vědění-instituce: k výzvám dnešní doby. Praha, Karolinum (ss. 211-233

Vědění v medializované společnosti a jeho institucionální důsledky; vývojové formy medializované komunikace, transformace důvěřivosti v důvěru; „zdravý rozum“ mezi rutinou (sdíleným věděním) a odborným věděním (13.12.2023)

MÜLLER, K., (2017): Inovace-vědění-instituce: k výzvám dnešní doby. Praha, Karolinum (ss. 238-245)

Transformace rodiny a intimity – příklad institucionální transformace; tah individuace a slábnoucí regulativní vliv primárních forem socializace, návykovost jako adaptivní strategie v nepřehledné sociální realitě; strategie individuace a utváření intimního vztahu v kontextu demokratizace rodiny a emocionálních zdrojů osobního partnerství (20.12.2023)

GIDDENS, A., (2012): Proměna intimity, sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Praha, Portál (ss.193-212)

Závěrečná přednáška - shrnutí klíčových témat přednášené látky (3.1.2024)  

Learning resources - Czech
Last update: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (05.09.2022)

 

Přednášky jsou podporovány ppt prezentacemi, které jsou prro studenty k dispozici před přednáškou v SISu - link: sociologie institucí - soubory

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html