SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to History II. - YBHA002
Title: Úvod do historie II.
Guaranteed by: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBZB50000
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
Incompatibility : YBHA008
Pre-requisite : YBHA001
Interchangeability : YBHA008
In complex pre-requisite: YBHB010, YBHB012, YBHB021, YBHB029, YBHB032, YBHB067
Annotation -
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (28.05.2018)
A written exam based on required readings, the aim of which is to prove students' understanding the character of a specific historical event.
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (09.05.2019)

Termíny pro zkoušku z Úvodu do historie II. jsou vypisovány jak pro zimní, tak pro letní semestr vždy na začátku celého semestrálního období v definitivním (a dostatečném) počtu. Přihlásit se k termínu bude moci pouze student, který již získal zápočet za zimní semestr. Doporučujeme realizovat první pokus o získání atestace do konce druhého semestru studia a zbylé dva pokusy si v případě neúspěchu nechat na 3. semestr, popř. 4 semestr. Je zcela věcí studenta, kdy své pokusy podnikne a zda je realizuje všechny. Pokus propadá pouze v případě, že se student k termínu zaregistruje, ale bez omluvy se - aniž by se odhlásil - ke zkoušce nedostaví. Relevantní omluvou je pouze lékařsky doložená nemoc.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (14.05.2020)

Přednášky k Úvodu do historie II. (pondělí, 14:00-15:20, Jinonice 1034) - LS 20

 

17.2. – informace ke zkoušce (Seligová);

24.2. – mocenské systémy v~antickém Řecku (Seligová); http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?d=148&rid=21960&filter=1

2.3. – mocenské systémy v~antickém Římě (Seligová); http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?d=148&rid=21972&filter=1

9.3. – lenní systém (Seligová); http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?d=148&rid=21974&filter=1

16.3. – stavovský systém (Tuček); http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?d=148&rid=21741&filter=1

23.3. – absolutismus (Tuček); http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?d=148&rid=21744&filter=1

30.3. – vznik občanské společnosti a liberalismus (Tuček); http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?d=148&rid=21987&filter=1

6.4. – křesťanství a středověká církev (Zaoral); http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?d=148&rid=21406&filter=1

13.4. – státní svátek (velikonoční pondělí);

20.4. -  reformace (Horský); http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?d=148&rid=22004&filter=1

27.4. – reformace (Horský); http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?d=148&rid=22007&filter=1

4.5. – proces konfesionalizace západoevropských církví a společnosti (Nešpor); http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?d=148&rid=22009&filter=1

11.5. - sekularizace (Nešpor); http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?d=148&rid=21794&filter=1

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (22.04.2021)

INFORMACE K DISTANČNÍ FORMĚ ZKOUŠKY:


Z důvodu koronavirové karantény byla v LS 20 zavedena distanční forma zkoušky. Zkouška se bude odehrávat v prostředí celouniverzitního Moodlu na adrese https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10033 (přihlašovací údaje jsou zde stejné jako do SIS).

 Zkušební test bude mít stejné parametry, jaké by býval měl v papírové podobě, bude se tedy skládat ze sady šesti otevřených otázek, z nichž
1) dvě (typ A) budou mít charakter shrnutí porozumění vybranému tématu, popř. charakter komparace vybraných témat (jde o témata ke zkoušce předem vypsaná, která naleznete v detailech předmětu v SISu; k jednotlivým tématům je relevantní znalost jednoho či vícera textů z okruhu povinných textů ke zkoušce Úvod do historie II);
2) dvě (typ B) budou mít charakter přiblížení vybraného problému, který je pojednáván v některém z povinných textů;
3) dvě (typ C) budou mít charakter vysvětlení důležitého pojmu, který je vyložen a používán v povinných textech;
Na napsání testu bude hodina času. Otázky typu A budou hodnoceny z maxima 8 bodů, otázky typu B z maxima 4 body a otázky typu C z maxima 2 body. Z celkově dosažitelných 28 bodů bude potřeba dosáhnout minimálně 12 bodů pro získání známky 3, minimálně 16 bodů pro získání známky 2 a minimálně 22 bodů na získání známky 1.


Podmínkou přistoupení k testu je registrace k některému ze zkušebních termínů, které jsou vypsány v SISu. 

POZOR: Před plněním zkoušky je z technických důvodů potřeba se s předstihem alespoň tří dnů přihlásit do testovacího kurzu na výše uvedené adrese.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (09.05.2019)

ZÁKLADNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚVODU  DO  HISTORIE II.

 

 

 1/ POLITICKÉ INSTITUCE ANTICKÉHO ŘECKA

 

 2/ POLITICKÉ INSTITUCE ANTICKÉHO ŘÍMA

 

 3/ LENNÍ SYSTÉM

 

4/ STAVOVSKÝ SYSTÉM

 

 5/ ABSOLUTISMUS

 

 6/ STŘEDOVĚKÁ MĚSTA

 

 7/ PODDANSTVÍ A NEVOLNICTVÍ

 

 8/ HOSPODÁŘSVÍ VE STŘEDOVĚKU A RANNÉM NOVOVĚKU

 

 9/ POPULAČNÍ VÝVOJ A DĚJINY RODINY

 

 10/ KŘESŤANSTVÍ A CÍRKEV DO 16. STOLETÍ

 

 11/ KATOLICKÁ CÍRKEV PO TRIDENTSKÉM KONCILU

 

  12/ EVROPSKÁ REFORMACE

 

 13/ HUMANISMUS A RENESANCE

 

 14/ OSVÍCENSTVÍ

 

 15/ SEKULARIZACE

 

 16/ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE A URBANIZACE

 

 17/ NÁRODNÍ HNUTÍ A FORMOVÁNÍ MODERNÍCH NÁRODŮ

 

 18/ LIBERALISMUS A FORMOVÁNÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

 

 19/ TOTALITNÍ REŽIMY 20.STOLETÍ

 

 

 

 

 

                            LITERATURA  K ÚVODU  DO  HISTORIE

 

Lesley Adkins - Roy A.Adkins, Starověké Řecko. Encyklopedická příručka, Praha 2011 (vybrané pasáže);

 

Lesley Adkins - Roy A.Adkins, Antický Řím. Encyklopedická příručka, Praha 2012 (vybrané pasáže);

 

D.Miller, J.Coleman, W.Connolly, A.Ryan, Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Praha 2000: heslo LIBERALISMUS, SOVĚTSKÝ KOMUNISMUS, FAŠISMUS, NÁRODNÍ SOCIALISMUS;

 

Fernand Braudel, Dynamika kapitalismu, Praha 1999, s.26-46;

 

Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku III, s. 13-43;

 

Ludmila Fialová a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996, s.43-49 a 93-100;

 

Pavel Floss, Proměny vědění, Praha 1978, s.161-188;

 

Jacques Le Goff - Jean-Claude Schmidt (ed.), Encyklopedie středověku, Praha 2002, hesla Církev a papežství (s. 64-80), Král (s.305-320), Mnišské řády (s.392-403), Shromáždění (s.654-663);

 

Adolf von Harnack, Dějiny dogmatu, Praha 1903 (a další vyd.), s. 339-346;

 

Milan Hlavačka, Habsburská monarchie na cestě od absolutismu ke konstitucionalismu, in: Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě, Kroměříž 1998, s.159-164;

 

František Hoffmann, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009, s.393-416;

 

Petr Horák, Počátky novodobého evropského myšlení a "nové vědy", in: J.Cetl - P.Horák - R.Hošek - J.Kudrna, Průvodce dějinami evropského myšlení, Praha 1985, s.173-200;

 

Pavla Horská - Eduard Maur - Jiří Musil, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002, s.7-43;

 

Jan Horský, Poddanství - vrchnostenský systém - středověký a raněnovověký venkov, SIS;

 

Jan Horský, Proměny evropské společnosti v období ranného novověku (16.-18.století), SIS;

 

Jan Horský, Státně mocenské struktury v evropské středověké a raněnovověké společnosti, SIS;

 

Jan Horský, Středověká města, SIS;

 

Jan Horský - Markéta Seligová, Rodina našich předků, Praha 1997, s.12-25;

 

Miroslav Hroch, V národním zájmu, Praha 1999, s.7-52;

 

Ulrich Im Hof, Evropa a osvícenství, Praha 2001, s. 7-14  a 153-160;

 

František Kutnar, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, Praha 1948, s. 21-27;

 

Massimo Livi Bacci, Populace v evropské historii, Praha 2003, s.154-170;

 

René Rémond, Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003, s. 47-56, 77-81, 147-165;

 

Rudolf Říčan, Od úsvitu reformace k dnešku, Praha 1948, s. 79-111, s. 149-161;

 

Hagen Schulze, Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003, s.11-37, 52-74, 95-113 a 250-264;

 

Karel Stloukal, Západní Evropa v době merovejské a karolovské, in: Josef Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku III, Praha 1937, s. 275-281;

 

Alena Teichová a kol., Dějiny středověku II, Praha 1968 (ediční řada Světové dějiny, svazek 3), s.59-69 a 307-326;

                                                                                

Otto Urban, Český liberalismus v 19. století, in: Český liberalismus texty a osobnosti, Praha 1995, s.15-27;

 

František Žilka, Ježíš Kristus a začátky církve křesťanské, in: Josef Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku, díl II: Římské impérium, jeho vznik a rozklad, Praha 1936, s. 389-445;

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (12.06.2019)

Z testu pro Úvodu do historie II. lze získat max. 28 bodů.

Známka ze zkoušky je odvozena od následující bodové škály: 0-11 b. = známka 4 (neprospěl);

                                                                                                                     12-15 b. = známka 3;

                                                                                                                     16-21 b. = známka 2;

                                                                                                                     22-28 b. = známka 1.

Bodový zisk z testu je evidován přímo u známky ze zkoušky v SISu (v rubrice "Poznámka").

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (22.04.2021)

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=464
Audionahrávky přednášek: http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?id=18260

 

Jako pomoc studentům s přípravou na atestaci z Úvodu do historie II. byl zřízen e-learningový kurs, přístipný od 6.1.2020 do 30.6.2021 na adrese:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7490

Kurs je koncipován jako nácvik přípravy vybrané otázky typu A z testu k Úvodu do historie II.; nacvičené postupy pak student může už samostatně uplatnit při přípravě dalších témat ke zkoušce. Princip e-learningového kursu spočívá v postupném odevzdání dvou úkolů do podatelny, které mu učitel spravující dotyčné téma komentuje, připomínkuje, popř. vrací k doplnění či přepracování. Výstupem je finální verze odpovědi na testovou otázku typu A, kterou student přímo uplatní u zkoušky.

Kurs je kapacitně omezen: v případě zapnění kapacity bude třeba vyčkat, až se nějaké místo v kursu uvolní. Registrace do kursu je zároveň časově limitována na 90 dní, po uplynutí této lhůty bude student z kursu vyřazen, aby se uvolnilo místo dalšímu zájemci. Využít kurs doporučujeme vzhledem k jeho povaze koncem prvního či v průběhu druhého semestru studia, kdy student s přípravou ke zkoušce začíná. Jeho využití je zcela dobrovolné, nenese žádné kredity, zároveň ani není ze strany studenta nárokové. Bližší podrobnosti přímo v kursu.

Klíč pro zápis do kursu: Galileo

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html