SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Temporality of Art Perception - YBHB021
Title: Vnímání uměleckého díla v čase
Guaranteed by: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Teacher(s): doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Pre-requisite : {Zápis do kurzu je podmíněn splněním Úvodu do historie II.}
Annotation - Czech
Last update: doc. ak. mal. Jaroslav Alt (16.09.2021)
V kurzu se zabýváme definováním historické a estetické hodnoty výtvarných uměleckých děl minulosti, způsobem jejich popisu a interpretace pro poznání minulosti a jejich významu v současnosti. Zaměříme se na rozpoznávání časových sedimentů v uměleckém díle, problematiku restaurování, konzervování, rekonstrukce, konverze a v té souvislosti i proměny funkce uměleckého díla v čase. Kurz je vhodný pro studenty, kteří ve své bakalářské práci hodlají využívat obrazové prameny umělecké povahy (malířství, sochařství, architektura, urbanistické celky, kresby, grafiky aj.) nebo předpokládají, že by se v dalším studiu chtěli věnovat dějinám výtvarného umění, muzejnictví, historie nebo práci v muzeu, galerii, památkové péči, v průvodcovské službě apod. Náplň kurzu vychází z praktické zkušenosti restaurátora uměleckých děl a historičky umění.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (30.09.2018)

Témata:

1) Obraz.

2) Co je umění?; Uznání uměleckého díla.

3) Umělecké dílo a čas.

4) Umělecké dílo minulosti a jeho historická a estetická hodnota.

5) Výtvarné techniky a technologie I.

6) Výtvarné techniky a technologie II.

7) Konzervování a restaurování.

8) Ochrana, revitalizace, rekonstrukce, konverze; koncepty konzervátorského/restaurátorského zásahu.

9) Restaurování nástěnné malby - konkrétní příklady.

10) Restaurování závěsného obrazu - konkrétní příklady.

11) Restaurování grafiky - konkrétní příklady.

12) Úloha památkové péče v oblasti záchrany kulturního dědictví.

13) Prezentace uměleckých děl minulosti.

Studijní literatura:

Povinná:
CHALUPECKÝ, J. Evropa a umění. Praha: Torst, 2005. ISBN 80-7215-264-5.

BRANDI, C. Teorie restaurování. Praha: Tichá Byzanc, 2000. ISBN 80-86359-03-4.

VINAS, S. M. Současná teorie konzervování. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. ISBN 978-80-7395-931-9.

Doporučená:
RIEGEL, A., HLOBIL, I. Moderní památková péče. Praha: NPÚ, 2003. ISBN 80-86234-34-7.

GOODMAN, N. Jazyky umění: nástin teorie symbolů. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1519-8.

KESNER, L. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha: Národní galerie, 2000. ISBN 80-7203-252-6.

HEROUT, J. Slabikář návštěvníků památek. Praha: Tvorba, 2011, ISBN 978-80-86516-40-0.

KULKA, T., CIPORANOV, D. eds. Co je umění?: texty angloamerické estetiky 20. Století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-46-5.

KULKA, T. Umění a falzum. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-0954-X.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html