SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to History I. - YBHA001
Title: Úvod do historie I.
Guaranteed by: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Old code: YBZB50000
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
Incompatibility : YBHA007
Interchangeability : YBHA007
Is pre-requisite for: YBHA002
In complex pre-requisite: YBHA008
Annotation -
Last update: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (22.05.2018)
A written exam based on required readings, the aim of which is to prove students' understanding the character of a specific historical event.
Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (21.09.2019)

Termíny pro zápočet za zimní semestr budou vypsány na konci prosince/na začátku ledna pro zkouškové období zimního semestru a pak v druhé vlně na začátku letního semestru pro výukové období letního semestru. Termíny budou vypisovány v dostatečném počtu, takže je žádoucí přihlásit se k termínu teprve v okamžiku, kdy je student připraven a chce k zápočtu přistoupit.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (06.10.2020)

Přednášky k Úvodu do historie I. - ZS 20

 

Cyklus A (pondělí, 11:00-12:20, Troja - aula)

5.10. – dějezpytný způsob uchopování minulosti  (Pešek)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFjMjdlODQtMDFhNC00OTAzLTk5YzgtOTg2MTYwZmUxMjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

19.10. - charakteristika epochy: antika (Altová);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIzMDUyMDYtMDgwZS00NDI1LWFjZWQtZWEwOWM3YTEzOTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

26.10. – charakteristika epochy: středověk (Suchý);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJmY2Y3ZmEtMGMwNS00ZmY4LWFlYWUtMDRlMzI4NWM1YjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

2.11. – evropské hospodářství ve středověku a raném novověku (Zaoral);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZlYzQwMWMtYTNkYy00Y2IxLWIzNDUtYTdmMTY0NGIxZGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

9.11. – charakteristika epochy: renesance (Seligová);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY0NjJiODAtZjFjYy00YmFlLTllZDgtZjc5NjQwZjRkZTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

16.11. - charakteristika epochy: raný novověk (Himl);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDczNTk4NWYtNTgzZC00MTllLTg5ZWItODdjZGEwZmYxNjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

23.11. – charakteristika epochy: osvícenství (Grečenková);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY0OWQwOTYtNzNiMS00NGJjLThhYjYtMjNlMjMwNGI1MjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

30.11. – charakteristika epochy: 19. století (Pešek);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2UwZGU1NzctZjNlYS00MTE3LTgzN2UtNDI4ODZlNzk0ZGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

7.12. – proměna demografického režimu a rázu rodiny v 19. století (Seligová);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBhMTJkYmYtYWQyNS00Y2NjLTg5MTMtZjI1Y2E5NzkzNmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

14.12 – nacionalismus a formování moderních národů (Tuček);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E3ZDM4NzItNTlkYi00N2I2LTkzNjMtMDhmNzQ1YjU5NTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

21.12. – liberalismus a vznik občanské společnosti (Tuček); 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmVmODEzM2YtNDNhNi00ZTg5LWIzNGQtZDFjMDFkYTlmMTQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (06.01.2021)

Zápočet za zimní semestr (tj. Úvod do historie I.) lze získat na základě znalosti 25 hesel z tří encyklopedických příruček:

 

1) Marek, Václav - Oliva, Pavel - Charvát, Petr, Encyklopedie dějin starověku, nakladatelství Libri, Praha 2008 - hesla:

Občanství;

Polis;

Principát;

Dominát;

2) Hroch, Miroslav a kolektiv, Encyklopedie dějin novověku 1492-1815, nakladatelství Libri, Praha 2005 - hesla:

Absolutismus;

Agrární revoluce;

Emfyteuze;

Humanismus;

Josefínské reformy;

Kalvín – reformace;

Lutherova reformace;

Modernizace;

Nevolnictví;

Osvícenství;

Poddanství;

Průmyslová revoluce;

Renesance;

Říše;

Společenská smlouva;

Stavy;

Tereziánské reformy;

Zwingliho reformace;


3) Pečenka, Marek - Luňák, Petr a kolektiv, Encyklopedie moderní historie, nakladatelství Libri, Praha 1999 - hesla:

Fašismus;

Komunismus;

Nacismus;

 

 

 

ZÁPOČTOVÝ TEST V ZS 20:


Zápočtový test proběhne v prostředí univerzitního Moodle 3 (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=144) v termínu 18.1. od 11:00 (pro presenční studenty) a 18.1. od 18:00 (pro kombinované studenty);

opravné pokusy bude možné absolvovat tamtéž 27.1. od 15:00 (1. opravný pokus) a 10.2. od 15:00 (2. opravný pokus).

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (21.09.2019)

   ZÁKLADNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚVODU  DO  HISTORIE II.

 

 

 1/ POLITICKÉ INSTITUCE ANTICKÉHO ŘECKA

 

 2/ POLITICKÉ INSTITUCE ANTICKÉHO ŘÍMA

 

 3/ LENNÍ SYSTÉM

 

4/ STAVOVSKÝ SYSTÉM

 

 5/ ABSOLUTISMUS

 

 6/ STŘEDOVĚKÁ MĚSTA

 

 7/ PODDANSTVÍ A NEVOLNICTVÍ

 

 8/ HOSPODÁŘSVÍ VE STŘEDOVĚKU A RANNÉM NOVOVĚKU

 

 9/ POPULAČNÍ VÝVOJ A DĚJINY RODINY

 

 10/ KŘESŤANSTVÍ A CÍRKEV DO 16. STOLETÍ

 

 11/ KATOLICKÁ CÍRKEV PO TRIDENTSKÉM KONCILU

 

  12/ EVROPSKÁ REFORMACE

 

 13/ HUMANISMUS A RENESANCE

 

 14/ OSVÍCENSTVÍ

 

 15/ SEKULARIZACE

 

 16/ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE A URBANIZACE

 

 17/ NÁRODNÍ HNUTÍ A FORMOVÁNÍ MODERNÍCH NÁRODŮ

 

 18/ LIBERALISMUS A FORMOVÁNÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

 

 19/ TOTALITNÍ REŽIMY 20.STOLETÍ

 

 

 

 

 

                            LITERATURA  K ÚVODU  DO  HISTORIE

 

L.Adkins - R.A.Adkins, Starověké Řecko. Encyklopedická příručka, Praha 2011 (vybrné pasáže);

 

L.Adkins - R.A.Adkins, Antický Řím. Encyklopedická příručka, Praha 2012 (vybrané pasáže);

 

D.Miller, J.Coleman, W.Connolly, A.Ryan, Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Praha 2000: heslo LIBERALISMUS, SOVĚTSKÝ KOMUNISMUS, FAŠISMUS, NÁRODNÍ SOCIALISMUS;

 

Fernand Braudel, Dynamika kapitalismu, Praha 1999, s.26-46;

 

Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku III, s. 13-43;

 

Ludmila Fialová a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996, s.43-49 a 93-100;

 

Pavel Floss, Proměny vědění, Praha 1978, s.161-188;

 

Jacques Le Goff - Jean-Claude Schmidt (ed.), Encyklopedie středověku, Praha 2002, hesla Církev a papežství (s. 64-80), Král (s.305-320), Mnišské řády (s.392-403), Shromáždění (s.654-663);

 

Adolf von Harnack, Dějiny dogmatu, Praha 1903 (a další vyd.), s. 339-346;

 

Milan Hlavačka, Habsburská monarchie na cestě od absolutismu ke konstitucionalismu, in: Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě, Kroměříž 1998, s.159-164;

 

František Hoffmann, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009, s.393-416;

 

Petr Horák, Počátky novodobého evropského myšlení a "nové vědy", in: J.Cetl - P.Horák - R.Hošek - J.Kudrna, Průvodce dějinami evropského myšlení, Praha 1985, s.173-200;

 

Pavla Horská - Eduard Maur - Jiří Musil, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002, s.7-43;

 

Jan Horský, Poddanství - vrchnostenský systém - středověký a raněnovověký venkov, SIS;

 

Jan Horský, Proměny evropské společnosti v období ranného novověku (16.-18.století), SIS;

 

Jan Horský, Státně mocenské struktury v evropské středověké a raněnovověké společnosti, SIS;

 

Jan Horský, Středověká města, SIS;

 

Jan Horský - Markéta Seligová, Rodina našich předků, Praha 1997, s.12-25;

 

Miroslav Hroch, V národním zájmu, Praha 1999, s.7-52;

 

Ulrich Im Hof, Evropa a osvícenství, Praha 2001, s. 7-14 a 153-160;

 

František Kutnar, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, Praha 1948, s. 21-27;

 

Massimo Livi Bacci, Populace v evropské historii, Praha 2003, s.154-170;

 

René Rémond, Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003, s. 47-56, 77-81, 147-165;

 

Rudolf Říčan, Od úsvitu reformace k dnešku, Praha 1948, s. 79-111, s. 149-161;

 

Hagen Schulze, Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003, s.11-37, 52-74, 95-113 a 250-264;

 

Karel Stloukal, Západní Evropa v době merovejské a karolovské, in: Josef Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku III, Praha 1937, s. 275-281;

 

Jiří Štaif, Revoluce 1848-1849 a počátky občanské společnosti v českých zemích, in: Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu, Litomyšl 1998, s.71-83;

 

Alena Teichová a kol., Dějiny středověku II, Praha 1968 (ediční řada Světové dějiny, svazek 3), s.59-69 a 307-326;

                           

Otto Urban, Český liberalismus v 19. století, in: Český liberalismus texty a osobnosti, Praha 1995, s.15-27;

 

František Žilka, Ježíš Kristus a začátky církve křesťanské, in: Josef Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku, díl II: Římské impérium, jeho vznik a rozklad, Praha 1936, s. 389-445;

 

 

 

Doporučené příručky:

 

Slovník antické kultury, nakladatelství Svoboda, Praha 1974 nebo Encyklopedie antiky, nakladatelství Academia, Praha 1974;

L.Adkins - R.A.Adkins, Starověké Řecko. Encyklopedická příručka, Praha 2011;

L.Adkins - R.A.Adkins, Antický Řím. Encyklopedická příručka, Praha 2012;

M.Hroch a kol., Encyklopedie dějin novověku 1492-1815, Praha 2005;

V. Marek - P. Oliva - P. Charvát, Encyklopedie dějin starověku, Praha 2006;

Jacques Le Goff, Kultura středověké Evropy, Praha 1991, s.407-485 (Slovníček jmen, termínů a pojmů, odkazující na konkrétní pasáž vlastního výkladového textu);

 M. Pečenka, P. Luňák a kol., Encyklopedie moderní historie, Praha 1999, 3. vydání;

 Velký sociologický slovník, svazek 1 a 2, Praha 1996, hesla Demokracie, Demokracie parlamentní, Kasty, Parlament, Parlamentarismus, Stavy, Třídy;

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html