SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Didactics of Civics at Lower Secondary School II. - OPNX2O102A
Title: Didaktika ZŠ II
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Pre-requisite : OPNX2O101A
Is pre-requisite for: OPNX2O108A, OPNX2O106A
Annotation -
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (15.05.2019)
The course prepares the students for transformation of Social Science to the subject of Civics. Within the lessons, the steps of didactic analysis are introduced. The students learn how to formulate aims on various topics. Students encounter various methodological approaches which they also reflect from the subject-didactic point of view. Overview: Types of lessons and their structure. Deductive and inductive approach in teaching, social learning approach. Specific problems of civics teaching, kinds of teaching exercises. The diagnosis of pupils needs and their consideration while lesson planning.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (03.02.2019)

Na základě analýzy obsahu učiva plánovat cíle jednotlivch vyučovacích hodin. 

Vzhledem k cíli umět kombinovat různé postupy a metody práce během vyučovací hodiny.

Učit se způsobům hodnocení práce žáků v návaznosti na cíle a proces výuky.

Descriptors - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (01.02.2021)

Výuka probíhá on line podle rozvrhu

skupina 16:15

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VjNmZhMTItNDA2Yy00ZjBmLThkNjQtZDBkMTQxOGExNTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe025aaf-a7ed-4902-95da-857b2f0ad6b2%22%7d

skupina 18:05

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThlZTUxNzUtY2I0NC00ZGExLWI5OGItNmY4NDMwNWE1N2Uw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe025aaf-a7ed-4902-95da-857b2f0ad6b2%22%7d

 

studijní opory na Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6229

Literature - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (31.10.2020)

DVOŘÁKOVÁ, M.: Příspěvek k oborovým didaktikám z perspektivy didaktiky výchovy k občanství. s.14 – 25. In KUTHAN R., PELCOVÁ N., ZICHA Z. (Ed.) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018.

DVOŘÁKOVÁ, M, PAJPACHOVÁ, V. Úloha výchovy k občanství v základním vzdělávání očima „občankářů“. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 2019, roč. 3, č. 1, s. 87 - 107. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

DVOŘÁKOVÁ, M.; ZICHA, Z.;PODZIMEK, M. Vzdělávací modul Občanské a sociální kompetence s metodikou. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2019.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005.

PETTY, G. : Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013.

STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, et al. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008.

MOREE D. & Varianty (kol.). Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2008.

KORTHAGEN, F. Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011.

JANÍK, T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno : Paido 2007.

ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R.; SEDLÁČEK, M.; ŠALAMOUNOVÁ, Z.:. Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2016.

ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R.; ŠALAMOUNOVÁ, Z. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál 2012.

KNECHT, P.; JANÍK. T.: Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008.

Sbírky vyučovacích postupů a metod, rádce pro učitele jsou uvedeny v seznamu literatury k souvislé praxi. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (03.02.2019)

Forma zkoušky je písemná.

Student prokáže znalost kurikula tmeatických okruhů vzdělávacího oboru Výchova k občanství a průřezových témat.

Na zadané téma formuluje komplexní cíle, které odpovídají zadanému obecnému cíli předmětu. 

Student provede na ukázce z učebnice analýzu obsahu učiva, formuluje cíle na různých úrovních Bloomovy taxonomie a naznačí postup práce s kontroverzními tématy.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (15.05.2019)

Osnova: 

Typy vyučovacích hodin a jejich struktura.

Deduktivní a induktivní přístup ve vyučování, postupy sociálního vyučování. 

Specifické problémy obsahu učiva občanské výchovy, typy učebních úloh.

Efektivní předávání učiva, použití výkladu ve vyučovacích hodinách

Způsoby hodnocení míry naplnění cílů výuky

Práce s kontroverzními tématy

 

Studijuní literatura a studijní materiály

DVOŘÁKOVÁ, M.: Příspěvek k oborovým didaktikám z perspektivy didaktiky výchovy k občanství. s.14 – 25. In KUTHAN R., PELCOVÁ N., ZICHA Z. (Ed.) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008.

MOREE D. & Varianty (kol.). Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2008.

Výuka demokracie: Sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům

Jak zvládnout kontroverze – tvorba strategie pro práci s kontroverzními tématy ve školách

Materiály Centra občanského vzdělávání dostupné na  http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace/Jak vyučovat kontroverzní témata – instruktážní balíček pro učitele

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství- NÚV Praha http://www.nuv.cz/t/metodicke-komentare

Entry requirements - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (03.02.2019)

Znalost stadií morálního vývoje podle L. Kohlberga

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (03.02.2019)

Aktivní účast na seminářích

1 povolená absence

Návrh otázek a studijních podkladů k práci se zadaným kontroverzním tématem

Předmět je zakončen zkouškou

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html