SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Continuous Teaching Practice at Higher Secondary School with Reflection (Social science) - OPNX2O108A
Title: Souvislá praxe na SŠ s reflexí (ZSV)
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Pre-requisite : OPNX2O102A
Annotation -
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)
Field Practice is composed of teaching observation and the reflection of lessons lead by the mentor of the practice at secondary schools. The students prepare their own lessons which they carry out. Didactic preparation is compiled in writing as a thematic plan including the description of interactive methods which are relevant for the selected topic and which have been used during the lesson. Didactic outcomes from the field practice must be consistent with the required knowledge, skills and competencies according to the Framework Educational Programme. The outcome is reflected with the mentor. The student processes the practice portfolio which contains both the preparation and reflection, containing both the didactic evaluation and auto evaluation. The reflection is presented and discussed in reflective seminars following the practice. The seminar offers structured feedback on the carried-out lesson outcomes of the students at continuous field practice at secondary schools and helps processing of own teaching experience. The students analyse the subject matter of individual Social Science disciplines in preparations for the lessons. They compare the stated aims to the outcomes of the students at evaluation. The students consult the troubles when teaching individual Social Science topics.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

Cílem předmětu je uvést studenty ZSV do praxe středoškolské výuky, seznámit je s možnostmi evaluace pedagogické praxe a jejího zkvalitňování, dále rozvinout jejich odborné komunikační dovednosti a podpořit jejich ochotu ke vzájemné spolupráci.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

Kurz bude podpořen platformami moodle a MS Teams. (Pokud by nebylo možné realizovat prezenční výuku, probíhala by komunikace bezkontaktně, a to jak synchronně, tak asynchronně. Synchronní výuka bude probíhat v MS Teams, asynchronní výuka bude podpořena studijní opopou v moodlu a bude též částečně realizována v MS Teams).

Adresa moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6176 (Zápis sebe sama - heslo bude sděleno studentům vyučujícím.

Kód pro vstup do prostředí MS Teams (fakultní přihlášení): zet2g8n

Adresa tabulky pro ohlašování náslechů: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14u3NNy0jjtge4gj2AGLAyyhK-LBOXWXIgmU1O8-i2Ec/edit?usp=sharing

Souhrnné informace k průběhu praxe naleznete zde: http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/oborova-praxe/dvouoborove-studium/souvisla-praxe-na-ss-s-reflexi-dvouoborove-st-zimni

O konkrétních opatřeních upravujících podobu plnění předmětu v případě epidemiologické krize bude vyučující studenty informovat především formou vzdálených kolokviálních konzultací prostřednictvím MS Teams.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

Literatura:

 

DVOŘÁKOVÁ, Michaela; ZICHA, Zbyněk; PODZIMEK, Michal et al. Vzdělávací modul Občanské a sociální kompetence  s metodikou. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Rok vydání: 2019. 1. vydání  ISBN 978-80-7603-061-9.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008.

MOREE D. & Varianty (kol.). Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2008.

PETTY, G. : Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013.

Materiály Centra občanského vzdělávání dostupné na  http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace

 • Výuka demokracie: Sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům
 • Jak zvládnout kontroverze – tvorba strategie pro práci s kontroverzními tématy ve školách

 Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství- NÚV Praha http://www.nuv.cz/t/metodicke-komentare

CANFIELD, L; SICCONE, F.Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha: Portál 1998

CANFIELD, L; WELLS, H.  Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha: Portál 1995

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009.

KARNSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál 1994

KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole.  Praha: Portál, 2005.

KOTRBA, T., LACINA,L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno: Barrister & Principal, 2011.

MIČIENKA, M..JIRÁK. J.: Rozumět médiím: základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech, c2006.

PIKE, G.; SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu I, II. Praha: Portál 2000.

SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál 1997.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M.: Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.

VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

Sylabus předmětu

 • Seznámení s podmínkami a možnostmi plnění praxe;
 • Seznámení s koncepcí klinické školy;
 • Uvedení do možností přípravy a reflexe vyučovaných hodin;
 • Realizace souvislé praxe a náslechy hodin (prostřednictvím didaktika či jiného vyučujícího na katedře);
 • síťování a spolupráce v pedagogickém rofesním prostředí
 • Evaluce praxe a sdílení zkušeností prostřednictvím kolokvia
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (12.09.2021)

Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu za oborovou praxi:

 1. Odučený počet požadovaných hodin, hospitace

 2. Včasně odevzdaná Dohoda o provedení práce 

 3. Včasně odevzdané, řádně a přehledně zpracované portfolio

Konkrétní termíny průběhu praxe a plnění stanovených povinností naleznete na stárnce katedry: http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/oborova-praxe/dvouoborove-studium/souvisla-praxe-na-ss-s-reflexi-dvouoborove-st-zimni.

Zápočet bude udělen na základě individuálního pohovoru nad portfoliem. Můžete se hlásit na termíny, které budou vypsané v SISu před začátkem a na začátku zkouškového období.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html