SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Civics at Lower Secondary School I. - OPNX2O101A
Title: Didaktika ZŠ I
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (6)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPNX2O103A, OPNX2O102A
Annotation -
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (04.09.2017)
The course prepares the students for transformation of Social Science to the subject of Civics. Within the lessons, the steps of didactic analysis are introduced. The students try to formulate aims on various topics. Students encounter various methodological approaches which they also reflect from the subject-didactic point of view. Overview: Concept of didactic knowledge of the field. General aims of civics teaching and pedagogical documents. Analysis of the subject matter content in course books. Didactic analyses of selected thematic unit. Stating of aims in learning.
Descriptors - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (04.10.2020)

 

Přednáška a semináře budou probíhat on line formou přes MS teams podle rozvrhu

na odkaze

v 16:55

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdhMDQyMzYtZTIxZi00NzliLTg5ZmQtYzYxODU0ZjUxYWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe025aaf-a7ed-4902-95da-857b2f0ad6b2%22%7d

 

v 18:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjAxYTg4NmUtNDZlYi00ZTliLWEyNDEtODZmZmJjMTU5YzNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe025aaf-a7ed-4902-95da-857b2f0ad6b2%22%7d

Literature - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (31.10.2020)

Základní studijní literatura

KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2009.

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005.

GOLLOB, R.; KRAPF, P. Výchova k demokratickému občanství a výchova k lidským právům – doplňující koncepce k současnému kurikulu. Brno: Centrum občanského vzdělávání MU 2010.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014.

MOREE, D. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008.

VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. 

Doporučená studiní literatura

BARRETT, M., BUCHANAN-BARROW, E. Children's Understanding of Society. Hove: Psychology Press, 2004.  

BELZ, H.; SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál, 2015.

BERTI, A.E. Children´s understanding of society: psychological studies and their educational implications. In: Nasman, E.; Ross, A.: Children´s understanding in the new Europe. Trentham books 2002 s. 89-107. staženo http://cice.londonmet.ac.uk/publications. 2009.

ČÁP, P.; MATĚJKA, O.; PROTIVÍNSKÝ, T. Občanské vzdělávání v ČR. Brno: Centrum občanského vzdělávání MU 2013.

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009.

DVOŘÁKOVÁ, M, PAJPACHOVÁ, V. Úloha výchovy k občanství v základním vzdělávání očima „občankářů“. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 2019, roč. 3, č. 1, s. 87 - 107. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019.

GOLLOB, R.; KRAPF, P. Výchova k demokratickému občanství a výchova k lidským právům ve školní praxi I – IV. Brno: Centrum občanského vzdělávání MU 2012.

HIRT, T.; JAKOUBEK, M.ed. Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: antropologická perspektiva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005.

JANÍK, T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno : Paido 2007.

JANÍK, T.; MAŇÁK, J.; KNECHT,P. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 1. vyd. Brno: Paido, 2009.

KARNSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál 1994

KNECHT, P. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008.

KOTRBA, T., LACINA, L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno: Barrister & Principal, 2011.

KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole.  Praha: Portál, 2005.

LEISER, D.; HALACHMI, R. B. Children´s understanding of market forces. Journal of economic psychology. Elsevier b.V. 2005. www. sciencedirecr.com,  staženo 2009.

MOREE, D. Základy interkulturního soužití. Praha: Portál, 2016.

PIKE, G.; SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu I, II. Praha: Portál 2009.

PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2006.  První pomoc pro pedagogy.

SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál 1997.

STARÝ, K.; LAUFKOVÁ,V. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016.

ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R. Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál, 2012.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R.Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: MU 2016. 

ŠIŠKOVÁ, T. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál 2008.

ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. ŠEĎOVÁ, K.; ŠVAŘÍČEK, R.; TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M. a kol.  Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (04.09.2017)

Podmínkou k udělení zápočtu je 70% účast na seminářích a výstupy dílčích kroků didaktické analýzy prováděné na seminářích. Samostatné zpracování didaktické analýzy zadaného tématu podle postupu představeného v seminářích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html