SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Teaching Practice I - OPMN0N123A
Title: Učitelské praktikum I
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / 96 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Bačová
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Mgr. Miriam Hejzlarová
Mgr. Iva Kolandová
PhDr. Jana Krátká, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Mgr. Markéta Sochovská
Mgr. Blanka Zemanová
Pre-requisite : OPMN0N113A, OPMN0N114A
Is pre-requisite for: OPMN0N133A
Is interchangeable with: OKMN0N123A
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (05.09.2022)
The aim of this educational practice is to guide students to understand the different types of schools and the different concepts of teaching at elementary schools. The ability of students to observe teaching and evaluate their quality with the support of criteria is developed. Students are encouraged to think about the concepts of teaching and learning strategies of schools and teachers in relation to the age and individual needs of students. Students learn systematically to reflect their practical experience with the support of basic didactic categories and themes and using the file of the student's work on educational practice and the student educational portfolio.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (05.09.2022)

Cílem této pedagogické praxe je vést studenty k poznání různých typů škol a různých pojetí výuky na 1. stupni ZŠ.

Je rozvíjena dovednost studentů pozorovat výuku a vyhodnocovat její kvalitu s oporou o vybraná kritéria a pozorovací archy.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (05.09.2022)
Studijní zátěž: Počet hodin náslechů na školách 48, počet hodin na zpracování reflektivního portfolia a deníku: 30, počet hodin – studium odborné literatury a analýza webových stránek navštívených škol: 30, počet hodin – plnění úkolů zadaných vyučujícími 12.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (05.09.2022)

Povinná literatura:

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.

PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Vyd. 2. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1821-7.

SPILKOVÁ, V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7178-942-9.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J.. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-314-7.

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009. ISBN 978-80-7290-418-1.

STARÝ, K.; LAUFKOVÁ, V. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.

Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2016. 

Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi. (2008). Dostupné z http://kppg.pedf.cuni.cz/studium/uitelstv-pro-1-stupe-mgr/pedagogick-praxe-prezenn.

 

Doporučená literatura:

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0043-7.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006. ISBN 80-901873-7-4.

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A., MAZÁČOVÁ, N., KARGEROVÁ, J. a kol. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2015. ISBN 978-80-7290-832-5.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M.. MAZÁČOVÁ, N., KRČMÁŘOVÁ, T., KOSTKOVÁ, K., KARGEROVÁ, J. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (05.09.2022)

Přímé pozorování ve školách.

Individuální a skupinová reflexe.

Diskuse s učiteli a vedením škol.

Syllabus -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (05.09.2022)

Teaching Practice I includes first-degree elementary schools in various schools. A part of the lessons is  discussed with school leaders and teachers, and reflection on the experience of listening in connection with the topics of Didactics of the 1st Grade of Elementary School.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (07.09.2022)
  • Účast na náslechové praxi v základních školách (max. 2 omluvené absence)
    Aktivní participace v diskusích a ve skupinové práci 
  • Průběžné plnění zadaných úkolů dle požadavků vyučujícího v semináři a jejich odevzdávání v moodle
Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Jana Krátká, Ph.D. (10.10.2022)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13832

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html