SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to the study of mathematics II - OPMN0M117A
Title: Úvod do studia matematiky II
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, MC [HT]
Capacity: 116 / 116 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.
Mgr. Karolína Mottlová
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0M106A
Is pre-requisite for: OPMN0M126A
Is interchangeable with: OKMN0M117A
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (11.02.2022)
Students will learn several arithemtical environments, which are important for understanding of arithmetical concepts with respect to their need as primary school teachers. Positive learning climate of the lessons will be stressed. Missconceptions and mechanical knowledge, which could cause an epistemological obstacle will be reeducated. Deep understanding and meaningful formulations of ideas and problems will be stressed. Use of solving strategies, which are important for the development of pupils thinking, like creating of models, experimenting, ..., will be discussed.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (21.01.2023)

Cílem kurzu je
- seznámit studenty se základními pojmy, důležitými poznatky a podněty, které jsou klíčové pro rozvoj aritmetiky a algebry
- utvářet pozitivní klima a odbourávat nežádoucí bariéry, které ztěžují úspěšné řešení (přiměřeně obtížných) problémů elementární matematiky
- postupně utvářet dovednosti budoucích učitelů, vybírat úlohy vhodné pro rozvoj vlastního myšlení a formulovat je srozumitelně pro žáky mladšího školního věku (pozorování dětí při řešení nestandardních úloh a reflexe pedagogických situací očima studentů)

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D. (31.01.2023)

Studijní materiály jsou uvedeny v příslušném kurzu v Moodlu.

Přednáška: Milena Kvaszová, Darina Jirotková 

Semináře: Milena Kvaszová, Kateřina Jůzová a Karolína Mottlová

Výuka se koná prezenčně. 

přímá výuka - přednáška 1 h týdně, seminář 2 h týdně, celkem 36 h

písemné přípravy  - 1 h na seminář týdně, celkem 12 h

čtení odborné literatury - 12 h

průběžné úkoly - 18 h

zpracování seminární práce a portfolia - 12 h

Předpokládané časové zatížení studentů je celkem 90 h

Literature - Czech
Last update: Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D. (31.01.2023)

Konforovič, A.G.: Významné matematické úlohy. SPN, Praha, 1989.
Opava, Z.: Matematika kolem nás. Albatros, Praha, 1989. (či jiná encyklopedie matematiky).
Perelman, J.I.:Zajímavá matematika. Mladá fronta. Praha 1952 (či nějaké netradiční úlohy).
Perelman, J.I.: Zajímavá algebra. SNTL. Praha 1985
Struik, D.J.: Dějiny Matematiky. Orbis Praha 1963 (či jiný přehled vývoje matematiky)
Trch, M., Zapotilová, E.: Problémy, výzvy a diskuse - prostředky motivace při vyučování matematice.
In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1,
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2004, str. 203-212, ISBN 80-7290-189-3.
Učebnice matematiky pro 1. - 5. ročník a pro 2. stupeň ZŠ

Materiály jsou aktualizovány v kurzu v Moodlu.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (21.01.2023)

Přednáška - výklad, řešení úloh, diskuse
Semináře - řešení úloh, diskuse, práce ve skupinách

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D. (14.02.2024)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

1. Aktivně se účastnit seminářů se znalostí obsahu přednášek. V případě nepřítomnosti možnost náhrady v jiné studijní skupině, případně individuální úlohy.

2. Úspěšně napsat test aspoň na 60 procent, test má diagnostický charakter. Opakované vypracovaní zápočtového testu je možné pouze po dohodě s vedoucím semináře.

3. Vytvořit databázi 50 úloh (zajímavých, jejichž řešení vyžaduje trik, náročných - pro 4., 5. ročník ZŠ případně s přesahem do 6. ročníku), z nichž 10 bude komentováno. Úlohy je třeba vybírat z následujícíh oblastí: zlomky - 10 úloh, kombinatorika - 10 úloh, slovní úlohy o věku - 10 úloh, jednoduché slovní úlohy o pohybu - 5 úloh, rovnice - 5 úloh, 10 úloh z jedné vybrané oblasti probírané na přednáškách. U úloh bude povinně zapsán zdroj, ze kterého student čerpal. Sbírku v elektronické podobě odevzdejte do Moodlu do 10.5.2024.

4. Na konci semestru odevzdat reflexi o svém postoji k matematice s důrazem na zlomové momenty. Reflexi odevzdejte do 10.5.2024 do Moodlu.

5. Vyhledat pořad UčíTelka a shlédnout jednu vyučovací hodinu matematiky a napsat z ní reflexi (Doporučení vyučujících: Magda Málková, Sandra Holáková, Daniela Růžičková a Veronika Matějová). Nebo si samostatně domluvit návštěvu vyučovací hodiny matematiky na základní škole, hodinu popsat s dostupnými údaji o třídě a učiteli a reflektovat. Reflexi odevzdejte do 10.5. 2024 do Moodlu.


Kritéria klasifikace - aktivita v seminářích či přednáškách, výsledek testu, kvalita zpracování databáze úloh a hloubka reflexe ze shlédnuté vyučovací hodiny matematiky.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D. (31.01.2023)

Při přednáškách se budou probírat tato témata:  Řady a posloupnosti,  Násobení - historický aspekt - duplicírka, egyptské násobení, násobení s římskými čísly,  násobilkové obdélníky, rovnice, Sčtíání a odčítání - Autobus, Algebrogramy,  Vývojové diagramy, Slovní úlohy.

Cílem je rozvoj schopností studenta - řešit lineární rovnice o jedné i více neznámých, - užít neznámé pro popisy vztahů a dosazování do rovnice jako metoda pochopení podstaty a řešení rovnic žáky mladšího školního věku, - chápání změn, popisů procesů (variace modelů) - chápání pravidelností, experimentování s objekty a konstrukce analogických modelů, popisy změn slovem, sérií obrázků a zachycení podstaty změn posloupností vztahů, užití proměnné k popisu situací. 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html