SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Music Education III - OPMN0H131A
Title: Hudební výchova III
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 91 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0H121A
Is pre-requisite for: OPMN0H141A
Is interchangeable with: OKMN0H131A
Annotation -
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (14.10.2019)
Completing of theoretical and practical knowledge necessary for pedagogical profession.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (09.09.2022)
3 kredity/85 hod.: 24 hod. semináře, 24 hod. příprava na semináře, 7 hod. didaktická příprava, 30 hod. příprava na zkoušku 
Literature - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (14.09.2020)

ZENKL, L. ABC hudební nauky

HURNÍKOVÁ, K. Hra na sopránovou zobcovou flétnu

HURNÍKOVÁ, K. Stručný průvodce dějinami evropské hudby

BĚLOHLÁVKOVÁ, P. Úvod do hry na klavír

Učebnice HV pro 1. stupeň ZŠ

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (10.09.2023)

1) 2 hodiny praxe v předmětu HV na ZŠ (náslech) - potvrzení (razítko a podpis) na příslušném formuláři 

2) Test z hudební nauky: durové a mollové stupnice a kvintakordy, durová a mollová harmonická kadence, dominantní septakord a jeho obraty, intervaly odvozené

3) Test z přehledu dějin hudby a hudebních forem: periodizace, znalost děl významných skladatelů (včetně hudby 20. století), charakteristika základních hudebních druhů a forem, výrazové prostředky hudby, poslechový test (vybrané skladby s didaktickým hlediskem)

4) Hra na zobcovou flétnu v rozsahu c1-d2: 2 písně s větším rozsahem (zapojení levé i pravé ruky)

4)) Přehrávka ze hry na klavír nebo housle (30 písní, včetně tzv. povinných): dle požadavků uvedených na webových stránkách katedry HV. Na jedné písni studenti předvedou základní taktovací dovednosti. Zpěv jedné písně bez doprovodu hudebního nástroje.

Organizační pokyny k vykonání zkoušky - studenti mají celkem tři pokusy (jeden řádný a dva opravné):

- První termín pro psaní obou testů je společný pro všechny studenty dané paralelky, a to na konci semestru (v rámci hodiny HV III).

- Další termíny (pro přehrávku a pro možnost opravy testu) budou vypsány v SISu.

- Potvrzení o splněné praxi je nutné odevzdat před zápisem na zkoušku (přehrávku).

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (02.08.2023)

Mollové stupnice a kvintakord, sluchová analýza durového a mollového akordu.

Vytváření pěveckých cvičení v durových i mollových tóninách, mollová harmonická kadence.

Harmonická kadence s dominantním septakordem. Další rozvoj intonačních dovedností, intonace v mollové tónině.

Odvozené intervaly. Vedlejší harmonické funkce. Kvintakord zvětšený a zmenšený.

Rozvoj pěveckých a intonačních dovedností, pěvecká a intonační cvičení ve školní praxi.

Didaktické využití lidové písně (hledisko rytmické, pěvecké, intonační, vytváření rytmických doprovodů, metody nácviku písně, přípravná cvičení).

Rozšiřování hlasového rozsahu, vícehlasý sborový zpěv.

Hudba 20. století - hlavní styly a proudy, tvorba stěžejních skladatelů

Hudební druhy a formy, hudebně výrazové prostředky. I. Hurník: Umění poslouchat hudbu.

Ukázky práce s poslechovou skladbou, výběr skladeb vhodných pro poslech hudby na 1. stupni ZŠ. 

Hra na zobcovou flétnu – rozšiřování tónového prostoru.

Upevňování klavírních dovedností před závěrečnou přehrávkou. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html