SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Special education of individuals (persons) with intellectual disability II. - OPBS1S121A
Title in English: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s MP II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018 to 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 Ex [hours/week]
Capacity: 45 / 43 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Pre-requisite : OPBS1S107A
Is interchangeable with: OKBS1S121A
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. (04.02.2019)
Kurz na navazuje a rozšiřuje poznatky získané v kurzu Znevýhodněný člověk s MP I. Po úspěšném absolvování student dokáže vysvětlit měnící se paradigma mentálního postižení, orientuje se v lidsko-právních dokumentech, umí vysvětlit teoretická východiska podpory člověka s MP a dokáže je aplikovat v praxi.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. (04.02.2019)

BAZALOVÁ, B. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Vydání 1. Praha: Portál, 2014. 184 s. ISBN 978-80-262-0693-4

BAZALOVÁ,B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 287 s. ISBN 978-80-210-5930-6

ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 248 s. ISBN 978-80-7367-319-2

ČERNÁ, M. a kol. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vydání druhé. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 222 stran. ISBN 978-80-246-3071-7.

MATOUŠEK, O. Sociální služby. Praha: Portál 2015. ISBN 978-80-7367-310-9 9-1.

SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Vydání l. Praha: Portál, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7367-691-9

ŠIŠKA, J. Mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 100 s. ISBN 80-246-0992-4.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd.5., rozšířené a přepracované. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 978-80-262-0225-7.

VALENTA, M. a kol. Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 349 s. Psyché. ISBN 978-80-247-382

VALENTA, M. et al. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. Vyd.5., aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Parta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6.

VALENTA, Milan, Jan MICHALÍK a Martin LEČBYCH. Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3829-1.

ZEZULKOVÁ, E. Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. 174 s. ISBN 978-80-7464-395-8

Aktuálně platná legislativa vztahující se k tématům.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. (04.02.2019)

Disability studies, paradigma postižení, teorie předsudků a labellingu, vývoj společenských postojů vůči lidem s mentálním postižením, významné osobnosti, teorie normalizace a valorizace sociální role v kontextu mentálního postižení, koncept rovných práv a příležitostí, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením OSN, 2006 – východiska a články zejména významné pro jedince s mentálním postižením, vybrané intervence v podpoře osob s mentálním postižením, principy sociálních služeb a ukazatele kvality; sexualita, komunikace.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. (04.02.2019)

Zkouška: 

úspěšné absolvování znalostního testu 

Zápočet:

Zpracování, prezentace a obhajoba práce na zvolené tématu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html