SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Organic chemistry - OPBE2E108A
Title: Organická chemie I
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Incompatibility : OB2309036
Pre-requisite : OPBE2E105A
Interchangeability : OB2309036
Is pre-requisite for: OPBE2E111A, OPBE2E113A
Is interchangeable with: OKBE2E108A
Annotation -
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (20.05.2019)
Organic chemistry is oriented on compounds of carbon, their classification, nomenclature, structure and properties, their use in practice. The first part contains: general principles of organic chemistry, which is followed by chemistry of hydrocarbons, halogen derivatives of hydrocarbons and partially oxygen derivatives of hydrocarbons.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (31.10.2018)

Osvojení si základních poznatků o struktuře a vlastnostech organických sloučenin s perspektivou jejich praktického využití (příprava a reakce organických sloučenin, organická technologie, ekologie a toxikologie organických sloučenin, využití poznatků v dalších oborech, např. biochemii, molekulární biologii).

Descriptors - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (04.10.2020)

Výuka v zimním semestru 2020/2021

Výuka cvičení z předmětu Organická chemie pro studenty denního studia bude probáhat distanční formou

V měsíci říjnu budou každý týden rozesílány prostřednictvím SIS studijní materiály k výukovým tématům uvedených v sylabu předmětu, a to v čase výukových hodin v rozvrhu

Termín a způsob konzultace k zadaným tématům bude upřesněn v posledním týdnu měsíce října

Po měsíční výuce uvedenou formou zvážíme způsob a další možnosti distanční výuky v následujících měsících zimního semestru s ohledem na aktuální situaci

 

 

Výuka se uskuteční distančním způsobem s využitím učebního textu, doplněného otázkami a úkoly ( MOODLE Organická chemie). Dále bude využito povinné i doporučené literatury, která je uvedena v sylabu předmětu s vymezením té části textu, která se vztahuje k danému tématu. Tato informace bude zaslána e-mailem. Perspektivně mohou být využity také jiné formy distanční výuky. V případě potřeby je možné se obracet prostřednictvím e-mailu na vyučujícího nebo garanta předmětu.

Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.05.2019)

Povinná literatura:

McMurry, J.: Organická chemie. Brno - Praha: VUT - VŠChT, 2007

Červinka,O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie.  Praha: SNTL, 1980

Červinka, O., Doležal, S., Dudek, V., Fábryová, A., Hub, L.: Mechanismy organických reakcí.  Praha: SNTL, 1986

Doporučená literatura:

Hrnčiar, P.: Organická chémia. Bratislava: SPN, 1982

Pacák, J.: Stručné základy organické chemie. Praha: SNTL, 1978

Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii. Praha: Karolinum, 1997

Liška, F.: Konstituce, konfigurace a konformace v názvech organických sloučenin. Praha: VŠChT, 2008

Kolář, K., Kodíček, M., Pospíšil, J.: Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia. Praha: SPN, 2005

Blažek, J., Flemr, V., Kolář, K., Liška, F., Zemánek, F.: Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 2004

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.05.2019)

Zkouška se skladá z písemné a ústní části. K ústní zkoušce je možné přistoupit, je - li úspěšnost v písemném testu min. 50%.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (31.10.2018)

1. Předmět organické chemie, místo organické chemie v systému přírodních a chemických věd, charakter organických sloučenin.

2.  Atom uhlíku, hybridizace, vazby v organických sloučeninách, vaznost parametry chemické vazby, struktura a stereochemie molekul organických sloučenin.

3. Vzorce a modely organických sloučenin, jiné způsoby znázornění struktury molekul organických sloučenin, izomerie v organické chemii.
4. Klasifikace organických sloučenin, příklady, názvosloví v organické chemii, názvoslovné principy a jejich aplikace.

5. Přehled základních typů organických reakcí, reakční mechanismy a metody jejich výzkumu, struktura a vlastnosti organických sloučenin, empirické rovnice v organické chemii.

6. Důkazy a identifikace organických sloučenin, fyzikálně-chemické metody stanovení struktury organických molekul.

7. Alkany, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkanů, mechanismy reakcí alkanů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkanů.

8. Alkeny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkenů, mechanismy reakcí alkenů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkenů.

9. Alkyny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkynů, mechanismy reakcí alkynů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkynů.
10. Areny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu arenů, mechanismy reakcí arenů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie arenů.
11. Halogenderiváty uhlovodíků, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu halogenderivátů, mechanismy reakcí halogenderivátů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie halogenderivátů.
12. Alkoholy a fenoly, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu alkoholů a fenolů, mechanismy reakcí alkoholů a fenolů, průmyslové aplikace, toxikologie alkoholů a fenolů.

13. Ethery, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu etherů, mechanismy reakcí etherů, průmyslové aplikace, toxikologie etherů.
14. Aldehydy a ketony, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu aldehydů a ketonů, mechanismy reakcí aldehydů a ketonů, průmyslové aplikace, toxikologie aldehydů a ketonů.

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (31.10.2018)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z ústní části a písemné části (test – min.50% úspěšnost). Seminář je zakončen zápočtem (písemný test- úspěšnost  min.50%)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html