SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ontogenetic Language Development and Basics of Language Didactics - OPBC4C032A
Title: Ontogenetický vývoj řeči a základy didaktiky jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 84 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC4C011A
Is pre-requisite for: OPBC4C042A
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty se zákonitostmi ontogenetického vývoje řeči. Studenti si v kurzu usouvztažní informace o řečové ontogenezi v různých věkových obdobích. Osvojování jazyka je celoživotní proces, nekončí předškolním obdobím. Studenti si osvojí poznatky o vývoji kognice ve vztahu k řečovému vývoji v různých věkových obdobích a budou schopni vytvářet výukové materiály a navrhovat aktivity rozvíjející různé oblasti jazyka v různých věkových obdobích. Rovněž budou schopni posoudit obecně jazykový vývoj žáka z hlediska normy a vytvářet si realistická očekávání týkající se kompetencí žáka. Témata kurzu: Jazyková ontogeneze u dítěte a její zákonitosti. Univerzální stádia v osvojování mateřského jazyka a specifika osvojování flektivních jazyků na příkladu češtiny. Vrozené a získané faktory v jazykové ontogenezi. Základní psycholingvistická paradigmata ve vztahu k osvojování mateřského jazyka. Osvojování hláskosloví v předškolním věku a možnosti intervence v předškolním a školním věku. Osvojování morfologie češtiny, vztah žákovských prekonceptů a školní výuky. Návaznost jazykového učiva 2. stupně základní školy na poznatky získané na 1. stupni základní školy ve vztahu k rozvoji kognice žáka. Osvojování syntaxe češtiny, obohacování žákovského mluveného a psaného projevu o nové syntaktické vztahy a prostředky jejich vyjádření. Rozvoj analytických schopností žáka v syntaxi českého jazyka. Osvojování lexika, obohacování slovní zásoby v průběhu celého života. Rozvoj klíčových komunikačních kompetencí žáka s ohledem na stupeň vývoje kognice.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)

Osvojit si základní poznatky o řečovém vývoji jedince a aplikovat je do pedagogické praxe. 

Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)

Časová zátěž studenta: 70 hodin

Příprava na výuku           

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky             0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení    30 minut

Samostudium literatury (za semestr)       8 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)            6 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)     6 hodin

              

Plnění předmětu             

Seminární práce              6 hodin

Příprava na zápočet        6 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška   20 hodin

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8126

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)

FERNÁNDEZ, E. M.; CAIRNS, H. S. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. 

CHEJNOVÁ, P. Jazykový vývoj u dítěte. Praha: PedF UK, 2016. Dostupné: https://publi.cz/eknihy/?book=462-jazykovy-vyvoj-ditete 

KARMILOFF, K; KARMILOFF-SMITH, A. Pathways to language. From fetus to adolescent. Harvard University Press: Cambridge, Mass., 2002.

PRŮCHA, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha. Grada, 2011.

SLANČOVÁ, D. (ed.) Štúdie o detskej reči. FF Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, 2008.

SLANČOVÁ, D. (ed.) Desať štúdií o detskej reči: Lexika - gramatika - pragmatika. FF Prešovskej univerzity v Prešove, Bratislava, 2018.

SMOLÍK, F.; SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada, 2014. 

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum, 2005. 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)

Jazyková ontogeneze u dítěte a její zákonitosti. Vztah ontogeneze a fylogeneze dětské řeči. Biologické předpoklady pro ontogenezi jazyka, vlivnapodobovacího pudu u dětí, důležitost nonverbální komunikace (gesta a mimika). Podmínky osvojení řeči: existence mluvícího okolí a důležitost řečového vzoru. Problematika tzv. vlčích dětí. Jakobsonovy základní principy učení se jazykům: Princip maximálního kontrastu; Postup od jednoduchého ke složitému; Pohyb od nepříznakových členů k příznakovým.

Univerzální stádia v osvojování mateřského jazyka a specifika osvojování flektivních jazyků na příkladu češtiny. Různé přístupy a klasifikace vývojových stádií řeči. Prelingvální stadia řeči: instinktivní stadium, období křiku, žvatlání, broukání atd. Stadia vlastního vývoje řeči: např. stadium emocionálně-volní, stadium asociačně-reprodukční, stadium logických pojmů, intelektualizace řeči. Charakteristika časného projevu dítěte, napodobování takového projevu matkou.

Vrozené a získané faktory v jazykové ontogenezi: faktory biologické, psychologické a sociální. Hluchota vrozená nebo získaná v raném věku, různá zraková poškození. Souvislost motorických schopností a komunikačních schopností. Vliv pohlaví na rozvoj jazykových schopností, výzkumy čtenářské gramotnosti. Sociální determinanty ve vývoji dětské řeči: rodiče, sourozenci a další rodina; struktura rodiny, její socioekonomické postavení; vzdělání rodičů.

Základní psycholingvistická paradigmata ve vztahu k osvojování mateřského jazyka. Počátky moderní psychologie: Wilhelm Wundt. Bloomfieldův obrat k behaviorismu, Verbal Behavior B. F. Skinnera. Nativismus jako kritika behaviorismu. Chomského transformační generativní gratika jako rozvoj nativismu. Evropská psycholingvistika kontextová, resp. komunikační (Rommetveit, Leontjev). Sociopragmatický přístup Tomasella a konstruktivismus. Aktuální přístupy ke zpracování jazyka a prolínání se psycholingvistiky s neurovědami. 

Osvojování hláskosloví v předškolním věku a možnosti intervence v předškolním a školním věku. Sled osvojování vokálů a konsonantů v češtině. Poruchy výslovnosti, dyslálie. Logopedická cvičení. Suprasegmentální jevy češtiny v řečové ontogenezi dítěte. Intonace, tempo, rytmus, plynulost řeči dítěte. Možnosti nácviku suprasegmentálních jevů ve škole.

 

Osvojování morfologie češtiny, vztah žákovských prekonceptů a školní výuky. Návaznost jazykového učiva 2. stupně základní školy na poznatky získané na 1. stupni základní školy ve vztahu k rozvoji kognice žáka. Osvojování gramatických kategorií jmen a sloves – sled osvojování, pragmatické a kognitivní faktory mající vliv na osvojování. Vztah mezi osvojováním gramatických kategorií a jazykovou typologií (jazyky flektivní, aglutinační, analytické). Metody výzkumu osvojování gramatických kategorií.

 

Osvojování syntaxe češtiny, obohacování žákovského mluveného a psaného projevu o nové syntaktické vztahy a prostředky jejich vyjádření. Rozvoj analytických schopností žáka v syntaxi českého jazyka. Vztahy parataktické a hypotaktické. Sled osvojování různých typů syntaktických konstrukcí. Pragmatické a kognitivní faktory mající vliv na osvojování syntaxe. Metody výzkumu osvojování syntaxe. Tvorba cvičení na rozvoj syntaktické kompetence.

 

Osvojování lexika, obohacování slovní zásoby v průběhu celého života. Rozvoj klíčových komunikačních kompetencí žáka s ohledem na stupeň vývoje kognice. Mentální lexikon. První slova – charakteristika. Způsoby osvojování významu slova. Zastoupení slovních druhů v řeči dítěte. Zvyšování frekvence slovní zásoby. Metody výzkumu osvojování lexika a měření rozsahu slovní zásoby. Specifická slovní zásoba v řeči dítěte – frazeologismy, slova cizího původu, slova příznaková. Cvičení na rozvoj slovní zásoby.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (04.09.2023)

K zápočtu: didakticky zaměřená seminární práce. Pracovní list pro žáky zaměřený na rozvoj lexikální / gramatické / pragmatické dimenze. Rozbor zadaných úloh z hlediska psycholingvistiky. 

Ke zkoušce: písemná zkouška formou testu zaměřeného na základní poznatky z vývojové psychlingvistiky ve vztahu k didaktice mateřského jazyka. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html