SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Phonetics and Phonology of Czech Language - OPBC2C105A
Title: Fonetika a fonologie českého jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBC4C021A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC2C102A
Interchangeability : OKBC2C105A
Is pre-requisite for: OPBC2C114A
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (28.01.2021)
Phonetics and its intersubject overlaps. Basic aspects of speech description. Physiology of speech production. Phonology. Orthoepics.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (28.01.2021)

Distanční výuka probíhá na adrese

https://cuni-cz.zoom.us/j/95017858416

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (28.01.2021)

SKARNITZL, Radek, ŠTURM, Pavel a VOLÍN, Jan. Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. První vydání. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 170 stran. ISBN 978-80-246-3272-8.

PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-7066-843-1.

DUBĚDA, Tomáš. Jazyky a jejich zvuky: univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005, 230 s. ISBN 80-246-1073-6.

ROMPORTL, Milan. Základy fonetiky. Praha: SPN, 1985.

KRČMOVÁ, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Vyd. 2., opr. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, 194 s. ISBN 978-80-7368-405-1.

ZEMAN, Jiří. Základy české ortoepie. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, 186 s. ISBN 978-80-7041-778-2.

HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia. 1995.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (28.01.2021)

Předmět fonetiky, její mezioborové přesahy. 

Základní aspekty popisu zvukové stránky řeči. 

Fyziologie produkce řeči. 

Popis segmentální roviny jazyka: klasifikace hlásek. 

Ortoepie. 

Akustické vlastnosti řeči. 

Fyziologie percepce řeči. 

Zvukové jednotky souvislé promluvy. 

Supresegmentální rysy jazyka. 

Fonologie. 

Fonetická transkripce.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (28.01.2021)

Minimálně 75% docházka, aktivní účast v seminářích, soustavná práce se zadávanou odbornou literaturou. Součástí podmínek absolutoria předmětu je prezentace mluvního cvičení v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými pravidly. Pravopisné chyby v písemné zkoušce jsou bodově penalizovány. 

Zkouška je dvoukolová, první část má podobu písemnou, při splnění minimálního bodového limitu student postupuje k ústní části (pokud dovolí epidemiologická situace). 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html