SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational and School Psychology - OKNS1Q105A
Title: Pedagogická a školní psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Co-requisite : OKNS1S101A, OKNS1S102A, OKNS1S103A, OKNS1S104A
Interchangeability : OPNS1Q105A
Is co-requisite for: OKNS1S101A, OKNS1S102A, OKNS1S103A, OKNS1S119B, OKNS1S104A, OKNS1S118B
Is pre-requisite for: OKNS1S111A
Annotation -
Last update: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (29.10.2019)
The aim of the course is to acquire basic knowledge of educational and school psychology, which will enable students to better understand the educational reality. Students will learn the definition of the discipline, its methods and relationship to other disciplines. Some topics from the course Psychology of a school-age child (becoming a pupil, school success, special educational needs, motivation to learn) and Psychology of teaching (demands of teaching, self-diagnostics of the teacher) will be elaborated. Attention will also be paid to other topics - such as evaluation at school, types of learning, children's interpretation of the world, group factory in learning and teaching, social climate in the classroom, teacher-pupil interaction, teacher perception by pupils, pupil perception by teacher. The guidance system in education, applications for teacher work and cooperation with guidance institutions in education will also be mentioned.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (15.09.2018)

BENDL, S; KUCHARSKÁ, A. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: PedF UK 2008.

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

ELLIOT, J.; PLACE, M. Dítě v nesnázích - příčiny, prevence, terapie. Praha: Grada, 2002.

HADJ MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: PedF UK, 2002.

HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: PedF UK, 2003.

KOLEKTIV AUTORŮ Problémové oblasti. Pedagogicko-psychologické poradenství I. Praha: PedF UK, 2004. 

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. (Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče.) Praha: Portál, 2004.

HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: PedF UK, 2002.

HRABAL, V. PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha: Portál 2010.

HRABAL, V.; MAN, F.; PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1984, 1989.

KASÍKOVÁ,. H.: Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha, Portál 2011

KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001.

KULIČ, V. Psychologie řízeného učení. Praha: Academia, 1992.

MALKOVÁ, G.: Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se. Praha: Portál 2009.

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.

MAREŠ, J. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové: Nucleus, 2002.

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon, 1993.

MATOUŠEK, O.; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2000.

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci.) Praha: PedF UK, 2002.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE Typy žáků. Praha: PedF UK, 1995.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE Čeští žáci po deseti letech. Praha:PedF UK, 2004. 

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody pro praxi.) Praha: Portál, 1999.

VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: HTF UK, 1995. 

VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: PedF UK 2013.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (12.09.2020)

Výuka má podobu přednášek, v rozsahu 3 hodin týdně. 

K základní doporučené literatuře budou v jednotlivých tématických blocích doporučeny další tituly a dodány další materiály pro samostudium. Samostudium je nedílnou součástí výuky.

Předmět je podpořen studijními oporami v Moodle. Přístupové heslo je dáno studentům na první přednášce.  

Vzhledem k mimořádným preventivním opatřením (COVID-19) lze očekávat průběžné změny ve výuce (on-line). 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (12.09.2020)

Zkouška je písemná. Podkladem pro zkoušku jsou témata přednášek, doplňující samostudium a studium doporučené literatury. Písemná zkouška, vzhledem k možným preventivním hygienickým opatřením (COVID-19) bude konkrétní průběh řešen v průběhu semestru.  Vzhledem k možným preventivním hygienickým opatřením (COVID-19) bude konkrétní průběh řešen v průběhu semestru. 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (12.09.2020)

Pedagogická a školní psychologie: Vymezení, pojetí, tematické zaměření pedagogické a školní psychologie (vývoj předmětu a jeho současná podoba), výzkum v pedagogické psychologii - posuny v metodologii (kombinace kvantitativních a kvalitativních metodologických strategií, nejčastější metody využívané v pedagogické a školní psychologii.

 

Pedagogická psychologie

Učitelská profese: Pojetí učitelské profese - změny v dnešní době. Subjektivní zodpovědnost učitele za úspěchy a neúspěchy žáků. Pojetí žáka a jeho zdroje, pojetí výuky učitelem. Utváření obrazu učitele o dítěti jako o žákovi (obraz o osobnosti žáka, obraz o jeho výkonových charakteristikách)

Autodiagnostika učitele. Implicitní teorie učitele. Autodiagnostické metody.

Žák: Osobnost žáka, školní "zdatnosti" - stávání se žákem (školní socializace), sociální a jazyková determinovanost školního vzdělávání, žák v širších biodromálních souvislostech, nároky školy vs. struktura žákovských dispozic. Žáci se specifickými edukační potřebami - žáci s potížemi v učení, žáci pracující pod a nad své schopnosti, nadaní žáci, žáci s poruchami chování apod. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka.

Školní úspěšnost: Pojetí školní úspěšnosti, školní zdatnost a školní úspěšnost, hlavní příčiny učebních neúspěchů, rozvoj potencialit žáka - facilitující a inhibující faktory. Diagnostika školních zdatností žáka.

Motivace k učení: Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty. Motivace a vůle. Volní procesy a jejich diagnostika. Diagnostika žákovské motivace k učení. Vztah k budoucnosti jako činitel žákovské motivace. Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (druhy a příčiny žákovské nemotivovanosti, nuda ve škole, strach ve škole), překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole.

Hodnocení ve škole: Funkce (význam), psychologická rizika a úskalí spojená s hodnocením, souvislosti s typem vyučování, možnosti a meze jednotlivých druhů hodnocení, vztahové normy, evaluace školních výsledků.

Učení a poznávání: Učení ve školním kontextu: paměťové učení, učení senzomotorické (učení dovednostem), pojmové učení, učení poznatkům - vědomostem, učení řešením problémů,

Individuální zvláštnosti učení: Učení a poznávání: Kognitivní styl, učební styl (žákovo pojetí učení, učební strategie, učební přístupy), ovlivňování (neovlivňování) stylů učení - soulad učitelova a žákova stylu. učení z textu, učení z obrazového materiálu, sociální učení. Učení a chyba - práce s chybou. Vztah žáků k učení a poznávání. Autoregulace učení -vzdělávací autoregulace (diagnostika a rozvoj). Strategie efektivního učení - smysluplné učení Specifické poruchy učení - výskyt, nejčastější projevy, diagnostika, přístup učitele, náprava.

Interakce učitel x žák (žáci): Zákonitosti procesu připisování příčin; kauzální atribuce a školní výkon. Percepce žáka učitelem. Pojetí žáka (pojetí úspěšného žáka). Učitelova očekávání ("sebenaplňující proroctví"), typizování žáků, preferenční postoje učitele, kategorizace učitelů žáky. Pedagogická interakce a komunikace.

 

Školní psychologie

Odborné kompetence pracovníkůsystému poradenských služeb ve školství: výchovný poradce, školní metodik prevence, odborník na reedukaci SPU, školní psycholog. Spolupráce s PPP, SPC, SVP.

Společné vzdělávání: Školní poradenské pracoviště a jeho význam pro podporu inkluzivního vzdělávání. Rozlišení integrace a inkluze. Kdo je v současné době považován za žáka se SVP? Systém podpůrných opatření dle par. 16 školského zákona. Kompetence pracovníků školy (ŠPP) a kompetence školského poradenského zařízení. Činnosti  pracovníků ŠPP směrem k žákům, učitelům, asistentům pedagoga, rodičům, vedení školy, ŠPZ. Role učitele v inkluzivním vzdělávání, učitel ve vztahu k žákům se SVP. Nejčastější formy práce pracovníků ŠPP. Spolupráce mezi ŠPP a ŠPZ. 

Výukové obtíže žáků. Pozadí školní výkonnosti/školní ne(úspěšnosti). Důsledky výukových obtíží. Typologie výukových obtíží. Typologie školsky neúspěšných žáků – pozadí, možnosti řešení. Žáci se špatným prospěchem. Žáci s problémy v obecných a speciálních schopnostech. Žáci se specifickými poruchami učení  Nadaní žáci. Žáci se SVP (tělesné, smyslové….). Žáci z odlišného kulturního a jazykového prostředí.

Výchovné obtíže žáků. Problémové chování – rizikové chování, poruchy chování. Kategorie žáků s výchovnými obtížemi: ADD/ADHD, poruchy chování, psychiatrické dg., PAS

Třída. Klima ve třídě a škole - pojem a základní dimenzeVýzkumy školního klimatu (diagnostika třídního a školního klimatu). Psychologie školní třídy a možnosti intervence v práci se třídou.

Rodina - Rodinná socializace a její dysfunkce, rodinné výchovné styly. Rozdíly mezi školní a rodinnou socializací (role rodiče a role učitele). Rodinná očekávání. Nové formy komunikace mezi rodinnou a školou.

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (15.09.2018)

Jedná se o úvodní předmět v navazujícím magisterském studiu VVP Učitelství pro střední školy. Dává oporu pro realizaci tzv. klinického semestru, tj. integrovaného předmětu Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí. Na předmět dále navazují povinně volitelné předměty v Edukačním bloku a Diagnosticko-poradenském bloku.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html