SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Movement education and playing Orff instruments - OKMN0H141A
Title: Pohybová výchova a hra na Orffovy nástroje
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (60)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0H131A
Interchangeability : OPMN0H141A
Is pre-requisite for: OKMN0H202B
Annotation -
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (24.09.2019)
Abstract The course combines theoretical knowledge concerning Orff instruments, the nature of movement elements in music education and active approach and verification of acquired knowledge in musical movement and instrumental activities.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (16.04.2019)

Cíle předmětu: studenti si osvojí základní techniku hry na Orffovy nástroje a nezbytné pohybové prvky, usnadňující žákovi lepší pochopení hudby.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

2 kredity/60 hod.:

Přímá výuka: 8 hod. -  prezenční výuka proběhne ve dvou čtyřhodinových blocích, nasazených v SIS.

Samostudium: 30 hod.

Refelexe výukových videí: 8 hod.

Příprava na zápočet - 14 hod.

 

Podpora výuky prostřednictvím moodle kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10561, studentům bude zaslán klíč k přihlášení

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (25.09.2020)

Povinná literatura:

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola I. Začátky.Praha : Supraphon, 1969.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola II. Pentatonika.Praha : Supraphon, 1969.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola III.  Dur-Moll.Praha : Supraphon, 1972.

VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Supraphon, 1987, 164 s., ISBN  09/22  02-016-87.

Doporučená literatura:

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola IV. Modální tóniny. Praha: Muzikservis, 1996.

JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem, 2005.

JURKOVIČ, P. Hudební nástroj ve škole. Praha: Muzikservis, 1998.

JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., ISBN  02/53  14-623-89.

JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole (cyklus metodických sešitků). Hradec Králové: Tandem, 1997-2015.

KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999, 143 s., ISBN 80-7178-306-4.

JURKOVIČ, P., BATTĚKOVÁ L. Neseme, neseme májíček. Jarní a letní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000.

JURKOVIČ, P., BATTĚKOVÁ L. Bude zima, bude mráz. Podzimní a zimní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000

KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál, 2010.

KURKOVÁ, L., EBEN, P. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975.

KURKOVÁ, L., LUKÁŠ, Z. Od jara do zimy: Taneční hry. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997.

 

E-learning: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=10561. Název kurzu: Pohybová výchova a Orffovy nástroje

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

Obsah předmětu:

1. Úvod do historie a principů Orffova Schulwerku.

2. Hra na tělo a body percussion.

3. Metodika práce s rytmickými motivy.

4. Rytmizace a melodizace říkadla.

5. Metodika hry na Orffovy nástroje.

6. Česká Orffova škola a Česká Orffova společnost.

7. Elementární hudební komponování a improvizace.

8. Hudebně pohybové aktivity a základy pohybové techniky.

9. Elementární tanec a tanec pro děti, metodika nácviku tance.

10. Hudebně pohybové aktivity jako prostředek porozumění hudební řeči.

11. Elementární pohybová kompozice a improvizace.

12. Aplikace metod Orffova Schulwerku do prostředí 1. stupně ZŠ.

13. Reflexe výukových videí

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

Aktivní účast na semináři (docházka 80%).

  • Aktivní řešení zadávaných problémových úloh probíraných oblastí v průběhu seminářů (např. hra partitur, zápis a reprodukce rytmických struktur, tvorba a zápis elementárních choreografií a hudebních doprovodů).
  • 4 písemné reflexe zadaných výukových videí (4x A4)
  • Teoreticko - praktický test (úspěšnost 73%). Studenti mají možnost jedné opravy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html