SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methodology of Czech Language I - OKMN0C159A
Title: Didaktika českého jazyka I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Pre-requisite : OKMN0C127A
Interchangeability : OPMN0C159A
Is pre-requisite for: OKMN0C166A
Annotation -
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)
Basic course of Czech language didactics. The aim is to equip the student with information and abilities in the following areas:: content, organisation and teaching forms in primary school, lower grade. Theory and specifics of the teaching process in the subject Czech language. Using basic pedagogical and didactical documents and materials.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

Celková studijní zátěž: 100 hodin, kredity: 4, zakončení předmětu: zkouška

(z toho přímá výuka: 12 hodin za semestr, reflexe:12 hod. za semestr, příprava na výuku: 20 hod. za semestr, samostudium 30 hod. za semestr; práce se stud. materiálem 12 hod. za semestr; plnění úkolů ze seminářů: 12 hod. za semestr; příprava na průběžné písemné kontroly: 2 hod. za semestr)

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

Povinná:Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2017. [online]. [cit. 2014-04-17]. Dostupné z www: .

HÁJKOVÁ, E. Kapitoly z didaktiky českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ. Praha: PedF UK, 2021.

HÁJKOVÁ, E. Dětské a žákovské prekoncepty v oblasti psaní. Didaktické studie, č. 1, 2013, s. 21–26.

HÁJKOVÁ, E. Učivo o větě na 1. stupni ZŠ. Didaktické studie, roč. 5, č. 2, 2013,  s. 11–19.

HÁJKOVÁ, E. Komunikační činnosti a jejich cíle. Praha: PedF UK, 2008.
Učebnice českého jazyka pro 1. st. ZŠ - aktuálně užívané řady učebnic na ZŠ
Články a studie v odborných časopisech a sbornících, např. v Didaktických studiích.

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Praha: Karolinum, 1999 (a vydání pozdější).
HÁJKOVÁ, E. a kol. Čeština ve škole 21. století II – Úvodní studie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012.

Doporučená:

LIPTÁKOVÁ, Ľ. a kol. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatury preprimárnevzdelávanie. Prešov: PU v Prešově, PedF, 2011, 580 s.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

SYLABUS

Obsah  – zákl. tematické bloky:     

1.       Organizace výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ, plánování výuky a koncipování dílčích obsahových celků učiva jazykové výchovy na ZŠ (20 % výukového času).

a) Práce se základními pedagogickými dokumenty (RVP: struktura dokumentu, interpretace stanovených očekávaných výstupů v ČJ, specifikum tzv. průřezových témat, možnosti a efekty využití mezipředmětových vztahů při vyučování českého jazyka, současné aktualizace RVP).

b) Tematický plán, sklad vyučovaných obsahů českého jazyka v konkrétním období školního roku; scénář jednotlivých vyučovaných obsahů, vyučovací jednotky, hodina českého jazyka, příprava na hodinu, hospitační protokol.

2.  Edukační materiály pro český jazyk – učebnice/cvičebnice/pracovní sešit/pracovní list, učební pomůcky, využití lingvistických příruček a slovníků ve výuce. (10 % výukového času)

3.       Konfrontace různých vyučovacích metod a organizačních forem práce včetně alternativních a jejich vhodnost pro různé celky vyučovacího obsahu jazykové výchovy v českém jazyce (20 % výukového času).

a) Výukové strategie: situačnost a textocentrismus ve výuce českého jazyka.

b) Výukové metody – konfrontace induktivního a deduktivního postupu a jeho vhodnost pro různé vyučované obsahy.

c) Využití trojfázového modelu učení v hodině ČJ.

d) Typologie cvičení v jazykové výuce a vhodnost jednotlivých typů cvičení pro konkrétní vyučované obsahy.

4.       Didaktická transformace dosavadních lingvistických vědomostí a jejich využití při tvorbě dílčích edukačních konstruktů v modelových situacích (40 % výukového času).

5.    „Nové obsahy“ ve vyučování českému jazyku a jejich didaktická problematika – mediální výchova, práce s elektronickými médii, komunikační záměr mluvčího a jeho realizace aj. (10 % výukového času)

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

Podmínky zakončení předmětu - zkouška

Vyžadujeme aktivní účast na všech výukových setkáních, studium literatury podle zadání vyučujících, úspěšné absolvování kontrolního testu (je podmínkou k zápisu ke zkoušce). 

Zkouška má vždy část písemnou a poté část ústní, vše v jednou termínu. Zvládnutí písemné části je podmínkou k postupu k části ústní. V obou jejích částech se prověřuje dovednost didaktické transformace lingvistického bohemistického základu oboru.  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html