SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methodology of Czech Language I - OPMN0C159A
Title: Didaktika českého jazyka I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, Ex [HT]
Capacity: unknown / 75 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Teacher(s): PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Pre-requisite : OPMN0C127A
Is pre-requisite for: OPMN0C166A
Is interchangeable with: OKMN0C159A
Annotation -
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (10.06.2019)
Basic course of Czech language didactics. The aim is to equip the student with information and abilities in the following areas:: content, organisation and teaching forms in primary school, lower grade. Theory and specifics of the teaching process in the subject Czech language. Using basic pedagogical and didactical documents and materials.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

Studijní zátěž celkem: 100 hodin, kredity 4, zakončení: zkouška

(z toho přímá výuka: 0/3, tj. 39 hodin za semestr, reflexe:12 hod. za semestr, příprava na seminář: 10 hod. za semestr, samostudium 12 hod. za semestr; práce se stud. materiálem 12 hod. za semestr; plnění úkolů ze seminářů: 12 hod. za semestr; příprava na průběžné písemné kontroly: 3 hod. za semestr)

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

Povinná:

Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2017. [online]. [cit. 2014-04-17]. Dostupné z www: .

Hájková, Eva. Kapitoly z didaktiky českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Praha: PedF UK, 2021.

HÁJKOVÁ, E. Dětské a žákovské prekoncepty v oblasti psaní. Didaktické studie, č. 1, 2013, s. 21–26.

HÁJKOVÁ, E. Učivo o větě na 1. stupni ZŠ. Didaktické studie, roč. 5, č. 2, 2013,  s. 11–19.

HÁJKOVÁ, E. Komunikační činnosti a jejich cíle. Praha: PedF UK, 2008.


Učebnice českého jazyka pro 1. st. ZŠ - aktuálně užívané řady učebnic na ZŠ
Články a studie v odborných časopisech a sbornících, např. v Didaktických studiích.

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Praha: Karolinum, 1999 (a vydání pozdější).
HÁJKOVÁ, E. a kol. Čeština ve škole 21. století II – Úvodní studie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012.

Doporučená:

LIPTÁKOVÁ, Ľ. a kol. Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatury preprimárnevzdelávanie. Prešov: PU v Prešově, PedF, 2011, 580 s.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

SYLABUS

Obsah seminářů – zákl. tematické bloky pro 12 seminářů ve 12 výukových týdnech:     

1.       Organizace výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ, plánování výuky a koncipování dílčích obsahových celků učiva jazykové výchovy na ZŠ (2 semináře).

a) Práce se základními pedagogickými dokumenty (RVP: struktura dokumentu, interpretace stanovených očekávaných výstupů v ČJ, specifikum tzv. průřezových témat, možnosti a efekty využití mezipředmětových vztahů při vyučování českého jazyka, současné aktualizace RVP).

b) Tematický plán, sklad vyučovaných obsahů českého jazyka v konkrétním období školního roku; scénář jednotlivých vyučovaných obsahů, vyučovací jednotky, hodina českého jazyka, příprava na hodinu, hospitační protokol.

2.  Edukační materiály pro český jazyk – učebnice/cvičebnice/pracovní sešit/pracovní list, učební pomůcky, využití lingvistických příruček a slovníků ve výuce. (1 seminář)

3.       Konfrontace různých vyučovacích metod a organizačních forem práce včetně alternativních a jejich vhodnost pro různé celky vyučovacího obsahu jazykové výchovy v českém jazyce (3 semináře).

a) Výukové strategie: situačnost a textocentrismus ve výuce českého jazyka.

b) Výukové metody – konfrontace induktivního a deduktivního postupu a jeho vhodnost pro různé vyučované obsahy.

c) Využití trojfázového modelu učení v hodině ČJ.

d) Typologie cvičení v jazykové výuce a vhodnost jednotlivých typů cvičení pro konkrétní vyučované obsahy.

4.       Didaktická transformace dosavadních lingvistických vědomostí a jejich využití při tvorbě dílčích edukačních konstruktů v modelových situacích (4 semináře).

5.    „Nové obsahy“ ve vyučování českému jazyku a jejich didaktická problematika – mediální výchova, práce s elektronickými médii, komunikační záměr mluvčího a jeho realizace aj. (2 semináře)

 

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (01.10.2023)

Pro úspěšnou práci v seminářích je třeba, aby si studenti připomněli z dosavadního studia:

1. Základní lingvistické informace z českého jazyka z dosavadního studia na základní a střední škole a ze studia bohemistických disciplín zde na fakultě (OPMN0C107AÚvod do studia českého jazyka,OPMN0C108AŘečové dovednosti učitele,OPMN0C116ASoučasný český jazyk I,OPMN0C127ASoučasný český jazyk II,OPMN0C146AHistorické kořeny současné češtiny, popř. i OPMN0C368CMediální výchova, pokud byl předmět do zač. 4. roč. vypsán), neboť předmět Didaktika českého jazyka I je z velké části předmět aplikační, takže je třeba, aby studenti měli co aplikovat (to se týká i dále uvedených požadavků z pedagogiky a psychologie).

2. Základní informace z pedagogiky a psychologie s disciplín studovaných zde na fakultě v předmětech vypisovaných odpovídajícími katedrami - KPPP a KPSY.

Registration requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (01.10.2023)

1. Splnění prerekvizit.

2. Informace k práci během semestru:

Prezenční výuka ve středečních seminářích doc. Hájkové (skupiny S1 a S2) začne až ve středu 18. 9. 2023. V předchozím týdnu se doc. Hájková zúčastní jako spoluorganizátorka mezinárodní didaktické konference v Olomouci (společná akce olomoucké a pražské pedagogické fakulty). O náhradní práci za zrušený seminář budou studenti informováni mailem prostřednictvím SIS.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (13.09.2023)

Semináře pro všechny paralelky:

Vyžadujeme aktivní účast a přípravu na každý seminář podle zadání vyučujících (studium zadané literatury, odpovědi na otázky, návrhy vlastních řešení úloh a situací). Absolvování 3 testů během semestru (alespoň 2 úspěšně).

Zkouška:

Zkouška má vždy část písemnou a poté část ústní, vše v jednou termínu. Zvládnutí písemné části je podmínkou k postupu k části ústní. V obou jejích částech se prověřuje dovednost didaktické transformace lingvistického bohemistického základu oboru.  

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html