SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Language II - OKMN0C127A
Title: Současný český jazyk II
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Pre-requisite : OKMN0C116A
Interchangeability : OPMN0C127A
Is pre-requisite for: OKMN0C159A, OKMN0C146A
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)
The aim of the subject: The students will realize that syntactic structure of the utterance mirrors the structure of human thinking, by analyzing sentence structures they will elaborate their ability of logical and accurate thinking. The syntactic domain as a part of linguistics. Formal and semantic approach to syntax. Valency. Sentence vs. utterance. Syntactic relations and different ways of their expressing. Elementary syntactic units. Sentence elements. Complex sentences and text. Style and stylistics. Factors and language means. Genres.
Descriptors - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)

Časová zátěž studenta: 90 hodin (3 kredity)

kontaktní výuka: 8 hodin

domácí studium, studium literatury a pramenů, plnění úkolů, příprava: 82 hodin

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)

Čechová, Marie et al. Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003.

Černá, Martina; Hájková, Eva. Český jazyk B pro studující učitelství prvního stupně ZŠ a SpPg. Praha: PedF UK, 1999.

Hájková, Eva a kol. Čeština pro vzdělávací praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017.

Hirschová, Milada. Syntaktické rozbory: studijní text. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.

Hoffmannová, Jana et al. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.

Hubáček, Jaroslav et al. Čeština pro učitele. Vyd. 4., upr. Opava: VademecumBohemiae, 2010.

Janovec, Ladislav et al. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett, 2006.

Svobodová, Jana. Průvodce českou interpunkcí. Opava: VademecumBohemiae, 2003.

 

 Doporučená:

Havlová, Ivana, Štěrbová, L.; Schneiderová, E. Český jazyk A pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg, Praha: UK, 1999.

Karlík, Petr (ed.), Nekula, Marek (ed.), Pleskalová, Jana (ed.). Nový encyklopedický slovník češtiny. https://www.czechency.org/slovnik.

Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2003.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)

Konkrétní náplň seminářů:

  1. Skladba a její různá pojetí – syntax závislostní valenční a nevalenční.
  2. Věta a výpověď, základ věty. Syntaktické vztahy zmnožení a dominace. Základové a nezákladové větné členy.
  3. Systemizace poznatků z konfrontace valenčního a tradičního pojetí syntaxe.
  4. Věta a souvětí. Souvětí a text.
  5. Odchylky od pravidelné větné stavby.
  6. Věty/výpovědi podle postoje mluvčího k obsahu (výpovědi) a komunikační funkce výpovědi.
  7. Stylistika – komunikační oblasti spisovné češtiny, teorie funkčních stylů.
  8. Stylotvorné faktory.
  9. Specifikum stylu učebního.
  10. Stylistika jazykových prostředků.
  11. Kompozice textu (horizontální a vertikální členění – význam pro interpretaci textu), slohové postupy a útvary.
  12. Komplexní analýza textu – využití prostředků roviny fonetické, lexikální, morfologické a syntaktické pro interpretaci textu (pravopis a interpunkce, fonetická transkripce, slovotvorný a morfematický rozbor, významové vztahy mezi slovy, frazeologie, určování slovních druhů, gramatických kategorií a vzorů, formální morfologie, syntaktický rozbor věty a souvětí), stylistické prostředky a funkce textu.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)

Zkouška má část písemnou a část ústní.

Část písemná prověřuje teoretické a praktické znalosti syntaxe a stylistiky a obsahuje komplexní jazykovou analýzu. Prověřuje tedy také znalosti a dovednosti získané v předchozích disciplínách, které jsou důležité pro interpretaci textu (tj. dovednosti pravopisu, fonetiky, fonologie, lexikologie, slovotvorby, morfologie).

K ústní části postupují jenom ti studenti, kteří uspěli v písemné části, tedy získali min. 70 % možného bodového hodnocení.

U ústní části uchazeč provádí analýzu chyb v písemné části a prokazuje stylistické znalosti a jejich aplikaci. Pokud u ústní zkoušky nevyhoví, musí v dalším termínu skládat i písemnou část.

 

Kurs na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5883

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (08.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5883

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html