SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Typhlopedy and its methodology I. - OCRS18UC31
Title: Tyflopedie a metodika tyflopedická I
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Co-requisite : OCRS18UC24
Is pre-requisite for: OCRS18UC32
Annotation -
The course introduces the theoretical foundations of teaching, the principles of teaching blind pupils, the specifics of applying teaching methods in the education of the blind, creating ideas, concepts and judgments for blind pupils and creating their skills and habits.
Last update: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (21.06.2019)
Literature -

Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido 2007.

Květoňová-Švecová, L. OftalmologieBrno: Paido 2000.

Květoňová-Švecová, L.(ed). Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku.Brno: Paido, 2004.

Ludíková,L. Tyflopedie. In Valenta.M akol. Přehled speciální pedagogikyPraha: Portál 2014. Keblová,A.: Zrakově postižené dítě. Praha: Septima 2001.

Keblová, A.: Sluchové vnímání u zrakově postižených. Praha: Septima 1999.

Keblová,A.: Hmat u zrakově postižených. Praha: Septima 1999.

Štancel, J.: Telesná výchova hluchoněmých a slepých žiakov. Bratislava: SPN 1983.

Tampírová, L. a kol.: Metodický průvodce ke slabikáři pro 1. ročník základní školy pro nevidomé a základní školy pro žáky se zbytky zrakuPraha: SPN, 1980

Wiener, P.: Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených. Praha: Avicenum, 1986.

Vágnerová, M: Oftalmopsychologie dětského věku. Praha, UK Karolinum 1995.

Vítková, M (ed).: Možnosti reedukace zraku u dětí s kombinovaným postižením.Paido, Brno, 1999.

Vítková, M (ed).Integrativní školní /speciální) pedagogika. Brno, MSD, 2003.

Jesenský, J:  Prostor pro integraci, Comenia consult 1993.

Jesenský, J.: Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace, SNS v ČR 1992.

Jesenský, J.: Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených, Praha UK 1995.

Last update: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (11.11.2019)
Syllabus - Czech

Těžiště spočívá v osvojení si Braillova písma, metodice výuky psaní na Pichtově psacím stroji a seznámení s metodikami jednotlivých předmětů. Nedílnou součástí kurzu je seznámení s kurikulárními změnami ve školství -  Rámcový vzdělávací program  - především kapitola věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorba školního vzdělávacího programu a individuálního vzdělávacího programu pro nevidomé žáky jednotlivě integrované v běžných školách. Součástí kurzu jsou též témata věnovaná problematice vybavení třídy, vyučovacím pomůckám, grafickému zobrazování a učebnicím. Aktivní účast studenta se projeví zejména v  psaní na Pichtově stroji a předložení jednoduché vyučovací pomůcky.

Last update: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (19.06.2019)
Course completion requirements -

seminar work

Last update: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (11.11.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html