SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Typhlopedy and its methodology II. - OCRS18UC32
Title: Tyflopedie a metodika tyflopedická II
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Pre-requisite : OCRS18UC31
Annotation -
The methodology and didactics of the schools for the visually impaired, for the blind. Rehabilitation of visually impaired.
Last update: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (21.06.2019)
Literature -

Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido 2007.

Květoňová-Švecová, L. OftalmologieBrno: Paido 2000.

Květoňová-Švecová, L.(ed). Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku.Brno: Paido, 2004.

Ludíková,L. Tyflopedie. In Valenta.M akol. Přehled speciální pedagogikyPraha: Portál 2014. Keblová,A.: Zrakově postižené dítě. Praha: Septima 2001.

Keblová, A.: Sluchové vnímání u zrakově postižených. Praha: Septima 1999.

Keblová,A.: Hmat u zrakově postižených. Praha: Septima 1999.

Štancel, J.: Telesná výchova hluchoněmých a slepých žiakov. Bratislava: SPN 1983.

Tampírová, L. a kol.: Metodický průvodce ke slabikáři pro 1. ročník základní školy pro nevidomé a základní školy pro žáky se zbytky zrakuPraha: SPN, 1980

Wiener, P.: Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených. Praha: Avicenum, 1986.

Vágnerová, M: Oftalmopsychologie dětského věku. Praha, UK Karolinum 1995.

Vítková, M (ed).: Možnosti reedukace zraku u dětí s kombinovaným postižením.Paido, Brno, 1999.

Vítková, M (ed).Integrativní školní /speciální) pedagogika. Brno, MSD, 2003.

Jesenský, J:  Prostor pro integraci, Comenia consult 1993.

Jesenský, J.: Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace, SNS v ČR 1992.

Jesenský, J.: Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených, Praha UK 1995.

Last update: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (11.11.2019)
Syllabus - Czech

Psychologie školního dítěte, problematika zrakově postižených dětí při vstupu do škol, příčiny zrakových vad u slabozrakých dětí, čtení, psaní, jazyková a literární výchova slabozrakých, užití speciálních metodik dle aprobačního předmětu, základní metodické pokyny pro práci s dětmi se zbytky zraku, principy zrakové hygieny, zraková terapie.

Seznámení s teoretickými východisky rehabilitace a možnostmi její realizace v praxi u osob se zrakovým postižením (ZP):

celková životní situace osob se ZP (problémové oblasti, typy poškození zrakových funkcí a jejich dopad v praktickém životě); teoretická východiska rehabilitace, zvláště rehabilitace sociální (vztah procesu sociální rehabilitace a integrace, rehabilitace v jednotlivých věkových obdobích s důrazem na období dospělosti); přehled jednotlivých programů sociální rehabilitace ZP; historie a institucionalizace rehabilitace ZP; využití pomůcek v procesu rehabilitace, vztahy mezi rehabilitací a odstraňováním architektonických bariér; zásady kontaktu s člověkem se zrakovým postižením.

Výchova a vzdělávání dětí se zrakovými vadami, speciálně pedagogické působení jako významný faktor optimálního vývoje dítěte. Vstup dítěte se zrakovým postižením do školy. Povinné vzdělávání žáků se zrakovým postižením, přechod k předprofesní a profesní přípravě. Podmínky integrativní výchova a vzdělávání. Reedukace zraku u dětí s narušeným binokulárním viděním. Vizuální vnímání a kognitivní vývoj. Vizuální reflexe, vizuální pozornost. Rozpoznávání vzoru, vnímání kontrastu, rozpoznávání obličeje, percepce barev, vizuomotorika. Sociální učení.

Last update: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (19.06.2019)
Course completion requirements -

written test and oral exam

Last update: Zemková Jaroslava, PaedDr., Ph.D. (11.11.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html