SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Inorganic Chemistry I - OB2309019
Title: Anorganická chemie I
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Old code: ANCH
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Co-requisite : OB2309034
Is incompatible with: OPBE2E105A, O02309019
Is pre-requisite for: OB2309017, OB2309035, OB2309022
Is interchangeable with: OKB2309019, OPBE2E105A
Annotation - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2016)
Cílem je seznámit posluchače s chemickými vlastnostmi prvků a jejich sloučenin. V předmětu budou shrnuty závislosti důležitých vlastností prvků v závislosti navelikosti atomů, bude vysvětlena struktura periodického systému. Kurz se zabývá obecnými vlastnosti nekovů a kovů a zaměří se na seznámení se společnými vlastnosmi prvků jednotlivých skupin prvků bloku p a vodíku. Cílem kurzu je dát do souvislostí elektronovou strukturu atomů, geometrii molekul a iontů s jejich chemickým chováním. Rovněž zde budou diskutovány důležité laboratorní přípravy a výroby důležitých sloučenin.
Literature - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2016)

C. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie, VŠCHT Praha, 2014, ISBN: 978-80-7080-872-6
J. Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986
F. Jursík: Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001
V. Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001
D. Sedmidubský, V. Flemr, J. Svoboda, R. Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha (1. vydání 2011), ISBN 978-80-7080-790-3

Requirements to the exam - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2016)

Zápočet bude udělen studentovi, který získá ve dvou průběžných semestrálních testech alespoň 50 % z celkového možného bodového zisku. Pokud zápočet nezíská v rámci průběžných testů, může ve zkouškovém období psát test souhrnný, k získání zápočtu musí rovněž získat alespoň 50 % možného bodového zisku. Průběžné testy lze psát pouze jednou, souhrnný test lze opakovat v každém vypsaném zkouškovém termínu (minimálně 5x). Bez získání zápočtu nelze přistoupit ke zkoušce. V zápočtovém testu budou ověřovány základní znalosti předmětu týkající se základních pojmů, řešení a vyčíslování rovnic, řešení geometrie molekul a jejich acidobazických či oxidačně redukčních vlastností.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pokud student splní písemnou část alespoň na 50% možného bodového zisku, bude zkoušen i ústně. Nezvládnutí testu (pod 50% bodového hodnocení) se hodnotí stupněm "4". V případě neúspěchu u ústní zkoušky opakuje student zkoušku celou, tedy i její písemnou část.

Syllabus - Czech
Last update: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2016)

1. Základní pojmy. Periodická soustava prvků, vlastnosti chemických prvků a jejich sloučenin: periodický zákon, periodicita vlastností prvků - atomový poloměr, struktura elektronového obalu a struktura jádra, elektronegativita, kovový charakter, ionizační energie, elektronová afinita, elektronové strukturní vzorce, výpočet oxidačního číslo a formálního náboje, geometrie molekul, VSEPR.

2. Názvosloví, tvorba vzorců a názvů. Oxidace, redukce. Vyčíslování rovnic. Acidobazické vlastnosti látek. Brønstedovy a Lewisovy kyseliny a báze. Chemická vazba, iontovost a kovalence, vlastnosti oxidů a hydridů. Společné vlastnosti prvků bloku s, p a d.

3. Vzácné plyny, charakteristické chemické vlastnosti, chemie xenonu. Vodík – sloučeniny, vlastnosti, příprava a výroba.

3. Kyslík - postavení v periodickém systému (porovnání vlastností kyslíku s ostatními prvky 16. skupiny), sloučeniny s vodíkem, vlastnosti oxidů, příprava, výroba.

5. Fluor, chlor, brom, jod: postavení v periodickém systému a vztahy ve skupině (výlučné postavení fluoru), způsob vazby, volné halogeny a jejich sloučeniny. Příprava a výroba volných halogenů a jejich sloučenin.

6. Prvky 16. skupiny, síra selen, tellur – vzájemné vztahy prvků ve skupině, způsob vazby, tvorba cyklických sloučenin, volné prvky, a jejich sloučeniny, průmyslové využití prvků a sloučenin.

7. Dusík, fosfor, arsen, antimon (bismut) - vzájemné vztahy prvků ve skupině (výlučné postavení dusíku), způsob vazby, volné prvky a jejich sloučeniny Výroba amoniaku, kyseliny dusičné a dusičnanů.

8. Uhlík, křemík, germanium: vzájemné vztahy prvků ve skupině (výjimečnost uhlíku), způsob vazby, katenace, násobné vazby, oxidační stavy, volné prvky, molekulové formy uhlíku, sloučeniny, uhlí jako chemická surovina.

9. Bor a jeho vlastnosti. Sloučeniny boru, koordinačně-kovalentní vazba.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html