SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
General Chemistry - OB2309001
Title: Obecná chemie
Guaranteed by: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok1
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Classification: Teaching > Chemistry
Incompatibility : OB2309034, O02309001, O02309018
Interchangeability : OB2309034
Is incompatible with: OB2317114, OKB2309034, O02309018, OB2317105, OBUZ09001, OBUZ09V001, OB2309034
Is interchangeable with: OB2309034, OKB2309034
Annotation - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc. (31.05.2006)
Úvodní teoretická disciplina studia učitelství chemie, která má navázat na středoškolskou chemii, prohloubit základní chemické poznatky a vytvořit předpoklady pro navazujícíc studium. Obsah je zaměřen na stavbu a složení látek, studium soustav a přeměn látek při chemických reakcích. V semináři se procvičuje názvosloví a symbolika anorganických látek, dovednost sestavovat a upravovat chemické rovnice, zvládnout nejdůležitější typy výpočtových úloh.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc. (31.05.2006)

Vacík,J.: Obecná chemie. Praha, SPN 1986

Lukeš,I.-Mička,Z.: Anorganická chemie I., skriptum. Praha, Karolinum 1998

Štablová,R.-Vulterin,J.: Názvosloví a příklady z obecné a anorganické chemie, skriptum. Praha, SPN 1988

Requirements to the exam - Czech
Last update: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2008)

Tématické okruhy ke zkoušce

1. Základní pojmy obecné chemie: hmota, pole, látky, fyzikální veličiny, hmotnost a energie, soustava (systém).

2. Atom: stavba atomu, atomové jádro, modely atomu, nuklidy, izotopy, izobary, izotony, atomová hmotnostní konstanta, radioaktivita, elektronový obal, korpuskulárně-vlnová teorie, Heisenbergův princip neurčitosti, vlnová funkce, atomový orbital, kvantová čísla, Pauliho princip, Výstavbový princip, Hundovo pravidlo, elektronová konfigurace atomu, základní a excitovaný stav atomu.

3. Stavba molekul a chemická vazba: vazebné vztahy mezi atomy, chemická vazba ? typy vazeb, kovalentní vazba, teorie valenčních vazeb, parametry kovalentní vazby, vazebná a disociační energie vazby, délka vazby, vaznost, elektronegativita, polarita kovalentní vazby, ionizační energie, elektronová afinita, násobné vazby, teorie molekulových orbitalů, nevazebné soudržné síly.

4. Chemické reakce: klasifikace chemických reakcí.

5. Plyny a kapaliny: model ideálního plynu, stavové veličiny, stavová rovnice ideálního plynu, jednoduché stavové změny v ideálním plynu, kinetická teorie ideálního plynu, směsi ideálních plynů, reálný plyn, kapaliny ? charakteristika, pára nad kapalinou, vypařování, kondenzace, teplota varu, viskozita kapaliny, povrchové napětí.

6. Termodynamika: termodynamická soustava, termodynamické veličiny, rovnováha a děj, první termodynamický zákon a jeho aplikace na izotermický, izochorický, izobarický děj, tepelné kapacity, druhý termodynamický zákon, tepelný a chladící stroj.

7. Základy termochemie: termochemické zákony, reakční entalpie, slučovací entalpie, spalná entalpie.

8. Chemická reakční kinetika: rychlost chemické reakce, rychlostní rovnice (Guldberg, Waage), Arrheniova rovnice, reakce 1.a 2.řádu, poločas reakce, srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu, katalýza.

9. Chemická rovnováha: chemická rovnováha, odvození rovnovážné konstanty, Le Chatelierův princip a jeho aplikace (vliv teploty, tlaku, koncentrace, inertu na polohu chemické rovnováhy).

10. Kyseliny a báze; Acidobazické rovnováhy: protolytické reakce, teorie kyselin a zásad, síla kyselin podle chemického složení, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, disociace v roztocích kyselin a zásad, disociační konstanta kyseliny, disociační konstanta zásady, disociace v roztocích solí, hydrolýza, tlumivé roztoky, výpočty pH, stupeň disociace.

11. Elektrochemie: rovnováhy v roztocích elektrolytů, rozpustnost, součin rozpustnosti, disociační konstanta, stupeň disociace, vodivost elektrolytů, elektrická dvojvrstva, elektrochemické články (galvanické, elektrolytické), elektrolýza.

12. Jaderná chemie.

13. Koloidní soustavy.

Podmínkou k udělení zápočtu je splnění kontrolních testů minimálně na 50 % z každého tématu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html