SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Psychology - NPED033
Title: Psychologie
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Incompatibility : NMUM807, NPED024
Interchangeability : NMUM807, NPED024, NPEP403
Is incompatible with: NMUM807, NPEP403, NPEP903
Is pre-requisite for: NPED043
Is interchangeable with: NPEP403, NPED024, NMUM807
Annotation -
Last update: G_F (29.03.2004)
Selected topics of pedagogical, social and evolutionary psychology.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (25.04.2018)

Podmínkou k získání zápočtu je úspěšné splnění vědomostního testu a vypracování písemného úkolu (popis mikrosituace ve vzdělávacím kontextu.

Literature - Czech
Last update: T_KDF (02.05.2012)

Povinně studenti prostudují alespoň jednu publikaci z oblasti pedagogické psychologie, jednu publikaci ze sociální psychologie a jednu publikaci z vývojové psychologie.

Drapela, J.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 1997.

Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha,Grada 2007

Hrabal, V.st.., Hrabal, V.ml.: Diagnostika. (Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky) Praha, Karolinum 2002.

Mareš,J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno, MU 1995

Čáp, J., Mareš,J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001.

De Singly,F.: Sociologie současné rodiny. Praha, Portál 1999.

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997.

Fontána, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 1997.

Frankl, V.E.: Vůle ke smyslu. Brno, Cesta 1997

Gardner, H.: Dimenze myšlení. Praha, Portál 1999.

HadjMoussová, Z., Duplinský, J.: Diagnostika .(Pedagogicko-psychologické poradenství II. ) Praha, Ped.F. UK 2002.

HadjMoussová, Z., Duplinský, J. a kol.:Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha, PedF Uk 2003.

Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998.

Helus, Z. Úvod do sociální psychologie. Praha PedF. UK 2001.

Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. (Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče.) Praha, Portál 2004.

Hennig, C., Keller, G.: Antistresový program pro učitele. Praha, Portál 1996.

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010..

Hrabal, V.: Sociální psychologie pro učitele. (Vybraná témata). Praha, Karolinum 2003.

Hrabal,V., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN 1984, 1989.

Heidbrink, G.: Psychologie morálního vývoje. Praha, Portál 1977.

Honzák, R., Novotná, V.: Krize v životě, život v krizi. Portál, ROAD 1994

Hříbková. Nadání a nadaní. Praha, Grada.

Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál 1997.

Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada 1994.

Křivohlavý, J., Psychologie zdraví. Praha, Portál

Kulič, V.: Chyba a učení. Praha,SPN 1971.

Langmeier, J, Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha, Grada 2004

Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Praha, Portál 1998.

Málková, G.: Zprostředkované učení. Praha, Portál 2009.

Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, Slon 1993.

Matějíček, Z.: Co děti nejvíce potřebují. Praha, Portál 1994.

Matějíček, Z.: Rodina a dítě v psychologickém poradenství. Praha, SPN 1992.

Matějíček, Z.: co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha, portál 1996.

Nakonečný, M.: Motivace lidského chování. Praha, Academia 1997.

Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995.

Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Praha, Portál.

Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo.......Praha, ISV 2003.

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, Portál 1998.

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení.(Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, PedF UK 2002.

Piaget, I., Inhelderova, B.: Psychologie dítěte. Praha, Portál

Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha, portál 1997.

PSŠE: Typy žáků. Praha, PedF. UK 1995.

PSŠE: Co se v mládí naučíš.... Praha, PedF UK 1992.

PSŠE: Čeští žáci po deseti letech. Praha, PedF 2005.

Plaňava, Ivo.: průvodce lidskou komunikací. Praha, Grada

Plháková, Alena.: Dějiny psychologie. Praha, Grada

Řezáč, J.: Sociální psychologie. Praha, Paido 1998.

Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha, Portál 1995.

Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989., vyšlo znovu v Portálu

Smékal, Vl.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno, Barrister a Principal 2002.

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody v praxi.) Praha, Portál 1999.

Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie. Praha, Portál

Stuchlíková, I.Základy psychologie emocí. Praha, Portál

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál 2000.

Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, Portál 1999

Vágnerová, J., Hadj-Moussová, Z., Štech, S.: Psychologie handicapu. Praha, UK 1999.

Vágnerová, M.: Psychologie školního dítěte. Praha, Karolinum 1997.

Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha, karolínum 2004.

Vybíral, Z.. Psychologie komunikace. Praha, Portál

Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. Praha, ISV 1997, vyšlo znovu v Gradě asi 2009

Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha, Portál 1994..

Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha, portál 2012 (vyjde v březnu 2012)

Syllabus -
Last update: T_KDF (02.05.2012)

Examples of topics: Learning and cognition. Metacognition and autoregulation. Creative activity and its development. Specific learning difficulties. Puberty age. Authority in school. Socialization. Difficult life?s situations and how to manage them. Teacher, teacher profession. Pupil?s personality. Motivation. Evaluation of a pupil from pedag.- psych. view. Interaction teacher - pupil, pupil - pupil.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html