SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Contemporary Western Europe - JTB062
Title: Současná západní Evropa
Guaranteed by: Department of European Studies (23-KZS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/10, Ex [HT]
Capacity: 36 / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Co-requisite : {Skupina korekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Incompatibility : JTB020
In complex pre-requisite: JTB065, JTB068
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (16.09.2022)
Předmět uvádí posluchače do problematiky současného politického, společenského, demografického a ekonomického vývoje zemí západní Evropy (Francie, Británie, Španělsko, Itálie, sekundárně země Beneluxu, Portugalsko, Irsko a skandinávské země). Zvláštní pozornost je věnována krátko- i dlouhodobým důsledkům hospodářské krize, vzestupu populistických tendencí v politice západoevropských států, posilování regionalismu a dopadům koronavirové pandemie a energetické krize.

Čítanka a další materiály jsou umístěny v systému Moodle 1 na < https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4811>, klíč <JTB062>.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (16.09.2022)

Studenti budou schopni identifikovat a interpretovat základní společné rysy současného vývoje zemí západoevropského regionu, zároveň však porozumí specifikům situace jednotlivých zemí ZE, a to v kontextu jejich soudobých dějin a se znalostí základů jejich ústavních a politických systémů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (14.10.2022)

a) reader

Blommaert J., „The long language-ideological battle in Belgium“, Journal of Multicultural Discourses 6:3 (2011), 241-256.

Caiani M. a P. Graziano, „Understanding varieties of populism in times of crises“, West European Politics 42:6 (2019), 1141-1158

Cutts D., M. Goodwin, O. Heath a P. Surridge, „Brexit, the 2019 General Election and the Realignment of British Politics“, The Political Quarterly 91:1 (2020), 7-23

Driscoll D., „Populism and Carbon Tax Justice: The Yellow Vest Movement in France“, Social Problems 2021, 00, 1-21. 

Emmott B., The Fate of the West. London: The Economist Books 2018 (revised edition 2018), 91-131.

Fernandes J. a Magalhães, „The 2019 Portuguese general elections“, West European Politics 43:4 (2020), 1038-1050

Garzia D., „The Italian Election of 2018 and the first populist government in Western Europe“, West European Politics 42:3 (2019), 670-680

Giovagnoli A., „Pope Francis: a new way of looking at the world“, Journal of Modern Italian Studies 24:3 (2019), 456-467

Hix S., „Remaking democracy: Ireland as the role model. The 2019 Peter Mair lecture“,  Irish Political Studies 35:4 (2020), 585-601.

van Holsteyn J. a Irwin G., „The Ducth Parliamentary Elections of March 2021“, West European Politics 45:7 (2022), 1493-1505

Kershaw I., Na horské dráze. Evropa v letech 1950-2017, Praha: Argo 2019, s. 399-551

Koivunen A., Ojala J. a Holmén J. (eds.), The Nordic Economic, Social and Political Model. Challenges in the 21 st Centrury (Routledge 2021), s. 21-36 a 153-76.

Parker J., „Europe’s Secessionist Movements and Covid-19“, Nationalities Papers (2021), 1-12 

Pilet J.-B., „Hard times for governing parties: the 2019 federal elections in Belgium“, West European Politics 2000, https://doi.org/10.1080/01402382.2020.1750834

Rodon T., „The Spanish electoral cycle of 2019: a tale of two countries“, West European Politics 43:7 (2020), 1490-1512

Royall F., „The Gilets Jaunes protests: mobilisation without third-party support“, Modern & Contemporary France 28:1 (2020), 99-118

+ elektronické zdroje zadané prostřednictvím platformy Moodle

 

b) doporučená  literatura

 

Wayne C. Thompson, Western Europe 2017-2018 (Rowman & Littlefield Publishers, 2017) (e-book)

Anne Applebaumová (2020), Soumrak demokracie. Svůdná přitažlivost autoritářství (Beta Dobrovský 2020)

Bill Emmott, The Fate of the West. London: The Economist Books 2018 (revised edition 2018)

David Goodhart (2017), The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics

James Kirchick (2017), The End of Europe: Dictators, Demagogues and the Coming Dark Age (česky 2018 Konec Evropy: Diktátoři, demagogové a doba temna před námi)

Ivan Krastev (2017), After Europe (slovensky 2018 Čo príde po Európe)

Ivan Krastev (2020), Už je zítra? Aneb jak pandemie mění Evropu (Praha: Karolinum)

Edward Luce (2017), The Retreat of Western Liberalism (česky 2019 Soumrak západního liberalismu)

Douglas Murray (2017), The Strange Death of Europe: Immigration, Identity and Islam (česky 2018 Podivná smrt Evropy: imigrace, identita, islám)

Timothy Snyder (2018), Road to Unfreedom (česky 2019 Cesta k nesvobodě)

Jan Zielonka (2018), Counter-Revolution: Liberal Europe in Retreat

 

c) doplňující literatura a další zdroje

Akkerman T., S. De Lange a M. Rooduijn, Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Into the Mainstream? (London: Routledge,2016).

Camus J.-Y.a N. Lebourg, Far-Right Politics in Europe (The Belknap Press of Harvard University Press, 2017)

Damiani M., Populist radical left parties in Western Europe (Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2020)

Friedman A., Berlusconi: The Epic Story of the Billionaire Who Took Over Italy (New York: Hachette Books, 2015)

Kepel J., Terror in France: The Rise of Jihad in the West (Princeton University Press, 2017)

Lochery N., Out of the Shadows: Portugal from Revolution to the Present Day. Bloomsbury Continuum, 2017)

Muzergues T., The great class shift: how new social class structures are redefining Western politics (London: Routledge 2020)

Radcliff P., Modern Spain: 1808 to the Present (John Wiley & Sons Ltd, 2017)

Různí autoři, série The British General Election of 2019 (2017, 2015, 2010 …) (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015)

Schinke W., Imagined Societies: A Critique of Immigrant Integration in Western Europe. Cambridge University Press, 2017

Série Developments vydávaná nakladatelstvím Palgrave Macmillan (Developments in British Politics, Development in Frech Politics, Development in European Politics, Development in West European Politics)

V elektronické podobě je přes Knihovnu FSV UK řada relevantních odborných periodik (West European Politics aj …).

K získání systematičtější představy o reáliích a aktuálním dění v ZE je potřeba jednak pravidelně sledovat zpravodajství v seriózním denním tisku (z českých titulů nejlépe Deník N či Hospodářské noviny, ze zahraničních zpravodajských portálů např. www.guardian.co.uk či www.politico.eu), jednak číst analyticky zaměřené týdeníky typu Economist či Respekt, ze specializovaných zdrojů především revue Mezinárodní politika (http://www.iir.cz/list/mezinarodni-politika).

Vstupní branou do světa voleb a volebních systémů je projekt ACE: https://aceproject.org/ace-en/topics/es/default.

Aktuální informace k ekonomické situaci jednotlivých zemí studenti najdou na stránkách statistické služby EU Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat a také na portálu https://www.focus-economics.com/regions/euro-area.

Profily zemí OECD z hlediska udržitelného vládnutí zpracovává Bertelsmann Stiftung v komparativní perspektivě v projektu SGI, Sustainable Governance Indicators: https://aceproject.org/ace-en/topics/es/default.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (16.09.2022)

Úvodní interaktivní bloková přednáška s výkladem klíčových pojmů + aktivní samostudium založené na studijní opoře. Individuální konzultace. Ověření znalostí a pochopení látky formou testu a písemné práce.

Výuka i konzultace probíhají výhradně online.

Zoom link na úvodní setkání 14. 10. 2022 (17:00):  https://cesnet.zoom.us/j/99299612954

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (16.09.2022)

Studium je ověřováno formou seminární práce v rozsahu 20 000 znaků čistého textu, bez započtení poznámkového aparátu, tolerance +- 10 %) na téma schválené vyučujícím (50 % celkového hodnocení; zadání práce, formální požadavky a další doporučení upřesňuje samostatný dokument přístupný prostřednictvím platformy Moodle) a závěrečného testu (50 % celkového hodnocení). Z obou studijních povinností musí studenti získat nejméně 25,5 bodu z 50 možných.

 

1. Studenti se povinně účastní úvodní blokové přednášky. Ta proběhne v pátek 14. 10. 2022 od 17:00 do 19:50 online formou. Omluvenky ze závažných důvodů je možné akceptovat výhradně předem, e-mailem na adresu jan.vaska@fsv.cuni.cz.

 

Využití možnosti individuálních konzultací v průběhu semestru je doporučené, ale nepovinné.

 

 

2.1 Studenti odevzdávají projekt seminární práce (anotace zkoumaného problému, zdůvodnění výběru zemí, základní zdroje) prostřednictvím úkolu v Moodlu, termín odevzdání 15. 12. 2022, 24:00)

 

2.2 Termín odevzdání seminární práce (výhradně prostřednictvím aplikace Moodle) je 15. 1. 2023, 24:00 Opožděné odevzdání práce bude progresívně penalizováno (3 % za každý započatý týden; práce budou přijímány pouze do 5. 2. 2023; po tomto termínu nebude splnění předmětu možné). V případě potřeby vyučující může rozhodnout, že student/ka absolvuje (online formou) pohovor nad prací, v ostatních případech poskytuje vyučující zpětnou vazbu a detailní hodnocení práce písemně.

 

3. Předmět je ukončen písemným testem (online, kombinace otázek typu multiple choice a otevřených otázek), který ověří orientaci posluchačů v základních konceptech a současných západoevropských politických, ekonomických a sociálních reáliích a znalost význačných politických osobností. Předchozí odevzdání seminární práce není pro účast na testu podmínkou.

Hodnocení (dle Opatření děkanky FSV UK 17/2018 ve znění pozdějších předpisů):

 

91-100 %                   výtečně (A)

81-90 %                     velmi dobře (B)

71-80 %                     dobře (C)

61-70 %                     uspokojivě (D)

51-60 %                     dostatečně (E)

0-50 %                       nedostatečně, neprospěl/a (F)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (16.09.2022)

1) Úvodní bloková přednáška: organizace kurzu, klíčové pojmy, požadavky ke zkoušce. Trendy určující současný vývoj ZE

2) Hlavní problémy současného politického, společenského a hospodářského vývoje Francie

3) Hlavní problémy současného politického, společenského a hospodářského vývoje Velké Británie

4) Dopady finanční a hospodářské krize (2008-) na země západní Evropy

5) Politický populismus a radikalismus v zemích západní Evropy

6) Secesionistická a regionální hnutí v současné západní Evropě

7) Dopady koronavirové pandemie a energetické krize na země západní Evropy

 

Harmonogram předmětu v ZS 2022

Úvodní bloková přednáška: 14. 10. 2022, 17:00-19:50, online

Nahlášení/konzultace tématu seminární práce: nejpozději do 15. 12. 2022, 24:00 (úkol v Moodlu)

Termín pro odevzdání seminárních prací: 15. 1. 2023, 24:00 (Moodle) 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html