SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
European Union - selected issues - JTB065
Title: Evropská unie - vybrané problémy
Guaranteed by: Department of European Studies (23-KZS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/10, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (25)
Min. number of students: 1
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Martin Mejstřík
Teacher(s): PhDr. Martin Mejstřík
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, ZS, spec. TS}
Incompatibility : JTB012, JTB021
Is incompatible with: JTB012
Files Comments Added by
download JMB534_TS_Rovna_soucasneproblemyevropskei_reader.pdf Reader PhDr. Martin Mejstřík
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Martin Mejstřík (01.11.2021)
Veškerá povinná literatura je nahrána v SISu u tohoto předmětu.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Martin Mejstřík (22.09.2023)

Pro absolvování předmětu je zapotřebí splnit následující povinnosti: Napsat a odevzdat seminární práci (50 % celkového hodnocení) a úspěšně napsat závěrečný test s otevřenými otázkami (50 % celkového hodnocení). 

  1. Klasifikace A-F z celkového výsledku dle předchozího odstavce s použitím zaokrouhlení nahoru na celá procenta se stanoví následovně:
  • 91 % a více       =>          A
  • 81-90 %             =>          B
  • 71-80 %             =>          C
  • 61-70 %             =>          D
  • 51-60 %             =>          E
  • 0-50 %                =>          F

Klasificace je dle opatření děkanky 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018)

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Martin Mejstřík (22.09.2023)

Kurz je založen na on-line blokové přednášce a domácímu studiu povinné literatury.

Link na zoom: 

Link na moodle s detaily k přednášce a splněným povinnostem: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4112

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Martin Mejstřík (22.09.2023)

JTB065 Evropská unie - vybrané problémy (PhDr. Martin Mejstřík)

Základní informace ke kurzu - ZS 2023

1)      Úvodní bloková přednáška proběhne v pátek 8. 12. 2023 od 15:30 do 18:20 hodin. Účast na on-line přednášce je pro studenty povinná (omluvenky - pouze ze závažných důvodů - zasílejte na martin.mejstrik@fsv.cuni.cz).

Link na on-line zoom je zde: 

2)      Pro absolvování předmětu je zapotřebí splnit následující povinnosti: Napsat a odevzdat seminární práci (50 % celkového hodnocení) a úspěšně napsat závěrečný faktografický test (50 % celkového hodnocení). 

3)      Parametry seminárních prací:

Práce musí mít rozsah 8-10 normostran, tedy 14 400-18 000 znaků - počítáno s mezerami, bez poznámkového aparátu, titulního listu a bibliografie.

Povinnou součástí práce je titulní list se jménem autora, předmětem (Evropská unie - vybrané problémy), názvem práce, datem odevzdání a počtem znaků. Pro poznámkový aparát doporučuji držet se normy AUC, práce musí obsahovat bibliografii.

Práce se kromě zpravodajských článků musí opírat o nejméně 10 primárních (dokumenty, statistiky, projevy) a sekundárních zdrojů (odborné publikace, odborné články). Obecně čím rozsáhlejší soubor relevantních zdrojů zpracujete, tím lépe.

Termín pro odevzdání práce je neděle 31. ledna 2024 - opožděné práce budou penalizovány. Práce odevzdávejte do příslušné záložky v moodlu: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4112

Dodržujte etické zásady psaní seminárních prací (plagiátorství = disciplinární komise) a dbejte na její jazykovou úroveň!

 4)    Témata seminární prací:

Vyberte si relevantní politický, hospodářský či společenský problém, kterému musela Vámi vybraná členská země Evropské unie čelit při svém přistupování (můžete porovnat se současnou situací).

Povinná struktura práce:

V úvodu obhajte svoji volbu, vymezte cíle práce, její strukturu a zhodnoťte použité zdroje.

V první (popisné) části stati charakterizujte podstatu problému a načrtněte stav problému a politickou a akademickou debatu o něm.

V druhé (analytické, může být kratší) části stati se pokuste o srovnání a kritickou diskusi.

V závěru stručně zrekapitulujte hlavní zjištění, můžete naznačit i další problémy, které se při zkoumání tématu otevírají.

5)      Závěrečný test:

Termíny závěrečného testu budou vypsány v SIS během prosince - dva termíny budou v průběhu ledna, jeden pak v první polovině února. Předchozí odevzdání seminární práce není podmínkou účasti na psaní testu.

Test ověří základní znalosti v obecné problematice Evropské unie a zejména pak její integrace. Zároveň se v něm budou vyskytovat otázky vycházející ze specifických znalostí v rozsahu studijních materiálů nahraných v SIS

 6)      Příprava na test

Vycházejte z důkladné četby readeru. Použijte zejména studijní materiály od prof. Lenky Rovné, a to hlavně strany 1-175. Heslo pro přístup do tohoto readeru: 534mb.

Máte možnost přístupu k materiálům, se kterými pracujeme v semináři k Evropské integraci v rámci bakalářského oboru MTS. Můžete se v moodlu v sekci Institut mezinárodních studií zaregistrovat do kurzu Problémy rozšiřování - seminář k Evropské integranci jmb029, klíč k zápisu je rozsireni.

Veškeré dotazy ohledně kurzu a požadavků na jeho úspěšné splnění směřujte na vyučujícího Martina Mejstříka (mejstrik.m@fsv.cuni.cz).

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Martin Mejstřík (13.10.2022)

Sylabus je dostupný v moodlu předmětu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html