SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
German Speaking Countries Today - JTB061
Title: Současné problémy německy mluvících zemí
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/10, Ex [HT]
Capacity: 36 / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Co-requisite : {Skupina korekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Incompatibility : JTB016
In complex pre-requisite: JTB065, JTB068
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (27.09.2023)
MOODLE - podrobně zpracovaná studijní opora: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3000

Tématem kurzu budou nejvýznamnější problémy SRN a Rakouska, a to jak vnitropolitické, tak zahraničněpolitické.
Vnitropolitické: energetická přestavba a problémy, multietnická společnost, imigrace, konzervativní a liberální pojetí
sociálního státu, probíhající populační krize, kultura "vysoká" i populární, problémy životního prostředí. Zahraničněpolitické:
vztah SRN ke krizovým oblastem, obchodní politika a protekcionismus, vztah k EU, vztah k Rusku.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (27.09.2023)

Cílem předmětu je přiblížit studentům vývoj po roce 1990 především v Německu a částečně v Rakousku s důrazem na politický, zahraničně-politický, ekonomický a společenský vývoj.

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Sára Lochmanová (05.10.2023)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

 

Známkování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (27.09.2023)

Studijní literatura:

K vyhledání aktuáln ího dění je nutné využívat nejnovějších zdrojů, především elektronických. Dbejte při "googlování" na to, abyste pracovali s informacemi z ověřených zdrojů (vládní stránky, oficiální informační servery), u ostatních není možné zaručit pravost a pravdivost informací. Informace je možné nalézt prostřednictvím elektronických databází, které nabízí knihovna TGM (knihovna.jinonice.cuni.cz) - například Factiva.

Fakta o Německu: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/

Lizcová a kol.: Německo por roce 1990.

Müller, H. a kol: Dějiny Německa (po roce 1990) - sken v sylabu.

Wolfrum, E.: Zdařilá demokracie (po roce 1990) - sken v sylabu.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (27.09.2023)

Výuka proběhne po ZOOMu, odkaz zde https://cesnet.zoom.us/j/92353404719 , nahrané přednášky budou k dispozici v Moodlu.

 

 

 

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (24.11.2023)

Zkouška = písemná zkouška (60%) a seminární práce (40%)

* Výsledná známka

Konečná známka z předmětu je stanovena na základě výsledku zkoušky a známky z eseje v poměru 60:40.

 

1) ZKOUŠKA: písemná, 10 otázek s otevřenými odpovědmi, 7 minut, odvzdání skrze moodles

* Tématické okruhy ke zkoušce:

Německo:

- politický vývoj 1989 dodnes (v plném rozsahu)

- společenský vývoj 1989 dodnes (v rozsahu dle literatury a přednášky)

- hospodářský vývoj 1989 dodnes (v rozsahu dle literatury a přednášky)

- politický systém (volby, odpovědnosti, Spolkový sněm, Spolková rada, Spolkové shromáždění, Spolková vláda, Spolkový prezident, Spolkový ústavní soud)

 

Rakousko:

- politický vývoj 1989 dodnes (v plném rozsahu)

- hospodářský a společenský vývoj 1989 dodnes (v rozsahu přednášky)

- politický systém

 

2) SEMINÁRNÍ PRÁCE


Odevzdání 10-ti stránkové (rozsah cca 18.000 znaků) seminární práce s poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a literatury. Jakékoliv použití textu bez ocitovaného zdroje bude považováno za plagiátorství. Text bude dělen - 1. na krátký úvod, ve kterém bude popsána zkoumaná otázka a postup, jakým způsobem bude zpracována; 2. na hlavní část; 3. závěr; 4. seznam pramenů a literatury. Práce bude čerpat minimálně z pěti zdrojů / článků a bude vybavena poznámkovým aparátem.

* Vypsaná témata seminárních prací - volí si student libovolně:

- Extremismus v Německu.

- Vzestup strany Alternativa pro Německo

- Bavorské volby: otřesy v zemské politice?

- A. Merkelová a její současná politická pozice. Počátek konce?

- Zdařilá integrace? Začleňování příchozích uprchlíků do Německé společnosti.

- Volby do spolkového sněmu 2017 aneb nevýhra Angely Merkelové?

- Sjednocení Německa a jeho dopady na dnešní (rozdělenou) společnost?

- Sjednocení Německa a jeho dopady na dnešní (rozdělenou) ekonomiku?

- Německo-turecké vztahy po roce 2017.

- Vzestup a pád Jörga Haidera.

- Sebastian Kurz - nový evropský konzervativec?

- (jiné téma je možné si domluvit předem mailem)

 

TERMÍN NA ODEVZDÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE JE 20. LEDEN 2024. Práci je třeba odevzdat elektronicky na stránkách Moodles UK - POUZE VE FORMÁTU .DOC.

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (27.09.2023)

Německo:

- politický vývoj 1989 dodnes (v plném rozsahu)

- společenský vývoj 1989 dodnes (v rozsahu dle literatury a přednášky)

- hospodářský vývoj 1989 dodnes (v rozsahu dle literatury a přednášky)

- politický systém (volby, odpovědnosti, Spolkový sněm, Spolková rada, Spolkové shromáždění, Spolková vláda? Spolkový prezident, Spolkový ústavní soud)

 

Rakousko:

- politický vývoj 1989 dodnes (v plném rozsahu)

- hospodářský a společenský vývoj 1989 dodnes (v rozsahu přednášky)

- politický systém

Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (27.09.2023)

Splnění povinných prerekvizit.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html