SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Gender and social rights - HV4105
Title: Gender a sociální práva
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, colloquium [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Incompatibility : HP3619
Is incompatible with: HP4239, HOPV0219
In complex pre-requisite: HMOD0010, HM1101
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (24.08.2022)
V evropských společnostech, především v těch našeho regionu, se v posledních letech zintenzivněly diskuse o tvz.
„genderové ideologii“. Tyto diskuse jsou v některých případech živeny dezinformacemi. Nezřídka se díky tomu stává, že
se odvrací pozornost od vážných společenských problémů, jež mnoho desetiletí seriózně a bez emocí studuje obor
gender studies. V podstatě všechny právnické profese by se měly v této otázce alespoň základně orientovat a rozumět
otázkám, jež souvisí s postavením žen a mužů ve společnosti a v systému práva.
Stále totiž platí, že mnoho právníků (včetně soudců) s touto problematikou nezachází zcela v souladu s právem EU. K
genderové diskriminaci dochází především v oblasti uplatňování sociálních práv, tedy v oblasti zaměstnanosti, ochrany
práce, ale i v sociálním zabezpečení.
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenou a prohloubenou informaci o rovném zacházení a zákazu
diskriminace a vybraných aspektech specifických pro genderovou diskriminaci. Problematika bude nahlížena z pohledu
evropského práva (Rada Evropy a EU), jakož i práva českého, přičemž bude důraz položen na sociálněprávní souvislosti
této problematiky.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (24.08.2022)

K úspěšnému absolvování předmětu je vyžadována docházka nejméně 70 % a dále odevzdání seminární práce v rozsahu 8 - 15 normostran na téma, které si student zvolí po dohodě s garantem předmětu (koldinsk@prf.cuni.cz) a které souvisí s odpřednášenou látkou. Obsahem seminární práce by měla být analýza zvoleného problému zohledňující existující literaturu a obsahující vlastní názory a závěry studenta. Přijaty nebudou práce čistě popisného charakteru.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (24.08.2022)

V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto oblastem:

1. Pojmy gender a pohlaví,

2. Rovné zacházení a diskriminace, diskriminační důvody - historie, současné zakotvení v Evropském i českém právu

3. Obtěžování a sexuální obtěžování jako zvláštní formy diskriminace

4. Gender pay gap a zajištění rovnosti v příjmech

5. Diskriminace na pracovním trhu a její řešení

6. Slaďování pracovního a soukromého života

7. Koncepce rodinných dávek

8. Genderově podmíněné násilí a násilí na ženách - nejen o Istanbulské úmluvě

9. LGBT a genderová diskriminace; právní postavení transgender osob

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (24.08.2022)

Základní literatura:

Koldinská, K. Gender a sociální právo - rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech, C.H.Beck. Praha 2010

Tomšej, J. Diskriminace na pracovišti.Grada. Praha 2020

Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer. Praha 2017

Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační zákon - komentář, C.H. Beck. Praha 2016

Bobek, M., Boučková, P. (eds.) Rovnost a diskriminace. C.H.Beck, Praha 2008

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html