SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Gender and social rights - HOPV0219
Title: Gender a sociální práva
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Teacher(s): prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
PhDr. Gabriela Munková, CSc.
JUDr. Tereza Patočková
Mgr. Petra Presserová
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
Incompatibility : HP0681, HV4105
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)
V evropských společnostech, především v těch našeho regionu, se v posledních letech zintenzivněly diskuse o tvz. „genderové ideologii“. Tyto diskuse jsou v některých případech živeny dezinformacemi. Nezřídka se díky tomu stává, že se odvrací pozornost od vážných společenských problémů, jež mnoho desetiletí seriózně a bez emocí studuje obor gender studies. V podstatě všechny právnické profese by se měly v této otázce alespoň základně orientovat a rozumět otázkám, jež souvisí s postavením žen a mužů ve společnosti a v systému práva.

Stále totiž platí, že mnoho právníků (včetně soudců) s touto problematikou nezachází zcela v souladu s právem EU. K genderové diskriminaci dochází především v oblasti uplatňování sociálních práv, tedy v oblasti zaměstnanosti, ochrany práce, ale i v sociálním zabezpečení.

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenou a prohloubenou informaci o rovném zacházení a zákazu diskriminace a vybraných aspektech specifických pro genderovou diskriminaci. Problematika bude nahlížena z pohledu evropského práva (Rada Evropy a EU), jakož i práva českého, přičemž bude důraz položen na sociálněprávní souvislosti této problematiky.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

1.       K úspěšnému absolvování předmětu je vyžadována docházka nejméně 70 % a dále odevzdání seminární práce v rozsahu 8 – 15 normostran na téma, které si student zvolí po dohodě s garantem předmětu (koldinsk@prf.cuni.cz) a které souvisí s odpřednášenou látkou. Obsahem seminární práce by měla být analýza zvoleného problému zohledňující existující literaturu a obsahující vlastní názory a závěry studenta. Přijaty nebudou práce čistě popisného charakteru.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto oblastem:

1.       Pojmy gender a pohlaví,

2.       Rovné zacházení a diskriminace, diskriminační důvody - historie, současné zakotvení v Evropském i českém právu

3.       Obtěžování a sexuální obtěžování jako zvláštní formy diskriminace

4.       Gender pay gap a zajištění rovnosti v příjmech

5.       Diskriminace na pracovním trhu a její řešení

6.       Slaďování pracovního a soukromého života

7.       Koncepce rodinných dávek

8.       Genderově podmíněné násilí a násilí na ženách – nejen o Istanbulské úmluvě

9.       LGBT a genderová diskriminace; právní postavení transgender osob

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Základní literatura:

Koldinská, K. Gender a sociální právo – rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech, C.H.Beck. Praha 2010

Tomšej, J. Diskriminace na pracovišti.Grada. Praha 2020

Koldinská, K., Tomeš, I., Křepelka, F. Sociální právo EU, Wolters Kluwer. Praha 2017

Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační zákon – komentář, C.H. Beck. Praha 2016

Bobek, M., Boučková, P. (eds.) Rovnost a diskriminace. C.H.Beck, Praha 2008

Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Tuesday20.02.2024Pojmy gender a pohlaví, sociální práva, sociální právo.PhDr. Gabriela Munková, CSc. 
Tuesday27.02.2024Gender v judikatuře ÚS. (prof. Hofmannová)prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday05.03.2024Rovné zacházení a diskriminace, diskriminační důvody - historie, současné zakotvení v Evropském i českém právu.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday12.03.2024Diskriminace na pracovním trhu a její řešení.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Tuesday19.03.2024Gender pay gap a zajištění rovnosti v příjmech.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday26.03.2024Rovnost pohlaví v činnosti KVOP (dr. Kubátová/prof. Koldinská)prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday09.04.2024Slaďování pracovního a soukromého života.prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday16.04.2024Genderové aspekty sociální ochrany při péči o děti v praxi. (JUDr. T. Patočková/prof. Koldinská)prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday23.04.2024Obtěžování a sexuální obtěžování jako zvláštní formy diskriminace.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Tuesday30.04.2024Genderově podmíněné násilí a násilí na ženách. (Mgr. Presserová/prof. Koldinská)prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 
Tuesday07.05.2024Právní postavení transgender osob.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html