SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Criminal Law II - HP0762
Title: Trestní právo II
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 [hours/week]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Old code: 76
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D.
JUDr. Marta Fleková
prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Hendrych
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
JUDr. Martin Richter, Ph.D.
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Class: trestní právo
Classification: Law > Criminal Law
Co-requisite : HP0761
Incompatibility : HPOP0000
Is co-requisite for: HV2090, HP0763, HP0006
Is pre-requisite for: HV2043, HV2014, HV2033, HP4236
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (22.09.2021)
Povinný předmět Trestní právo II tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předměty Trestní právo I, Trestní právo III a Trestní právo IV.
Předmět Trestní právo II obsahuje dvě oblasti.
První oblastí je oblast obecné části trestního práva hmotného, která navazuje na základy trestní odpovědnosti, a sice problematika sankcionování (trestů a ochranných opatření). V rámci výuky základního kurzu trestního práva tak po problematice viny následuje problematika „trestu“, v níž je pozornost věnována jak trestání dospělých pachatelů, tak trestání pachatelů mladistvých. Výuka je soustředěna na problematiku pojmu a účelu trestu, základní zásady trestání, postupy při ukládání trestu a na trestání při souběhu trestných činů, recidivě a při pokračování v trestné činnosti.
Druhou oblastí je výuka zvláštní části trestního práva hmotného. V rámci zvláštní části jsou zevrubným způsobem probrána nejdůležitější témata, tedy jednotlivé hlavy zvláštní části trestního kodexu. Ve výuce jsou rozvíjeny i poznatky z obecné části trestního práva hmotného, a to na konkrétních případech naplňujících skutkové podstaty jednotlivých trestných činů.
Po absolvování předmětu Trestní právo II by student měl mít osvojeny veškeré znalosti trestního práva hmotného tak, aby mohl posoudit míru trestní odpovědnosti pachatele, po právní stránce správně kvalifikovat jeho jednání a posoudit, jakým způsobem bude sankcionován.
Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. (09.02.2022)

Přednášky z předmětu Trestní právo II. budou konány ve dnech a časech podle rozvrhu za přítomnosti studentů. Počet studentů účastnících se výuky přímo v přednáškové místnosti není omezen.

Veškeré přednášky budou současně živě streamovány prostřednictvím fakultního kanálu YouTube a následně též zpětně studentům přístupné pod níže uvedeným odkazem, a to nejméně do konce akademického roku.

Podmínky zisku zápočtu jsou uvedeny v sekci „Požadavky ke zkoušce“ a budou případně upřesněny na prvních přednáškách a seminářích.

Seminární výuka všech seminárních skupin z předmětu Trestní právo II. bude probíhat kontaktním způsobem podle rozvrhu pro LS 2021/2022. Podmínky pro zisk bodů za aktivitu budou upřesněny seminárními vyučujícími na začátku semestru.

V případě rozhodnutí fakulty o plně bezkontaktní formě přednášek v průběhu semestru budou přednášky předtočeny v nahrávacím studiu či zaznamenány jiným způsobem (např. formou komentovaných prezentací) a posluchačům nejpozději v čase přednášky zpřístupněny prostřednictvím odkazu vloženého do této sekce a současně na elektronickou nástěnku v SIS.

Pokud by bylo v průběhu semestru rozhodnuto o bezkontaktní seminární výuce, uskuteční se seminární výuka předmětu Trestní právo II. prostřednictvím platformy MS Teams vždy v čase jejího konání podle rozvrhu (nebude-li seminárním vyučujícím stanoveno jinak).

 

ODKAZ na playlist přednášek: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TS8nCPxMQ-znLFrQsWIfxvP

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (22.09.2021)

Předmět Trestní právo II je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

Za úspěšné absolvování předmětu získá student 4 kredity.
Zápočet je podmíněn absolvováním celokatederního testu.
Hodnocení tvoří kromě celokatederního testu (60 %. - max. 60 bodů) rovněž osobní účast studentů na seminářích (20 % - max. 20 bodů) a aktivita v jejich průběhu (20 % - max. 20 bodů). Zápočet je možné získat i tehdy, není-li podmínka osobní účasti a aktivity splněna, za předpokladu dosažení požadované bodové hranice v rámci celokatederního testu.

Pro získání zápočtu se vyžaduje dosažení nejméně 50 bodů.

Celokatederní test:

 • První termín celokatederního testu se koná v zápočtovém týdnu, zbylé dva termíny celokatederního testu se konají vždy v příslušném semestru ve zkouškovém období.
 • Při vypracování celokatederního zápočtového testu není dovoleno používat žádné pomocné materiály s výjimkou aktuálních právních předpisů, které jsou uvedeny jako základní právní předpisy předmětu.
 • Časový limit pro vypracování celokatederního zápočtového testu je 60 minut.
 • Celokatederní test se skládá ze tří zadání krátkého skutkového děje, přičemž u každého krátkého skutkového děje jsou 2 otevřené otázky na právní kvalifikaci, 2 otevřené otázky týkající se trestání a 2 uzavřené otázky z teorie zvláštní části trestního práva hmotného. Otevřené otázky vyžadují uvedení jednoznačné odpovědi a je-li to výslovně vyžadováno, též její zdůvodnění. Za každou otevřenou otázku je možné získat 4 body a za každou uzavřenou otázku je možné získat 2 body. Maximální počet bodů je 60.

Osobní účast studentů na seminářích:

Za osobní účast na seminářích mohou studenti získat nejvýše 20 bodů. 20 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 70 % seminářů. 10 bodů bude uděleno studentům, kteří se osobně zúčastnili alespoň 60 % seminářů a současně méně než 70 %Při nedosažení alespoň 60 % osobní účasti na seminářích student žádné body za osobní účast na seminářích nezískává.

Aktivita na seminářích:

 • Za aktivní participaci na výuce mohou studenti získat nejvýše 20 bodů.
 • Způsob bodování a udělení konkrétního počtu bodů za aktivitu na seminářích je v diskreci jednotlivých seminárních vyučujících.
 • Aktivní účastí na seminářích se rozumí plnění úkolů zadaných vyučujícím seminární skupiny, které vychází z řešení praktických případů z předepsané sbírky příkladů z trestního práva hmotného a procesního.
 • Aktivní účast předpokládá předchozí získání základních poznatků z přednášek a samostudia. Student by na základě těchto poznatků měl být následně schopen v průběhu seminární výuky plnohodnotně reagovat na případné dotazy a nad teoretickými i praktickými problémy materie kriticky uvažovat.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (22.09.2021)

Předmět Trestní právo II je zakončen zápočtem, který je samostatnou formou kontroly studia tohoto předmětu.

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. (20.02.2022)

Základní literatura:

 1. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022.
 2. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019.
 3. Gřivna, T., Bohuslav, L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 4. přepracované vydání. Praha: Leges, 2021.

Poznámka: Obě učebnice uvedené pod body 1 a 2 lze použít alternativně.

Ostatní literatura:

 1. Solnař, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia, 1972.
 2. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.

Základní právní předpisy:

 1. Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění).
 2. Listina základních práv a svobod, vyhlášená předsednictvem České národní rady dne 16. 12. 1992 jako součást ústavního pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), v platném znění.
 3. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
 4. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.
 5. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění.
 6. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html