SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Internship at courts - criminal division - HP4149
Title: Právní praxe na soudech - trestní úsek
Guaranteed by: Department of Criminal Law (22-KTP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/80, colloquium [HS]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Is provided by: HXPV0004
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
Class: Odborné praxe
Incompatibility : HPOP0000, HPOP3000, HV2014
Pre-requisite : HP0762
In complex pre-requisite: HM0701, HM1501
Files Comments Added by
download Potvrzení o absolvování praxe_pro_studenty.docx JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je doplnit a rozšířit výuku trestního práva tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce příslušného soudu, ale i obsah práce konkrétního soudce tohoto soudu.

Obsahem předmětu je absolvování konkrétních vybraných úkonů ve stanovených agendách pod dohledem soudce. Cílem je, aby si student osvojil konkrétní praktické dovednosti a zároveň získal představu o chodu daného soudu.

Praxe probíhají zhruba deset týdnů na jednotlivých obvodních soudech v Praze a okresních soudech v obvodu Krajského soudu v Praze (celkem přibližně 80 hodin, zpravidla jeden až dva dny v týdnu). Přidělení na konkrétní soud probíhá s přihlédnutím k preferencím jednotlivých studentů.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.08.2023)
Requirements to the exam - Czech

1.      Kolokvium zahrnuje odevzdání vyplněného formuláře potvrzení o praxi (evidence docházky) s podpisy soudců a razítkem soudu a jeho doručení do boxu Potvrzení o splnění soudních praxí umístěného v podatelně fakulty nejpozději do poloviny ledna příslušného akademického roku.

2.      Při výkonu právní praxe je možné používat veškeré právní předpisy a jiné materiály.

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata:

Rozhovor s předsedou či místopředsedou soudu pro věci trestní na téma organizace trestního úseku soudu, spolupráce se státním zastupitelstvím a policií

Praxe studentů u soudce pověřeného vyřizováním trestních věcí, obsahující:

-        Rozhovor se soudcem – práce se spisem po podání obžaloby, předběžné projednání obžaloby, nařízení hlavního líčení, možnosti procesních odklonů

-        Seznámení s prací kanceláře na úseku T

-        Seznámení s obsahem práce vyššího soudního úředníka a asistenta soudce v agendě T

-        Účast při hlavním líčení, vyhotovení rozhodnutí, seznámení s prací protokolujícího úředníka

-        Rozbor vyhotoveného rozhodnutí se soudcem, práce se spisem po vyhlášení rozhodnutí

-        Přípravné řízení 

-        Seznámení s úkony soudce v přípravném řízení, získání podkladů pro vyhotovení rozhodnutí

-        Účast při úkonu přípravného řízení, rozbor vyhotoveného rozhodnutí se soudcem

-        Soudnictví ve věcech mládeže

-        Rozhovor se soudcem – specialistou Tm, seznámení s obsahem agendy Tm

-        Účast u hlavního líčení ve věci Tm (návrh podle § 54 odst. 1 ZSM), rozbor případu

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.08.2023)
Registration requirements - Czech

Přihlašování přes SIS (zápis bude ukončen dne 1. 10. 2023 v 18:00).

Volba soudu se provádí zvolením příslušného rozvrhového lístku.

Last update: Mulák Jiří, JUDr., Ph.D. (21.09.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura:

1.      ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 1200 s. ISBN 978-80-7598-764-8.

2.      JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 8. vydání. Praha: Leges, 2022. 1040 s. ISBN 978-80-7502-576-0.

3.      FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. a kol. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 951 s. ISBN 978-80-7598-306-0.

4.      JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2022. 942 s. ISBN 978-80-7502-550-0.

Ostatní literatura:

1.      SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, VANDUCHOVÁ, Marie. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9

2.      JELÍNEK, Jiří a kol.  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. vydání. Praha: Leges, 2020. 1358 s. ISBN 978-80-7552-935-0.

3.      JELÍNEK, Jiří, ŘÍHA, Jiří, SOVÁK, Zdeněk Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů. 4. vydání. Praha: Leges, 2018. 559 s. ISBN 978-80-7502-302-5.

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2.      zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

3.      zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů

4.      zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

5.      zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html