SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Pathological Physiology for Pharmacists - GF137
Title: Patologická fyziologie pro farmaceuty
Guaranteed by: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:42/28, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 240 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (F,2.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Classification: >
Comes under: 2.úsek 2022/23-Farmacie
Co-requisite : GF181
Is co-requisite for: GF309, GF155, GF235, GF184
Is pre-requisite for: GF339
Annotation -
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (29.09.2021)
Pathology is a linking-up discipline between biomedical subjects and pharmacology. Pathology concentrates on the study of structural and functional changes in cells, tissues and organs which form the basic of #diseases#. There are four main aspects of pathological processes that make up the structure of pathology. The cause of disease, mechanism of its development, structural alterations, and functional consequences of morphological changes. The study of pathology is divided into general and special system pathology.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (29.09.2021)

Řádní posluchači:

 

ÚČAST:

- podmínkou zápočtu je 100% účast na seminářích (omluva pouze při nemoci - doložením potvrzení od  lékaře; omluva při reprezentaci školy - projednání s časovým předstihem, potvrzení účasti)

- náhrada absence vypracováním a odevzdáním seminární práce (ve stanoveném tématu a rozsahu)

 

TESTY:

- podmínkou zápočtu je napsat testy minimálně na 65 % z celkového počtu bodů

- v případě nemoci (max 2x za semestr) – dochází k přepočtu celkového počtu bodů, jiná absence nevytváří nárok na přepočet bodů, vyjma reprezentace školy (max 2x za semestr, domluva v předstihu)

- při více než dvou absencích (nemoc) je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu,

 (3 pokusy, počet vypsaných termínů 4), a to i tehdy je-li naplněn bodový limit

- při nesplnění bodového limitu je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu,

(3 pokusy, počet vypsaných termínů 4)

 

SEMINÁRNÍ PRÁCE A ÚKOLY:

- podmínkou zápočtu je rovněž odevzdání všech seminárních prací a úkolů do stanovených termínů

- seminární práce (vypracování podle stanovených kritérií na počítači ve formátu MS Word, prezentace v MS PowerPoint a odpřednesení, v případě neodpřednesení bude zadána další seminární práce)

 

Opakující posluchači:

- v případě, že student (ka) získal zápočet v předešlém studiu, jeho účast na seminářích není povinná, zápočet mu bude zapsán v zápočtovém týdnu příslušného semestru

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Literature - Czech
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (29.09.2021)

Povinná:

 • Silbernagl, Stefan, Lang, Florian. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, 2001, 390 s. ISBN 80-7169-968-3.
 • Hulín, Ivan. Patofyziológia. Bratislava: Slovak academic press, 1996, 702 s. ISBN 80-85665-62-X.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (29.09.2021)
 • Patofyziologie nekrózy (typy) a apoptózy (mechanizmus), rozdíly mezi nekrózou a apoptozou, poruchy pigmentace (přehled)
 • Poruchy účinku hormonů na receptorové úrovni, rozdělení a příklady
 • Patofyziologie horečky a její vliv na funkce organismu, hypertermie a hypotermie, sepse
 • Etiopatogeneze nádorového bujení, klinická klasifikace a příklady
 • Histopatologická klasifikace nádorů, paraneoplastické jevy a jejich příklady
 • Vysvětlení a příklady termínů hypertrofie, atrofie, hyperplazie, metaplazie, dysplazie, trombóza, embolie, hyperemie a metastáza (patogeneze a důsledky pro organismus)
 • Patofyziologie zánětlivé reakce, mediátory zánětu a jejich vliv na funkce organismu, patofyziologická klasifikace zánětu
 • Patofyziolologie edémů a příklady jejich výskytu u různých nemocí
 • Klasifikace, patogeneze a důsledky šokových stavů
 • Patofyziologie stresové reakce, vybraná psychosomatická onemocnění a jejich patofyziologické příčiny
 • Definice, klasifikace a patogeneze bolesti
 • Patologické formy dýchání, patofyziologie obranných dýchacích reflexů, patologie pleurální dutiny
 • Obstrukční plicní nemoci (astma bronchiale, emfyzém, bronchiektázie, chronická bronchitis a ChOPN)
 • Restrikční plicní choroby (ARDS, atelektáza, fibróza, TBC, edém plic)
 • Bronchogenní karcinom plic, zánětlivá onemocnění plic, pneumokoniózy
 • Příčiny, patofyziologie a důsledky aterosklerózy
 • Poruchy metabolismu lipidů, příklady a klinické důsledky
 • Příčiny a patofyziologie ischemické choroby srdeční (angina pectoris, infarkt myokardu)
 • Příčiny, patofyziologie rozdělení a důsledky arteriální hypertenze
 • Klasifikace, příčiny a důsledky poruch převodního systému srdečního
 • Rozdělení, patofyziologie a důsledky získaných chlopňových vad srdce
 • Etiopatogeneze a důsledky srdeční insuficience (selhání „dopředu“ a „dozadu“)
 • Diabetes mellitus, příčiny, typy, přehled akutních a chronických důsledků diabetu
 • Příčiny vzniku, patofyziologie a klinické důsledky metabolického syndromu a inzulinové rezistence
 • Glomerulopatie s nefrotickým a nefritickým obrazem (etiopatogeneze, patofyziologie, příklady a důsledky), rozdíly mezi nefrotickým a nefritickým syndromem
 • Akutní a chronické selhání ledvin (příčiny, patofyziologie, rozdíly a důsledky)
 • Poruchy acidobazické rovnováhy, rozdělení a vliv na funkce organismu
 • Žaludeční a střevní dyspepsie (klasifikace a příklady onemocnění)
 • Onemocnění jícnu a žaludku (gastritidy, vředová choroba, karcinom)
 • Zánětlivá a nádorová onemocnění tenkého střeva a tlustého střeva (akutní enteritis, Crohnova choroba, ulcerózní kolitis, celiakie, kolorektální karcinom, hemeroidy)
 • Onemocnění žlučníku, pankreatu (akutní a chronická pankreatitida) a peritonea (peritonitida)
 • Ikterus, ascites, portální hypertenze, příčíny, projevy a patofyziologické vysvětlení
 • Onemocnění jater (insuficience, encefalopatie, cirhóza, steatóza, Wilsonova choroba, hepatitídy)
 • Poruchy homeostázy sodíku, draslíku  a vápníku
 • Projevy deficitu vitamínů (vitaminy A, D, E, K, skupiny B, C)
 • Projevy deficitu základních minerálních látek (vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, železa, zinku, selenu)
 • Patofyziologie a důsledky poruch výživy a metabolizmu (anorexie, malnutrice, bulimie, obezita)
 • Patogeneze a příklady endokrinních poruch hypothalamu a hypofýzy
 • Etiopatogeneze a patofyziologie endokrinních poruch štítné žlázy a příštítných tělísek (hypo a hyperfunkce, struma)
 • Etiopatogeneze a patofyziologie poruch nadledvin I (Addisonova choroba, Cushingova nemoc a syndrom)
 • Etiopatogeneze a patofyziologie poruch nadledvin II (hypoaldosteronismus, sekundární a terciární hypofunkce kůry nadledvin, primární a sekundární hyperaldosteronismus)
 • Neurologická onemocnění CNS (patofyziologie epilepsie, Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci)
 • Demyelinizační a autoimunní onemocnění CNS (RSM, encephalomyelitis, myastenia gravis), ALS
 • Neuroinfekce – parazitární, bakteriální a virová/prionová postižení nervového systému, encefalopatie (přehled)
 • Amnézie, poruchy paměti, patogeneze neurodegenerativních onemocnění mozku
 • Patogeneze afektivních poruch (deprese, úzkost, ADHD), schizofrenie, autismus
 • Úrazy hlavy, poškození mozku a CMP (přehled), edém mozku a intrakraniální hypertenze
 • Centrální a periferní obrna, CMP a příklady poruch v oblasti periferního neuronu a mozečku, afázie
 • Kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí, delirium, poruchy spánku
 • Klasifikace a příčiny anémii I (kompenzační mechanismy tkáňové hypoxie, anémie sideropenická a megaloblastová)
 • Klasifikace a příčiny anémií II (anémie ze zvýšených ztrát, polycytémie)
 • Poruchy hemokoagulace (krvácivé stavy, diseminovaná intravaskulární koagulace, tromboembolické choroby), poruchy primární hemostázy (poruchy trombocytů, vaskulopatie)
 • Onemocnění bílé krevní složky (choroby hematopoetické kmenové buňky, reaktivní změny bílých krvinek, leukémie, zhoubné lymfoproliferativní choroby, paraproteinémie, myelofibróza)
 • Patologie mužského reprodukčního systému (hyperplazie prostaty, karcinom prostaty, infertilita)
 • Poruchy menstruačních cyklů (amenorea, metroragie, menoragie, poly-, oligo-, hyper-, hypomenorea, PMS, dysmenorea)
 • Karcinomy prsu a děložního čípku, vulvovaginitidy (příčiny, rizikové faktory, klinická manifestace)
 • Onemocnění pohybové soustavy (zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a páteře – progresivní polyartritida, osteoartróza, ankylosující spondylartritis, spondylartrosis, mimokloubní revmatismus; myopatie, dna) 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html