SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Pathologigal - Medicinal Preparation - GF235
Title: Patologicko-medicínská propedeutika
Guaranteed by: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:28/14, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 50 (50)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (F 3.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
Comes under: 3.úsek 2022/23-Farmacie
3.úsek 2022/23-Farmacie
Co-requisite : GF137
Annotation -
Last update: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)
Pathological - medical propedeutics can be characterized as an object dealing with the interpretation of basic clinical concepts, objectives and methods used in selected clinical disciplines. Objective of the course in terms of learning outcomes and competences: To acquaint students with the procedures used in the basic examination of the patient by the doctor and to determine the subsequent procedures of instrumental and laboratory examination leading to successful therapy of the disease process. The main feature of the subject is short-term clinical internships.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

 

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné získání zápočtu a vykonání zkoušky.

 

 

 

Podmínky zápočtu:

 

 

 

 Účast:

 

- podmínkou zápočtu je účast na:

 

přednáškách – jsou tolerovány pouze 2 absence bez omluvy

 

kolokviích seminárních prací – nutná 100% účast na kolokviích dané pracovní skupiny (dle rozpisu)

 

klinických stážích – je tolerována pouze 1 absence bez omluvy (účast na klinické stáži s jinou pracovní skupinou je možná pouze po odsouhlasení asistentem, a to výměnou za jiného studenta/studentku)

 

- absence je omluvena z důvodu nemoci (nutné doložit potvrzení od lékaře)

 

- absence z důvodu reprezentace fakulty, účasti na výuce jiného předmětu nebo z jiných relevantních důvodů je omluvena pouze po předchozím odsouhlasení asistentem

 

- náhrada absence (při větším než tolerovaném počtu absencí) proběhne vypracováním a odevzdáním seminární práce

 

 

 

Seminární práce a úkoly:

 

- podmínkou zápočtu je rovněž:

 

vypracování, odevzdání a přednesení seminární práce na kolokviu do stanoveného termínu (viz Informace k seminárním pracím)

 

odevzdání všech dalších seminárních prací (náhrada absence) do stanovených termínů

 

 

 

Opakující posluchači:

 

- v případě, že student(ka) získal(a) zápočet v předešlém studiu, jeho/její účast na přednáškách, stážích a kolokviu není povinná, zápočet mu/jí bude zapsán před zkouškou

 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

Povinná:

 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství : nové, zcela přepracované vydání doplněné testy. Praha: Grada, 2007, 243 s. ISBN 978-80-247-1309-0.
 • Špinar, Jindřich, Ludka, Ondřej. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2013, 336 s. ISBN 978-80-247-4356-1.
 • Souček, Miroslav, Špinar, Jindřich, Svačina, Petr. Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha: Grada, 2005, 380 s. ISBN 80-247-1367-5.
 • Ball, Christopher M. Phillips, Robert S.. Akutní medicína do kapsy : na základě medicíny založené na důkazech. Praha: Grada Publishing, 2004, 196 s. ISBN .
 • Hehlmann, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně : praktická příručka pro lékaře a studenty. Praha: Grada, 2010, 450 s. ISBN 978-80-247-2612-0.
 • Táborský, Miloš, Zadražil, Josef, Ščudla, Vlastimil, Procházka, Vlastimil, Kolek, Vítězslav, Indrák, Karel, Ehrmann, Jiří. Interní propedeutika. Praha: Mladá fronta, 2014, 397 s. ISBN 978-80-204-3207-0.
 • Nejedlá, Marie. Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2015, 238 s. ISBN 978-80-247-9953-7.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

Sylabus předmětu

 • Příčiny a průběh nemocí.

 • Symptomy a syndromy.

 • Základní vyšetření ve vnitřním lékařství – anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření.

 • Moderní trendy v radiodiagnostickém vyšetření.

 • Současné metody přístrojového vyšetření nemocného (RTG, sonografie, CT, NMR)

 • Diagnostická rozvaha, kritické posouzení diagnostiky.

 • Vybraná kardiovaskulární onemocnění, symptomatologie, klinický průběh, vyšetřovací strategie, šok - patofyziologie a klinika.

 • Vybraná onemocnění gastrointestinálního systému, symptomatologie, klinika, vyšetřovací strategie.

 • Vybraná onemocnění dýchacího systému, symptomatologie, klinika, funkční vyšetření.

 • Nemoci ledvin, symptomatologie, klinika, funkční vyšetření.

 • Vybraná onemocnění endokrinního systému, metabolický syndrom, prediabetes, diabetes mellitus - symptomatologie, klinika, vyšetřovací metody.

 • Geriatrická problematika ve vnitřním lékařství.

 • Nutrice v klinické praxi, klinický význam malnutrice.

 • Klinická onkologie, perspektivy v systémové léčbě nádorového onemocnění..

 • Fyzioterapie a léčebná rehabilitace.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

http://new.propedeutika.cz/

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=patologicko-medic%c3%adnsk%c3%a1+propedeutika%5cp%c5%99edn%c3%a1%c5%a1ky

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

Výuka probíhá formou:

- přednášek

- seminářů (kolokvium seminárních prací)

- klinických krátkodobých stáží

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (30.09.2021)

 

Podmínkou úspěšného absolvování zkoušky je prokázání znalostní z níže uvedených tematických okruhů.

 

 

 

Zkouška probíhá ústní formou.

 

 

 

 Tematické okruhy

 

 

 

1. Etiologie a patogeneze nemoci – příčiny, fáze průběhu, ukončení a prognóza chorobného procesu.

 

 

 

2. Obecné zásady kontaktu s pacientem v ambulantní praxi

 

 

 

3. Co je zapotřebí k diagnostické rozvaze a jejímu kritickému posouzení.

 

 

 

4. Anamnéza a její členění. Faktory ovlivňující odběr anamnézy.

 

 

 

5. Základní fyzikální vyšetření pacienta

 

 

 

6. Vyšetření celkového stavu vědomí a jeho hodnocení.

 

 

 

7. Obecná symptomatologie – specifické a nespecifické příznaky chorobného procesu

 

 

 

8. Objektivní a subjektivní příznaky chorob.

 

 

 

9. Tělesná teplota a její patologie.

 

 

 

10. Bolest jako příznak.

 

 

 

11. Bolestí v oblasti hlavy a krku. Bolesti hlavy, diferenciálně diagnostická rozvaha

 

 

 

12. Bolesti v oblasti hrudníku a břicha.

 

 

 

13. Obtíže související s onemocněním oběhového a respiračního systému.

 

 

 

14. Obtíže související s příjmem a zpracováním potravy. Metody vyšetření energetického metabolizmu.

 

 

 

15. Obtíže související s onemocněním pohybového systému. Metody a postupy v rehabilitační péči.

 

 

 

16. Symptomy u poruch funkce orgánů CNS, onemocnění periferního nervového systému.

 

 

 

17. Nejčastější změny kůže a kožních adnex (barva, prokrvení, hydratace, eflorescence).

 

 

 

 

 

18. Zobrazovací metody – principy a využití sonografie. Principy a použití počítačové celotělové tomografie – (CT), magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie (PET).

 

 

 

19. Poruchy dýchání -diferenciální diagnostika. Dušnost, tachypnoe, hyperpnoe, kašel – etiopatogeneze, diferenciální diagnostika.

 

 

 

20. Chronická obstrukční choroba plicní (CHOPN) – diagnostika

 

 

 

21. Akutní a chronická respirační insuficience- diferenciální diagnostika

 

 

 

22. Základy EKG - změny srdečního rytmu na elektrokardiogramu.

 

 

 

23. Akutní formy ischemické choroby srdeční - klasifikace, etiopatogeneze.

 

 

 

24. Chronická ischemická choroba srdeční – klasifikace, etiopatogeneze

 

 

 

25. Akutní infarkt myokardu. Komplikace infarktu myokardu.

 

 

 

26. Hypertenze a hypotenze – etiopatogeneze, orgánové komplikace

 

 

 

27. Onemocnění periferních krevních cév.

 

 

 

28. Šok jako akutní oběhové selhání – typy, diferenciální diagnostika.

 

 

 

29. Symptomy u onemocnění močového ústrojí. Proteinurie a hematurie, diagnostika, diferenciální diagnostika. Dysurie, polakisurie, polyurie, oligurie, anurie – klinický význam.

 

 

 

30. Akutní a chronické selhání ledvin.

 

 

 

31. Poruchy hydratace – etiopatogeneze, diferenciální diagnostika.

 

 

 

32. Otoky – etiopatogeneze, diferenciální diagnostika.

 

 

 

33. Poruchy minerálního a vodního metabolismu.

 

 

 

34. Krvácení do zažívacího traktu – diferenciální diagnostika.

 

 

 

35. Zvracení – etiopatogeneze, diferenciální diagnostika.

 

 

 

36. Změny vyprazdňování stolice - etiopatogeneze, diferenciální diagnostika.

 

 

 

37. Akutní a chronické selhání jater.

 

 

 

38. Ikterus – typy a diferenciální diagnóza ikterických stavů.

 

 

 

 

 

39. Poruchy výživy a metabolizmu – negativní důsledky malnutrice v klinické praxi.

 

 

 

40. Diagnostická rozvaha u náhlé příhody břišní.

 

 

 

41. Poruchy výživy a metabolizmu – negativní důsledky malnutrice v klinické praxi.

 

 

 

42. Diabetes mellitus – typy, komplikace, edukace pacienta. Metabolický syndrom.

 

43. Základní pojmy v psychiatrii – schizofrenie, depresivní porucha, bipolární porucha.

 

44. Přehled důležitých laboratorních hodnot v krvi a moči u dospělých v normě a patologii.

 

 

 

II. Stručné these zadané seminární práce.

 

 

 

III. Diagnostická rozvaha z analýzy kazuistiky.

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html