SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Medical Psychology and Ethics - E0203390
Title in English: Lékařská psychologie a etika
Guaranteed by: Klinika psychiatrická (14-390)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Luděk Fiala, MBA, Ph.D.
MUDr. David Hynčík, Ph.D.
MUDr. Ester Poláčková
MUDr. Markéta Soukupová
Classification: Medicine > Clinical Disciplines, External Subjects
Co-requisite : {Zubní lékařství - 1. ročník - Latina}, E0201970, E0202001, E0202004
Is co-requisite for: E0205390, E0208023, E0208310
Annotation -
Last update: BURIANKO (07.06.2005)
Psychological aspects of medicine. Communication skills. Crisis intervention. Conveying the diagnosis of a serious disease. Chronic and old patient in medical care. Family issues, family therapy. Nonverbal communication. Psychotherapy, supportive psychotherapy. Ethical aspects of medicine. Troubles and conficts in doctor - patients communication.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.11.2017)

Povinná literatura:
Beran J.,Tumpachová N.: Základy lékarské psychologie pro studenty lékarství. Praha, Karolinum 2003
Doporučená literatura:
Susan Ayers, Richard de Visser: Psychologie v medicíně. Grada, 2015

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)

Komplexní přístup k pacientovi : biopsychosociální model nemoci. Psychoterapie a medicína : integrace psychoterapie do medicíny. Psychoterapeutický přístup : komunikační dovednosti na bazi vztahu mezi lékařem a pacientem. Vztah mezi lékařem a pacientem : přínos M. Balinta pro porozumění problémům ve vztahu lékař – pacient. Základní komunikační dovednosti : naslouchání, empatie, porozumění, výklad, zájem a podpora, rady. Integrace komunikačních dovedností. Nonverbální komunikace : verbální, nonverbální a paraverbální složky komunikace. Deskripce a klasifikace nonverbálního chování. Aplikace studia nonverbálního chování v klinické praxi. Anamnéza zaměřená na psychologické problémy pacienta : Příklady anamnesticých otázek ( např. otevřené otázky, otázky na odpověď “ano a ne “ , otázky na zjišťování pacientova názoru aj. ). Rozhovor mezi lékařem a pacientem : sbírání anamnestických údajů versus rozhovor zaměřený na psychologické problémy pacienta. Definování rámce rozhovoru, speciálně zaměřený rozhovor ( např. krizová intervence, sdělování diagnózy závažného onemocnění, přístup k depresivním nemocným aj. ). Podpůrná psychoterapie : úvod, definice, základní charakteristiky podpůrné psychoterapie.
Podpůrná psychoterapie jako samostatná léčebná metoda : např. při pomoci v problémových životních situacích, v krizi životních hodnot apod. Psychologické aspekty farmakoterapie : psychologické faktory na straně lékaře a na straně pacienta, psychoterapie a psychofarmakoterapie, placébový efekt.
Problémové situace v komunikaci mezi lékařem a pacientem : faktory na straně lékaře, pacienta a jeho rodiny. Životní cyklus člověka : novorozenec, dlouhodobé důsledky raných zážitků, emoční deprivace, hospitalisace dětí. Adolescence, vývoj psychiky, vývoj identity, sexuální role. Dospělost, stáří , vývoj psychiky, přizpůsobování se ztrátám spojeným s věkem, psychopatologie stáří. Osobnost : definice, vývoj osobnosti, introverze/ extraverze, poruchy osobnosti.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html