SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Histology and Embryology II. - E0203004
Title in English: Histologie a embryologie II.
Guaranteed by: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
for a repeated registration for Course credit + Exam, the student must have the Course credit exam passed
Guarantor: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Teacher(s): prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
RNDr. Alena Němečková, CSc.
Ing. Jan Nevoral, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Co-requisite : E0202001, E0202004
Is co-requisite for: E0206015, E0205084, E0206320, E0206096, E0205500, E0206085, E0207370, E0206014, E0206024
Annotation -
Last update: Ing. Jiřina Havránková (07.11.2017)
Student is gradually acquainted with the histological structure of all organ systems and can practically work with the microscope to identify, describe and understand microstructure of individual organs.
Student will learn about the development of a human being from the beginning (gamets and fertilization) to the birth. Student will understand the development of individual organs and organ systems and understand the most common malformations.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Zimní semestr je zakončen zápočtem a zkouškou. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtu z letního (1. ročník) i zimního semestru.
Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:
1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr
2. Úspěšné absolvování zápočtových testů
3. Popis neoznačených preparátů
Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:
1. Úspěšné absolvování testu v počítačové učebně na Děkanátu LF UK v Plzni
2. Písemná část - správné nakreslení a popsání čtyř schémat – dvou z obecné histologie a dvou z embryologie
3. Úspěšná identifikace tří preparátů s pomocí mikroskopu
4. Ústní část zkoušky - tři teoretické otázky - jedna z obecné histologie, jedna z mikroskopické anatomie a jedna z embryologie

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Doporučená literatura:
Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. Triton, 2017
Junqueira L.C., Carneiro J., Kelley R.O.: Základy histologie. H&H, Jinočany, 1999
Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012
Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie.Překlad 10. vydání. Grada, 2011
Slípka J.: Základy histologie. Karolinum 2015
Slípka J.: Základy embryologie. Karolinum 2012
Literatura pro širší studium:
Carlson B.M.:Human Embryology and Developmental Biology, 5th edition, Saunders Elsevier 2013
Vacek Z.: Embryologie. Grada 2006
Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Essential Histology, 2nd edition, Elsevier 2013
Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Histology Flash Card Updated Edition, 1st edition, Elsevier 2013
Cochard L.: Netter´s Atlas of Human Embryology, 1st edition, Saunders Elsevier 2012
Keith L. Moore, T.V.N. Persaud: Zrození člověka. ISV nakladatelství Praha 2002
Young B., Woodford P., O´Dowd G.: Wheater´s Functional Histology. A text and colour atlas. 6th edition, Churchill Livingstone, 2013
Klepáček I., Mazánek J.a kol.: Klinická anatomie ve stomatologii, Praha Avicenum 2001
Kapeller K. Pospíšilová V.: Embryologický atlas. Martin, Osveta 1996
Konrádová V., Uhlík J., Vajner L.: Funkční histologie. H+H Jinočany 1998
Lichnovský V. et al.: Základy histologie pro bakaláře. LF UP Olomouc, 1997
Berkovitz, B.K.B. – Holand, G.R.: Colour Atlas and Textbook of Oral Anatomy,Histology and Embryology 3rd Edition, Elsevier Science 2005
Jirkovská M., Jirsová Z., Martínek J.: Testové otázky z histologie a embryologie. Univerzita Karlova, Praha, (1997)
Klika E.: Embryologie. Avicenum, Praha, 1985
Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, 2009
Linss/Halbhuber: Histologie und mikroskopische Anatomie. G.Thieme, Leipzig, 1991
Bacon R.L., Niles R.N.: Medical histology. A text-atlas with introductory pathology. Springer-Verlag, New York, 1983
Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology. Williams and Wilkins, Baltimore, 1990
Kapeller K., Pospíšilová V.: Embryológia človeka. Osveta, Bratislava, 1991
Moore K.L., Persaud T.V.N.: Before We Are Born. W.B.Saunders, Philadelphia, 1998
Larsen W.J.: Human Embryology. 2nd edition. Churchill Livingstone, New York, 1997
Matsumura G., England M. A.: Embryology colouring book. Mosby (An imprint of Harcourt Publishers Ltd.), 1999
England M. A: Life before birth. 2nd edition. Mosby-Wolfe, London, 1996
Christ B., Wachtler F.: Medizinische embryologie. Ullstein Medical Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 1998
Maretta, M.: Fundamentals of veterinary embryology. Vysoká vojenská letecká škola SNP (for the University of Veterinary Medicine in Košice), Košice, 1992
Jirásek J.E.: Human Fetal Endocrines. Matrinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, 1980
Jirásek J.E.: Základy vývojové urologie. H&H, Jinočany, 1992

Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Jiřina Havránková (24.05.2018)

Zimní semestr je zakončen zápočtem a zkouškou. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtu z letního (1. ročník) i zimního semestru.
Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:
1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr
2. Úspěšné absolvování zápočtových testů
3. Popis neoznačených preparátů
Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:
1. Úspěšné absolvování testu v počítačové učebně na Děkanátu LF UK v Plzni
2. Písemná část - správné nakreslení a popsání čtyř schémat – dvou z obecné histologie a dvou z embryologie
3. Úspěšná identifikace tří preparátů s pomocí mikroskopu
4. Ústní část zkoušky - tři teoretické otázky - jedna z obecné histologie, jedna z mikroskopické anatomie a jedna z embryologie

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Sylabus přednášek:
Úvod a základní embryologické pojmy. Embryologie - význam a etické problémy oboru. Ontogeneze a evoluce. Historie embryologie. Základy blastogenese.
Oplození a rýhování vajíčka.
Blastogenese a gastrulace. Studium blastocysty, proces implantace, gastrulace, vznik prvních zárodečných listů. Notogenese (vývoj chorda
dorsalis). Zárodečný terčík. Mesoderm a tvorba prvosegmentů. Mesenchym.
Plodové obaly. Amnion a jeho expanze, amniová tekutina. Chorion. Placenta. Růst zárodku a plodu. Známky donošenosti. Porod.
Vývoj nervového systému. Medulární ploténka, žlábek a trubice. Mozkové váčky. Základy smyslových orgánů (oční pohárek, otocysta).
Vývoj cévního systému I. Žloutkový embryonální oběh. Osudy hlavních cév a aortálních oblouků.
Vývoj cévního systému II. Klička srdeční, vývoj přepážek srdečních. Vznik srdečních malformací.
Vývoj trávicího systému I. Primitivní střevní trubice. Přední střevo, farynx. Branchiální struktury – ektodermální štěrbiny, entodermální
kapsy, faryngové oblouky a jejich deriváty. Stomodeum. Vývoj dentice.
Vývoj trávicího systému II. Duodenum, játra a pankreas. Střední střevo a jeho rotace. Zadní střevo. Tělní stěna a tělní dutiny. Bránice. Slezina.
Vývoj dýchacích cest a plic.
Vývoj systému močového. Pronefros, mesonefros, metanefros. Odvodní cesty močové. Kloaka.
Vývoj systému pohlavního. Vývoj pohlavních žláz a vývodných cest pohlavních. Vývoj zevních pohlavních orgánů.
Vývoj obličeje a lebky. Čichový orgán, vývoj čelistí. Vývoj sekundárního patra. Rozštěpové vady. Vývoj axiálního skeletu, končetin. Vývoj svalů a kůže.
Sylabus praktických cvičení:
Zahájení praktik. Opakování obecné histologie.
Dutina ústní I: Radix linguae, dorsum linguae, palatum molle, labium oris, gll. sallivariae minores.
Dutina ústní II: Vývoj zubu, histologie zubních tkání a periodoncia. Slinné žlázy: gl. submandibularis, sublinqualis, parotis.
Trávicí systém I.: Oesophagus, gaster, pancreas.
Trávicí systém II: Duodenum, intestinum tenue, appendix vermiformis, hepar, vesica fellea.
TEST. Dýchací systém: Epiglottis, trachea, pulmo.
Močový systém: Ren, ureter, vesica urinaria. Genitál muže: Testis, epididymis, prostata, funiculus spermaticus.
Genitál ženy: Ovarium, tuba ovarica, uterus, endometrium, placenta, funiculus umbilicalis, vagina.
Krevní cévy a srdce: Aorta, arteria et vena, orgánové cévy, kapiláry.
Lymfatické cévy a orgány: Nodus lymphaticus, tonsila, lien, thymus.
TEST. Žlázy s vnitřní sekrecí: Hypophysis, gl. suprarenalis, gl. thyreoidea.
Centrální nervový systém: Medulla spinalis, cerebellum, cerebrum, organa sensuum.
Periferní nervový systém: Nervus periphericus, sensitivní nervová zakončení. Kůže: Silný a slabý typ, axilla, palpebra, auris, mamma.
Opakování vývoje zubu, zkoušení, zápočty.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Zimní semestr je zakončen zápočtem a zkouškou. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtu z letního (1. ročník) i zimního semestru.
Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:
1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr
2. Úspěšné absolvování zápočtových testů
3. Popis neoznačených preparátů
Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:
1. Úspěšné absolvování testu v počítačové učebně na Děkanátu LF UK v Plzni
2. Písemná část - správné nakreslení a popsání čtyř schémat – dvou z obecné histologie a dvou z embryologie
3. Úspěšná identifikace tří preparátů s pomocí mikroskopu
4. Ústní část zkoušky - tři teoretické otázky - jedna z obecné histologie, jedna z mikroskopické anatomie a jedna z embryologie

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html