SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Latin. Course II - ASZLJ3020
Title: Latina II
Guaranteed by: Language Centre - Latin (21-JCL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Šimon Dittrich
Pre-requisite : ASZLJ3010
Interchangeability : ASZLJ3024
Is pre-requisite for: ASZLJ3034, ASZLJ3030, ASZLJ3110
Is interchangeable with: ASZRS0001, ASZLJ3024
Schedule   Noticeboard   
Annotation -
The course is designed for students with some knowledge of basic vocabulary and morphology (see Course description Latin I).
It is focused on enlarging vocabulary, mastering certain morphological issues, as well as on understanding features of Latin syntax, on reading comprehension of basic, but not simplified texts. The course also introduces area studies.

One-semester course, 2 sessions per week, 90 mins.
Last update: Pastyříková Iveta, Mgr. (21.11.2023)
Aim of the course - Czech
Student se naučí celou latinskou jmennou flexi a většinu flexe slovesné, rozšíří si základní latinskou slovní zásobu a dokáže překládat mírně složitější latinské texty.
Last update: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (26.01.2023)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje za pravidelnou účast, práci v hodině, domácí přípravu, dílčí testy a závěrečný test (bez použití slovníku). Na závěrečný test se vyhlašuje jeden řádný termín (obvykle v poslední týden semestru) a dva opravné termíny (vypisují se v SISu).

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Literature - Czech

Základní učebnice:
Kuťáková, E., Slabochová, D.: Ad fontes - Cursus Latinus. Praha, Karolinum 2014 (a novější).

Mluvnice a slovníky:
Kábrt, J. a kol.: Latinsko-český slovník. Praha, Leda 2000.
Bilíková, E.: Přehled latinské mluvnice. Brno, MC nakl. 1991.

Doplňkové učebnice a pomůcky:
Kuťáková, E., Mouchová, B., Slabochová, D.: Linguae Latinae studeamus. Praha, EWA 1998 (autokorektivní cvičení s klíčem).
Seinerová, V.: Latina pro střední školy II. Praha, Fortuna 2005.
Špaňár, J., Kettner, E.: Latina pro gymnázia. Praha, SPN a Scientia 1993.
Blažek, F.: Latinská cvičebnice. Plzeň, Veset 1992 (cvičení s klíčem).
Kepartová, J., Skopek, R.: Praktická iLatina. Praha, Ústřední knihovna, Univerzita Karlova 2017. (možnost vyplňování online)

Doplňkové materiály na internetu:
https://www.latintutorial.com/videos – anglická videa s latinskou gramatikou
Cicerone duce – česká videa s vybranými jevy latinské syntaxe

Last update: Andrlová Jarmila, Mgr. (07.12.2023)
Syllabus - Czech

Náplň kurzu: lekce VI-X učebnice Ad fontes - Cursus Latinus.

Práce s textem: čtení kratších textů prozaických, případně i básnických, seznámení s latinskými nápisy a nejužívanějšími zkratkami, okřídlené citáty a rčení, z latiny odvozené běžné i odborné lexikum v živých jazycích.

Morfologie: dokončení latinských deklinací (4., 5. deklinace), složeniny slovesa esse, stupňování adjektiv a adverbií, zájmena ukazovací, neurčitá a záporná, číslovky základní a řadové, konjunktiv prézentu a imperfekta, slovesné tvary odvozené od perfektního a supinového kmene, participia.

Syntax: užití konjunktivu prézenta a imperfekta v hlavních větách, vedlejší věty se spojkou ut (účelové a snahové), infinitivní vazby (akuzativ a nominativ s infinitivem, vazby iubeo/veto).

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (31.01.2023)
Entry requirements - Czech

Pro účast v kurzu Latina II je nutná znalost latiny na výstupní úrovni absolventa kurzu Latina I - viz sylabus.

Tato úroveň se ověřuje splněným zápočtem z latiny I, příp. (u studentů, kteří na latinu I nechodili) splněním vstupního testu před začátkem nebo nejpozději na začátku nového semestru (v takovém případě je nutno se předem domluvit s vyučujícím).

Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (27.01.2023)
Other recommended courses - Czech
Latina II. Doplňková četba a cvičení - ASZLJ3025
(Otevírá se pouze v letním semestru.)
Last update: Dittrich Šimon, Mgr. (11.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html